بازتخصیص منابع آبخوان مشترک میان ذی‌نفعان بر مبنای نظریه ورشکستگی؛ مطالعه موردی: آبخوان نیشابور-سبزوار-عطائیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، ایران.

4 محقق پسادکتری، گروه مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه علم و صنعت نروژ، تروندهایم، نروژ.

5 محقق پسادکتری، دانشگاه وسترن، لندن، اونتاریو، کانادا.

چکیده

در سال‌های اخیر، افزایش تقاضا برای بهره‌برداری از منابع مشترک آب زیرزمینی و حکمرانی نامناسب در تخصیص این منابع محدود، منجر به افزایش تعارضات میان ذی‌نفعان در مناطق مختلف جهان شده است. از این رو، با توجه به غالب بودن نیازهای آبی بر منابع قابل‌برداشت آبخوان‌ها، توسعه ساختاری مناسب برای بازتخصیص این منابع مشترک مبتنی بر اتفاق‌نظر میان ذی‌نفعان ضروری است. یکی از رویکرد‌های پُرکاربرد در این زمینه استفاده از روش­ نظریه ورشکستگی، به عنوان زیرمجموعه‌ای از نظریه بازی‌ها است. تاکنون از این رویکرد عمدتاً در بازتخصیص منابع آب سطحی استفاده شده است. در این پژوهش، چارچوبی مدون برای اعمال وزن ذی‌نفعان در روند بازتخصیص منابع آبخوان مشترک پیشنهاد شده است که منجر به بازتوزیع عادلانه‌­تر منابع مذکور در شرایط ورشکستگی خواهد شد. وزن‌دهی به ذی‌نفعان در پژوهش حاضر بر اساس تعریف و استخراج معیارهای توسعه پایدار در حوزه‌های کشاورزی، شرب و صنعت و در قالب روش تحلیل سلسله‌‎مراتبی انجام پذیرفت. با استفاده از کاربردی‌ترین روش­‌های نظریه ورشکستگی از قبیل روش‌­های تناسب (PRO)، مقید به سود یکسان (CEA)، مقید به ضرر یکسان (CEL) و مقید به ضرر یکسان اصلاح­شده (MCEL) بصورت وزن­‌دار، بازتخصیص منابع آبخوان مشترک نیشابور-سبزوار-عطائیه، به عنوان یکی از مناطق دارای شرایط بحرانی ورشکستگی در ایران، انجام پذیرفت. تحلیل نتایج حاکی از آن است که برمبنای شاخص پایداری تخصیص ورشکستگی، روش وزن­دار CEA، روش برگزیده برای بازتخصیص منابع این آبخوان مشترک است. برمبنای این روش، دشت­­‌های نیشابور، سبزوار و عطائیه می­‌توانند به ترتیب %39، %68 و %45 از تقاضای خود را دریافت کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of a model for reallocation of shared aquifer resources among stakeholders based on the bankruptcy approach; Case study of Neyshabour-Sabzevar-Ataiyeh

نویسندگان [English]

  • Ehsan Bahrami Jovein 1
  • Reza Javidi Sabbaghian 2
  • Mohamad Ali Tolouei Virani 3
  • Bardia Roghani 4
  • Mohammad Fereshtehpour 5
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Torbat Heydarieh, Torbat Heydarieh, Iran.
2 ssistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Technical Engineering, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
3 MSc. Student, Department of Civil Engineering, Faculty of Technical Engineering, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
4 Postdoc Fellow, Department of Civil and Environmental Engineering, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway.
5 Postdoctoral Associate, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Western Ontario, London, ON, Canada.
چکیده [English]

