کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای ( ANP) در اولویت بندی ساختگاه های پرورش میگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار / گروه سازه‌های آبی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 کاندیدای دکتری / سازه‌های آبی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

مطالعه حاضر تلاشی در جهت بررسی شدت آسیب‌پذیری از سیل در ساختگاه‌های پیشنهادی برای احداث شبکه‌های پروش میگو در سواحل جنوبی کشور و اولویت‌بندی آنها از این حیث می‌باشد. در این راستا از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) بهره جسته شد.  ANP به منظور اصلاح روش AHP و بر اساس تکنیک سوپر ماتریس‌ها ارایه گردیده است. این روش قادر است برای مسایل پیچیده با ساختار غیر رده‌ای به کار رود و از مزایای عمده آن امکان در نظر گرفتن ارتباط متقابل سطوح مختلف تصمیم نسبت به هم و همچنین ارتباط داخلی معیارهای تصمیم در یک سطح می‌باشد. بنابراین در این مطالعه علاوه  بر بررسی تأثیرپذیری سایت‌ها از عوامل دخیل در سیل‌گیری، تغییرات و اهمیت نسبی عوامل ذکر شده بر اساس سایت‌ها نیز به طور جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد. که عملاً در روش‌های مرسوم تصمیم‌گیری، از جمله AHP نادیده گرفته می‌شود و بر این اساس اولویت‌بندی گزینه‌ها صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Analytical Network Process (ANP) for Prioritize Shrimp Culture Sites

نویسندگان [English]

  • J M. V. Samani 1
  • M Delavar 2
1 Professor of water resources department, Tarbiat modares university, Tehran, Iran
2 PhD candidate of water structures engineering, Tarbiat modares university, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this paper is to present an evolution method to prioritize and select appropriate shrimp culture sites in south coasts of Iran based on their vulnerability to flood damage. The Analytic Network Process (ANP) was applied to this problem. Analytic Network Process (ANP), is a mathematical extension of the AHP theory based on the super matrix approach. This method is a flexible analytical approach that enables decision makers to find the best possible solutions to complex problems by breaking down a problem into a systematic network of the various levels and attributes. One of the major advantages of this method is that it considers the interrelations between different levels of decision as well as the interconnection of the decisions in one level. Accordingly in this study the vulnerability of the sites to flood damage is analyzed based on the different flood attributes along with the relative significance of those factors. This is being override in conventional decision making methods such as AHP. In this study the alternatives are prioritized based on a feed-back interrelated decision structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analytical network process (ANP)
  • Analytical hierarchy process (AHP)
  • prioritize
  • Flooding
  • Super Matrix
  • Pair-Wise Comparisons
اصغرپور، م. (1385)، تصمیم گیری چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
قدسی‌پور، ح. (1379)؛ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
مهندسین مشاور آب و خاک تهران (1380)، شناخت مکانهای مناسب پرورش میگوی سواحل و جزایر استان هرمزگان.
Agarwal, A., Shankar, R. and Tiwari, M.K. (2006), Modeling the metrics of lean, agile and leagile supply chain: an ANP-based approach. European Journal of Operational Research, 173, pp. 211–225.
Antonie S.  and Durate  S. (1997), Stochastic judgments in the AHP: the Measurement of rank reversal, Decision Science, 28.
Aragones P., Aznar J., Ferries J. and Garica M. (2006), Valuation of urban industrial land: an analytical network process approach, European journal of operation research, 185: 322-339.
Chen, Z., Li, H., and Wong, C.T.C. (2005), Environal planning: analytic network process model for environmentally conscious construction planning, Journal of Construction Engineering and Management, 131 (1), pp. 92–101.
Erdogmus, S., Aras, H. and Koc, E. (2006), Evaluation of alternative fuels for residential heating in Turkey using analytic network process with group decision making. Renewable and Sustainable Energy Reviews,10 (3),pp. 269–279.
Khan  S. and Faisal M. N. (2007), An analytical network process model for municipal solid waste disposal option, Waste management, xx: pp. 6-15.
Partovi, F.Y. and Corredoira, R.A. (2002), Quality function deployment for the good of soccer. European Journal of Operational Research, 137,pp. 642–656.
Saaty T.L. and  Luis G. Vargas, (2006), Decision Making With The Analytic Network Process, Springer Science, New York,  USA.
Saaty T.L. (1999), Fundamentals of the analytic network process, ISAHP 1999, Kobe, Japan, August, pp. 12-14.
Sarkis, J. and Sundarraj, R.P. (2002), Hub location at Digital Equipment Corporation: A comprehensive analysis of qualitative and quantitative factors. European Journal of Operational Research, 137, pp. 336–347.