بررسی منشأ آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی منطقه‌ی میان جنگل فسا

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس - شیراز - ایران

2 استادیار /مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس – شیراز- ایران

3 کارشناس /شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

چکیده

افزایش نیترات در آب ممکن است خطراتی جدی برای سلامت انسان و حیوانات در بر داشته باشد.  به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی  حداکثر مقدار مجاز نیترات در آب آشامیدنی را 45 میلی‌گرم در لیتر تعیین می‌کند. تمرکز زیاد نیترات در منابع آب شرب روستایی منطقه میان جنگل فسا، واقع در 120  کیلومتری جنوب شرق شیراز موجب منع بهره‌برداری از برخی منابع آب زیرزمینی آن شد. هدف اصلی این طرح تعیین منشاء اصلی نیترات در آب منطقه و بررسی بهترین روش کاهش نیترات از آب بود. برای دستیابی به این هدف، تعداد 15 منبع آب شامل چاه، چشمه و قنات انتخاب و طی اردیبهشت سال 1387 تا فروردین سال 1388 نمونه برداری شدند. مقدار نیترات، هدایت الکتریکی و pH نمونه‌ها در محل و سایر پارامترهای مهم آن در آزمایشگاه و به روش‌های استاندارد اندازه‌گیری شدند. مقدار نیترات در آب چاه‌ها از 1/3 میلی گرم در لیتر تا 4/259 میلی‌گرم در لیتر تغییر نشان داد. نتایج نشان می‌دهد که  زیاد بودن نیترات در آب زیرزمینی منطقه، به وجود نیترات زیاد زمینه در زمین و فعالیت دامداری در  نقاطی از آبخوان مربوط می‌شود. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Groundwater Nitrate Pollution in the Mian-Jungle Region, Fasa, Iran

نویسندگان [English]

  • H Hosseinimarandi 1
  • M Mohammadnia 2
  • M. J Rousta 2
  • B Hataf 3
1 Faculity member, Research Center for Agriculture and Natural Resources of Fars, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, Research Center for Agriculture and Natural Resources of Fars, Shiraz, Iran.
3 Expert, Rural Water and Wastewater Company of Fars Province, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Nitrate in high dosage may cause serious diseases for both human beings and animals. WHO has set 45 mg/l as the maximum permitted level for nitrate in drinking water. High concentrations of nitrate in drinking water of the Mian Jungle region of Fasa, located 120 km south east of Shiraz, caused inhabitants to avoid using groundwater as the source of drinking water.  Main objectives of this study were i) to determine the main sources of nitrate in the groundwater and  ii) to introduce a feasible nitrate  removal method in the region. Monthly groundwater sampling were carried out from April 2010 to March 2011 for 15 sources including water wells and outcropped springs. Nitrate, EC, and pH were measured in situ, however remaining parameters were determined in the lab using standard methods. Amounts of nitrate changed from 3.1 mg/l to 259.4 mg/l in diferent times and locations in this region. Results showed that an internal and external background of nitrate in groundwater are originating from the geologic formations and the animal husbandry activities as the main sources. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrate
  • Drinking Water
  • MianJungle
  • Fasa
  • Source
جوکار نیاسر، و. و ع،  بهزاد.(1381). "بررسی آسیب پذیری آب زیرزمینی تهران در اثر نیترات چاههای جاذب با استفاده از GIS." سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، صص 12-1.
 محسنی، ا. (1376). "مشکلات بهداشتی نیترات در آب آشامیدنی." مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سال هفتم، شماره(15)، صص 45-51.
 سازمان زمین شناسی کشور. (1381). " نقشه زمین شناسی. مقیاس  100000 :1،  شیت(برگ) رونیز."
 سازمان زمین شناسی کشور. (1385). " نقشه زمین شناسی.  مقیاس  100000 :1،  شیت(برگ)  سروستان."
 سازمان هواشناسی کشور. (1388). آمار ایستگاه هواشناسی فسا.
 Bachmat, Y. (1994)."Groundwater as a part of the water system." 5-20.In: Zoller, U. (Ed.).
Groundwater contamination and control. New York: Marcel Dekker, Inc.
Hirondel, L. and Hirondel, J. L. (2001). "Nitrate and man: Toxic, harmless or beneficial?" Caen: hospitalier Universitaire de Caen, France Pub.
Sparks, D.L. (2003). "Environmental soil chemistry. "San Diego, Ca: Academic Press.
Subba Rao, N.S. (1999). "Soil microbiology. "New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co.PVT. LTD.