دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، بهمن 1391 

مقاله پژوهشی

نویززدایی و پیش‌بینی سری زمانی بر پایه الگوریتم موجک و نظریه آشوب (مطالعه موردی: شاخص پایش خشکسالی SPI شهر تبریز)

صفحه 1-13

یوسف حسن‌زاده؛ محمد علی لطف اللهی یقین؛ سجاد شاهوردی؛ سعید فرزین؛ نیما فرزین


بررسی کارایی مدل درخت تصمیم در پیش بینی بارش (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک یزد)

صفحه 14-27

محمدتقی دستورانی؛ اعظم حبیبی‌پور؛ محمدرضا اختصاصی؛ علی طالبی؛ جواد محجوبی


استفاده از نانو جاذب‌های گیاهی به منظور حذف نیترات از محلول‌های آبی

صفحه 28-38

معصومه فراستی؛ نعمت اله جعفرزاده؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ سیدمرتضی سیدیان


بررسی منشأ آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی منطقه‌ی میان جنگل فسا

صفحه 88-92

حمید حسینی مرندی؛ مهرداد محمدنیا؛ محمدجواد روستا؛ بهادر هاتف