مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در مدل‌سازی و فرایندهای حذف آلاینده‌های محلول در آب و فاضلاب

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، آب و مهندسی محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه آب، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هوش مصنوعی توانایی یادگیری، استنتاج و تصمیم‌‎گیری هوشمندانه رادارند. یکی از مزیت‌های اصلی هوش مصنوعی این است که با استخراج الگوها و یادگیری از داده‌ها، قادر به تشخیص و پیش‌بینی درست مسائل است. هوش مصنوعی به دلیل کاربردهای فراوان در زمینه‌های مختلف به‌عنوان ابزاری برای حل بهتر مشکلات موردتوجه قرارگرفته است. در سال‌های اخیر این الگوریتم درزمینه فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب برای مدل‌سازی، بهینه‌سازی و ارائه راه‌حل‌هایی جهت مدیریت راهبردی جلوگیری، کاهش آلودگی آب، کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهینه‌سازی مصرف موارد شیمیایی مورداستفاده قرارگرفته است. الگوریتم‌های مختلف هوش مصنوعی در فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب بر روی جذب آلاینده و در اکثر موارد بر روی عملکرد جاذب‌ها جهت حذف آلاینده‌های آلی و فلزی تمرکز دارد. در این مطالعه مدل‌های مختلف هوش مصنوعی در فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب ارائه و پس از مرور بر مطالعات انجام‌شده، چالش‌ها و مشکلات تحقیقات بیان‌شده است. با توجه به مزیت‌های فراوان در هوش مصنوعی، این الگوریتم با محدودیت‌هایی مواجه است که مانع گسترش آن در فرآیندهای تصفیه آب می‌شود. صرف‌نظر از این موانع، پیشرفت تحقیقات فعلی نشان می‌دهد که ابزارهای هوش مصنوعی دارای پتانسیل‌های بالا برای متحول کردن فرآیند و برنامه‌های تصفیه فاضلاب دارد. با توجه به مدل‌های بررسی‌شده در این پژوهش استفاده از مدل‌های DNN، ANN و تکنیک‌های هوش مصنوعی ترکیبی گزینه‌های خوبی برای دستیابی به‌دقت و پیش‌بینی دقیق‌تر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review of Artificial Intelligence Applications in Modeling and Removal Processes of Pollutants Soluble in Water and Wastewater

نویسندگان [English]

  • Reza Khalili 1
  • Ali Moridi 2
1 Ph.D. Student, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Water, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Artificial intelligence can learn, infer, and make intelligent decisions. One of the main advantages of artificial intelligence is that by extracting patterns and learning from data, it can correctly diagnose and predict problems. Artificial intelligence has been noticed as a tool to better solve problems due to its many applications in various fields. In recent years, this algorithm has been used in the area of water and wastewater treatment processes to model, optimize, and provide solutions for strategic management to prevent and reduce water pollution, reduce operating costs, and optimize the use of chemical substances. Various artificial intelligence algorithms in water and wastewater treatment processes focus on pollutant absorption and, in most cases, on the performance of adsorbents to remove organic and metal pollutants. This study presents various artificial intelligence models, their advantages, limitations, challenges, and research problems of models in water purification processes. Considering the many advantages of artificial intelligence, this algorithm with limitations can prevent its expansion in water purification processes. Regardless of these limitations, current research progress shows that artificial intelligence tools have great potential to revolutionize wastewater treatment processes and programs. According to the models reviewed in this research, the use of DNN, ANN models, and combined artificial intelligence techniques are good options to achieve more accurate predictions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Machine learning
  • Artificial intelligence
  • modeling
  • remove pollutants
  • water and wastewater
Afolabi I C, Popoola S I, & Bello O S (2020) Machine learning approach for prediction of paracetamol adsorption efficiency on chemically modified orange peel. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 243:118769
Aghav R M, Kumar S, & Mukherjee S N (2011) Artificial neural network modeling in competitive adsorption of phenol and resorcinol from water environment using some carbonaceous adsorbents. Journal of Hazardous Materials 188(1–3):67–77
