نیازسنجی آموزشی شرکت مدیریت منابع آب ایران، براساس روش استاندارد مهارت

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

چکیده

بررسی نتایح تحقیقات مربوط به ممیزی سیستم‌های آموزشی براساس استاندارد بین المللی ایزو 10015، بیانگر آن است که یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی برنامه‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان، عدم به کارگیری روشها و تکنیک‌های نیازسنجی آموزشی دقیق و عینی می‌باشد. شواهدی مانند انتخاب سلیقه ای و شناسایی نیازهای غیر ضروری کارکنان، برگزاری دوره‌های متعدد آموزشی غیرمرتبط، زوال اعتماد و کاهش مشارکت کارکنان و مدیران در برنامه‌های آموزشی ، عدم پرورش شایستگی‌های مدنظر سازمان و اتلاف منابع مالی گویای این مدعا است. از اینروی گرچه در سالهای اخیر پیرامون مقوله نیازسنجی آموزشی مطالب فراوانی به رشته تحریر در آمده است ، با این حال ضرورت دارد تا مسئولین و کارشناسان آموزشی با توجه به اهداف ، دامنه بررسی ، بودجه ، زمان و تیم نیازسنجی آموزشی ، در چارچوب استراتژی و جهت گیری‌های کلان سازمانی اقدام به انتخاب و بکارگیری تکنیکی مناسب برای شناخت نیازهای آموزشی خود نمایند.به همین منظور اقدام به شناسایی نیازهای آموزشی 160 عنوان شغلی شرکت مدیریت منابع آب ایران از طریق روش استاندارد مهارت  شده است. در این مقاله تلاش می‌شود تا در چارچوب  ارائه نتایج شغل کارشناس حفاظت رودخانه‌ها و سواحل به عنوان یکی از مشاغل مورد بررسی ، روش نیازسنجی آموزشی استاندارد مهارت تشریح گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Need Assessment of Training Program in Water resources Management Company According to Standard Method of Skills

چکیده [English]

A survey of research findings related to the assessment of training programs according to the international standard (ISO) 10015 is indicated that one of the key factors of ineffectiveness of on-the job training programs is the lack of accurate need assessment technics and procedures. Instances such as personal preferences and unnecessary needs of personnel,, presenting numerous unrelated training programs, distrust and less cooperation of the personnel and managers, and developing merits not desired by the orgnization and therefore wasting the financial resources are all corroborating the hypothesis. The need assessment has been the focal point of many researches and books in the recent years. It is of utmost importance for managers and educational experts that with regard to the purposes, the budget, time, and the need assessment, choose and employ a proper technic in order to identify the training needs of their organization according to macro –organiational decisions. To this end 160 job titles have been assessed by the standard method of skills in the Iranian Water Resources Management Company. In this article it has been attempted to identify the training needs of the River and Coastal Conservation Department by the standard method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training needs of River and Coastal Conservation Department
  • Trainings need assessment
  • Iso 10015
خراسانی، ا.، عیدی، ا. (1389)" تکنیک‌های کاربردی نیازسنجی آموزشی در چارچوب استاندارد بین المللی ایزو10015 " تهران : انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی
نوه ابراهیم، ع.، عیدی، ا. (1385) اعتبارسنجی راهبرد ی برا ی خلق دانشگاه‌های یادگیرنده  تهران : اولین هما یش ملی مدیریت و رهبری سازمانی
 Barbazette Jean (2006) Training Need Assessment, Published by Pfeiffer
 Frances and Roland bee (2003) Learning Needs Analysis and Evaluation ,  British library
Kirkpatrick, Donald L, (1999) Evaluating Training Programs, the For Levels, Second Edition,  
Schuler Randall S. & Jakson Susan E.( 1996) Human Resource Management, West Publishing Company, No( 22) V(16)