In recent years, the increased demand on the shared groundwater resources and inappropriate governance in allocating the limited resources has led to more conflicts between stakeholders in different regions of the world. Therefore, due to the overburden of demands over the aquifer resources, it is necessary to develop an appropriate framework for reallocation of shared aquifer resources based on the consensus among stakeholders. In this regard, one of the widely-used approaches, is the Bankruptcy Theory, as a subset of the Game Theory. So far, this approach has been used commonly in the reallocation of surface water resources. In this research, after introduction and evaluation of the most important bankruptcy methods, the Neyshabour-Sabzevar-Ataiyeh shared aquifer, as one of the most important study areas with the critical bankruptcy conditions in Iran, were reallocated among the stakeholders. Accordingly, in the proposed approach, the stakeholders’ weights were estimated using the Hierarchical Analysis Process (AHP) considering the most important agricultural, drinking, and industrial sustainable development criteria. The weighted form of the most practical bankruptcy methods, including Principle of Proportionality (PRO), Constrained Equal Awards (CEA), Constrained Equal Losses (CEL) and Modified Constrained Equal Losses (MCEL) methodologies were used to reallocate the shared aquifer among the stakeholders. Based on the Bankruptcy Allocation sustainability index, the weighted CEA is selected for reallocating the shared aquifer among the stakeholders. According to the output related to this method, Neyshabour, Sabzevar and Ataiyeh plains can receive 39%, 68% and 45% of their total demand, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shared Groundwater Aquifer
  • Reallocation Model
  • Bankruptcy Approach
  • Hierarchical Analysis Prosses
Bozorg-Haddad O, Athari E, Fallah-Mehdipour E, and Loáiciga HA (2018) Real-time water allocation policies calculated with bankruptcy games and genetic programing. Water Science and Technology: Water Supply 18(2):430–449
Casas-méndez B, Fragnelli V, and García-jurado I (2011) Weighted bankruptcy rules and the museum pass problem. European Journal of Operational Research 215(1):161–168
Degefu DM and He W (2016) Allocating water under bankruptcy scenario. Water Resources Management 30(11):3949–3964
Ghavami B, Rathi S (2018) Comparison of the application of cooperative and non-cooperative approaches to game theory in order to resolve water resources disputes. Third National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment (In Persian)
Iran Ministry of Energy (2017a) Water resources balance studies in scope of Kavir-Markazi basin Area. Fifth Volume: Evaluation of Water Resources, Year (2010). Appendix No. 38: Water Resources Report of Neyshabour Study Area (In Persian)
Iran Ministry of Energy (2017b) Water resources balance studies in scope of Kavir-Markazi basin Area. Fifth Volume: Evaluation of Water Resources, Year (2010). Appendix No. 35: Water Resources Report of Sabzevar Study Area (In Persian)
Iran Ministry of Energy (2017c) Water resources balance studies in scope of Kavir-Markazi basin Area. Fifth Volume: Evaluation of Water Resources, Year (2010). Appendix No. 36: Water Resources Report of Ataiyeh Study Area (In Persian)
Iranshahi M, Marofi S, and Nasiri-ghidari O (2021) Applying asymmetric nash bargaining method for optimal allocation of common water resources in bankruptcy conditions. Journal of Water and Sustainable Development 7(4):21-30 (In Persian)
Jalili Kamju SP and Khochiani R (2020) Application of the bankruptcy theory and conflicting claims on water resources allocation of Zayanderud. Journal of Economic Modeling Research 10(39):45–80 (In Persian)
Jamalomidi M and Moridi A (2020) Bankruptcy method in reducing groundwater resources conflicts and aquifer balancing (Case Study: Haji Abad Aquifer). Journal of Iran-Water Resources Research 16(4):1-14 (In Persian)
 