Ahlawat S, Choudhary A, Nayyar A, Singh S, & Yoon B (2020) Improved handwritten digit recognition using convolutional neural networks (CNN). Sensors 20(12):3344
Ahmad M F, & Haydar S (2016) Evaluation of a newly developed biosorbent using packed bed column for possible application in the treatment of industrial effluents for removal of cadmium ions. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 62:122–131
Ahmad Z U, Yao L, Lian Q, Islam F, Zappi M  E, & Gang D D (2020) The use of artificial neural network (ANN) for modeling adsorption of sunset yellow onto neodymium modified ordered mesoporous carbon. Chemosphere 256:127081
Alalm M G, & Nasr M (2018) Artificial intelligence, regression model, and cost estimation for removal of chlorothalonil pesticide by activated carbon prepared from casuarina charcoal. Sustainable Environment Research 28(3):101–110
Alharbi O M L (2018) Sorption, kinetic, thermodynamics and artificial neural network modelling of phenol and 3-amino-phenol in water on composite iron nano-adsorbent. Journal of Molecular Liquids 260:261–269
Allahkarami E, Igder A, Fazlavi A, & Rezai B (2017) Prediction of Co (II) and Ni (II) ions removal from wastewater using artificial neural network and multiple regression models. Physicochemical Problems of Mineral Processing 53(2):1105–1118
Angelov P P, Soares E A, Jiang R, Arnold N I, & Atkinson P M (2021) Explainable artificial intelligence: An analytical review. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery 11(5):1424
Asfaram A, Ghaedi M, Azqhandi M H A, Goudarzi A, & Dastkhoon M (2016) Statistical experimental design, least squares-support vector machine (LS-SVM) and artificial neural network (ANN) methods for modeling the facilitated adsorption of methylene blue dye. RSC Advances 6(46):40502–40516
Ashan S K, Ziaeifar N, & Khalilnezhad R (2018) Artificial neural network modelling of Cr (VI) surface adsorption with NiO nanoparticles using the results obtained from optimization of response surface methodology. Neural Computing and Applications 29(10):969–979
Ashok M, Madan R, Joha A, & Sivarajah U (2022) Ethical framework for artificial intelligence and digital technologies. International Journal of Information Management 62:102433
Ashrafi M, Borzuie H, Bagherian G, Chamjangali M A, & Nikoofard H (2020) Artificial neural network and multiple linear regression for modeling sorption of Pb2+ ions from aqueous solutions onto modified walnut shell. Separation Science and Technology 55(2):222–233
Ayyad S M, Saleh A I, & Labib L M (2019) Gene expression cancer classification using modified K-Nearest Neighbors technique. Biosystems 176:41–51
Azad F N, Ghaedi M, Asfaram A, Jamshidi A, Hassani G, Goudarzi A (2016) Optimization of the process parameters for the adsorption of ternary dyes by Ni doped FeO (OH)-NWs–AC using response surface methodology and an artificial neural network. RSC Advances 6(24):19768–19779
Babaei A A, Khataee A, Ahmadpour E, Sheydaei M, Kakavandi B, & Alaee Z (2016) Optimization of cationic dye adsorption on activated spent tea: Equilibrium, kinetics, thermodynamic and artificial neural network modeling. Korean Journal of Chemical Engineering 33(4):1352–1361
Bagheri A R, Ghaedi M, Hajati S, Ghaedi M, Goudarzi A, & Asfaram A (2015) Random forest model for the ultrasonic-assisted removal of chrysoidine G by copper sulfide nanoparticles loaded on activated carbon; Response surface methodology approach. RSC Advances 5(73):59335–59343
Balasubramaniam, V (2021) Artificial intelligence algorithm with SVM classification using dermascopic images for melanoma diagnosis. Journal of Artificial Intelligence and Capsule Networks 3(1):34–42
Banerjee I Ling, Y Chen M C, Hasan S A, Langlotz C P, Moradzadeh N (2019) Comparative effectiveness of convolutional neural network (CNN) and recurrent neural network (RNN) architectures for radiology text report classification. Artificial Intelligence in Medicine 97:79–88
Beigzadeh R, & Rastegar S O (2020) Assessment of Cr (VI) Biosorption from aqueous solution by artificial intelligence. Chemical Methodologies 4(2):181–190
