دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 66، مهر 1402، صفحه 1-230 (ویژه نامه آب زیرزمینی) 

مقاله پژوهشی

مروری بر تکامل مفاهیم آبدهی آبخوان و نقش این مفاهیم در مدیریت آب‌زیرزمینی

صفحه 1-22

هاشم درخشان؛ آمنه میان آبادی؛ ابوالفضل مساعدی؛ کامران داوری


بازتخصیص منابع آبخوان مشترک میان ذی‌نفعان بر مبنای نظریه ورشکستگی؛ مطالعه موردی: آبخوان نیشابور-سبزوار-عطائیه

صفحه 39-56

احسان بهرامی جوین؛ رضا جاویدی صباغیان؛ محمد علی طلوعی ویرانی؛ بردیا روغنی؛ محمد فرشته پور


کارآئی روش وزن‎دهی شواهد در محیط GIS، در تعیین فاکتور مؤثر بر فرو نشست دشت قزوین

صفحه 118-135

مهدیه جانباز فوتمی؛ مجید خلقی؛ عبدالنبی عبده کلاهچی؛ مه آسا روستایی


تحلیل پایداری و روند تغییر عمق آب زیرزمینی در استان مازندران

صفحه 180-194

بهروز محسنی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ فرهاد مشهدی خلردی؛ محمدعلی هادیان امری


مقاله مروری

مروری بر سیر بازاندیشی در تجدیدپذیری آب‌ زیرزمینی

صفحه 212-230

هاشم درخشان؛ کامران داوری؛ ابوالفضل مساعدی