Janjua S and Hassan I (2020a) Transboundary water allocation in critical scarcity conditions: A stochastic bankruptcy approach. Journal of Water Supply: Research and Technology-AQUA 69(3):224–237
Janjua S and Hassan I (2020b) Use of bankruptcy methods for resolving interprovincial water conflicts over transboundary river: Case study of Indus River in Pakistan. River Research and Applications 36(7):1334–1344
Jolaie R, Amir-nejad H, and Mir-karimi Sh (2020) Combining the two methods of nucleation and indefinite bankruptcy in order to optimally allocate water: Cse study of Gorganrood-Qarasu basin. Journal of Agricultural Economics 13(4):105-126 (In Persian)
Kamju P and Khochiani R (2020) Application of the bankruptcy theory and conflicting claims on water resources allocation of Zayanderud. Quarterly Journal of Economic Modeling Research 10(39):45-80 (In Persian)
Li S, He Y, Chen X, and Zheng Y (2018) The improved bankruptcy method and its application in regional water resource allocation. Journal of Hydro-environment Research, 28:48–56
Madani K (2010) Game theory and water resources. Journal of Hydrology, ElsevierB.V.381(3–4):225–238
Madani K, Zarezadeh M, and Morid S (2014) A new framework for resolving conflicts over transboundary rivers using bankruptcy methods. Hydrology and Earth System Sciences 18(8):3055–3068
Mazandarani zade H, Ghaheri A, Abduli Gh (2008) Model of sustainable operation of the shared aquifer between urban and agricultural stakeholders by using game theory. Journal of Agricultural Economics and Development 68(17):77-102 (In Persian)
Mianabadi H, Mostert E, Zarghami M, & van de Giesen N C (2013) Transboundary water resources allocation using bankruptcy theory; Case study of Euphrates and Tigris Rivers. In The TWAM2013 International Conference & Workshops, Aveiro, Portugal (pp. 1-5). Available at: http://ibtwm.web.ua.pt/congress
Mianabadi H, Mostert E, Pande S, and van de Giesen N (2015) Weighted bankruptcy rules and transboundary water resources allocation. Water Resources Management 29(7):2303–2321
Mirshafee S, Ansari H, and Mianabadi H (2015) Bankruptcy methods in transboundary rivers allocation problems, Case study: (Atrak river). Iranian Journal of Irrigation and Drainage 9(4):594-604 (In Persian)
Nafarzadegan A, Vagharfard H, Nikoo M, and Nohegar A (2019) Developing a multi-objective linear model for an optimal water allocation based on four bankruptcy rules and solve it through the fuzzy compromise approach. Watershed Management Research 32(3):95-110 (In Persian)
Oftadeh E and Shourian M (2016) Evaluation of the bankruptcy approach for water resources allocation conflict resolution at basin scale, Iran’s Lake Urmia Experience. Water Resources Management 30:3519-3533
Raquel S, Ferenc S, Emery C, and Abraham R (2007) Application of game theory for a groundwater conflict in Mexico. Journal of Environmental Management 84(4):560-571
Rightnar J and Dinar A (2020) The welfare implications of bankruptcy allocation of the Colorado River Water: The Case of the Salton Sea Region. Water Resources Management 34(8):2353–2370
Roghani B, Fereshtehpour M, Olyaie M (2020) Hydropolitics of transboundary aquifers: Towards practical cooperation. Geopolitics Quarterly 16(58):187-216
Rudestam K and Langridge R (2013) Sustainable yield in theory and practic: Bridging scientific and mainstream vernacular. Groundwater 52(S1):90-99
Sadat M, Shourian M, and Moridi A (2018) Reallocation of water resources in transboundary river basins using the bankruptcy approach. Journal of Soil and Water Research 50(5):1141-1151
Sakhdari H and Ziyaei S (2018) Khorasan Razavi agricultural development priorities: A hierarchical analysis approach (AHP). Agricultural Economics Research 10(1):207-224 (In Persian)
Sobhanyieh Z (2014) Allocation of surface water resources using multi-objective decision criteria and game theory. Master Thesis, registration number:6686
Taiebzade-Moghadam N, Malek-Mohamadi B, (2020) Application of bankruptcy theory methods in equitable allocation of water resources in reducing environmental disputes (Case Study: Urmia Lake Basin). Journal of Water Resources Engineering 13(1):95-104 (In Persian)
Javidi Sabbaghian R, and Nejadhashemi AP (2020) Developing a risk-based consensus-based decision-support system model for selection of the desirable urban water strategy: Kashafroud Watershed study. Water 12(5):1305-1338
Tian J, Yu Y, Li T, Zhou Y, Li J, Wang X, and Han Y (2021) A cooperative game model with bankruptcy theory for water allocation: A case study in Tarim River Basin. Environmental Science and Pollution Research 29(2):2353-2364
Wickramage HM, Roberts DC, and Hearne RR (2020) Water allocation using the bankruptcy model: A Case Study of the Missouri River. Water 12(3):619
Yazdian M, Rakhshandehroo G, and Reza M (2021) Groundwater sustainability: Developing a non-cooperative optimal management scenario in shared groundwater resources under water bankruptcy conditions. Journal of Environmental Management 292:112807
Yuan L, He W, Liao Z, Degefu DM, An M, Zhang Z and Wu X (2019) Allocating water in the Mekong River basin during the dry season. Water (Switzerland) 11(2):400
Zarezadeh M, Madani K, & Morid S (2013) Resolving conflicts over trans-boundary rivers using bankruptcy methods. Hydrology & Earth System Sciences Discussions 10(11)
Zarezadeh M, Madani K, and Morid S (2012) Resolving transboundary water conflicts: Lessons learned from the Qezelozan-Sefidrood River bankruptcy problem. World Environmental and Water Resources Congress 2012: Crossing Boundaries, Proceedings of the 2012 Congress 2406–2412
Zeng Y, Li J, Cai Y and Tan Q (2017) Equitable and reasonable freshwater allocation based on a multi-criteria decision making approach with hydrologically constrained bankruptcy rules. Ecological Indicators, Elsevier Ltd 73:203–213
Zheng Y, Liu Z, Corporation G, Zhang S, Liu P and Corporation G (2022) Water allocation management under scarcity: A bankruptcy approach water allocation management under scarcity: A Bankruptcy Approach. Water Resources Management 36(9):2891-2912