Bhattacharya S, Das P, Bhowal A, & Majumder S K (2022) Metal-oxide coated Graphene oxide nano-composite for the treatment of pharmaceutical compound in photocatalytic reactor: Batch, Kinetics and Mathematical Modeling using Response Surface Methodology and Artificial Neural Network. Environmental Science and Pollution Research 29(41):61938–61953
Blagojev N, Kukić D, Vasić V, Šćiban M, Prodanović J, & Bera O (2019) A new approach for modelling and optimization of Cu (II) biosorption from aqueous solutions using sugar beet shreds in a fixed-bed column. Journal of Hazardous Materials 363:366–375
Bouhedda M, Lefnaoui S, Rebouh S, & Yahoum M M (2019) Predictive model based on Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for estimation of Cephalexin adsorption on the Octenyl Succinic Anhydride starch. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 193:103843
Çelekli A, Bozkurt H, & Geyik F (2016) Artificial neural network and genetic algorithms for modeling of removal of an azo dye on walnut husk. Desalination and Water Treatment 57(33):15580–15591
Charbuty B, & Abdulazeez A (2021) Classification based on decision tree algorithm for machine learning. Journal of Applied Science and Technology Trends 2(01):20–28
Chattoraj S, Mondal N K, Das B, Roy P, & Sadhukhan B (2014) Carbaryl removal from aqueous solution by Lemna major biomass using response surface methodology and artificial neural network. Journal of Environmental Chemical Engineering 2(4):1920–1928
Chittoo B S, & Sutherland C (2020) Column breakthrough studies for the removal and recovery of phosphate by lime-iron sludge: Modeling and optimization using artificial neural network and adaptive neuro-fuzzy inference system. Chinese Journal of Chemical Engineering 28(7):1847–1859
Dalhat M A, Mu’azu N D, & Essa M H (2021) Generalized decay and artificial neural network models for fixed-Bed phenolic compounds adsorption onto activated date palm biochar. Journal of Environmental Chemical Engineering 9(1):104711
Das J, Saha R, Nath H, Mondal A, & Nag S (2022) An eco-friendly removal of Cd (II) utilizing banana pseudo-fibre and moringa bark as indigenous green adsorbent and modelling of adsorption by artificial neural network. Environmental Science and Pollution Research 29(57):86528–86549
Debnath A, Majumder M, Pal M, Das N S, Chattopadhyay K K, & Saha B (2016) Enhanced adsorption of hexavalent chromium onto magnetic calcium ferrite nanoparticles: Kinetic, isotherm, and neural network modeling. Journal of Dispersion Science and Technology 37(12):1806–1818
Debnath A, Deb K, Das N S, Chattopadhyay K K, & Saha B (2016) Simple chemical route synthesis of Fe2O3 nanoparticles and its application for adsorptive removal of Congo red from aqueous media: artificial neural network modeling. Journal of Dispersion Science and Technology 37(6):775–785
Debrah C, Chan A P C, & Darko A (2022) Artificial intelligence in green building. Automation in Construction 137:104192
Dil E A, Ghaedi M, Ghaedi A M, Asfaram, A, Goudarzi A, Hajati S (2016) Modeling of quaternary dyes adsorption onto ZnO–NR–AC artificial neural network: Analysis by derivative spectrophotometry. Journal of Industrial and Engineering Chemistry 34:186–197
Dil E A, Ghaedi M, Ghaedi A, Asfaram A, Jamshidi M, & Purkait M K (2016) Application of artificial neural network and response surface methodology for the removal of crystal violet by zinc oxide nanorods loaded on activate carbon: kinetics and equilibrium study. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 59:210–220
Dil E A, Ghaedi M, Asfaram A, Hajati S, Mehrabi F, & Goudarzi A (2017) Preparation of nanomaterials for the ultrasound-enhanced removal of Pb2+ ions and malachite green dye: Chemometric optimization and modeling. Ultrasonics Sonochemistry 34:677–691
Dil E A, Ghaedi M, & Asfaram A (2017) The performance of nanorods material as adsorbent for removal of azo dyes and heavy metal ions: Application of ultrasound wave, optimization and modeling. Ultrasonics Sonochemistry 34:792–802
Dolatabadi M, Mehrabpour M, Esfandyari M, Alidadi H, & Davoudi M (2018) Modeling of simultaneous adsorption of dye and metal ion by sawdust from aqueous solution using of ANN and ANFIS. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 181:72–78
Esfandian H, Parvini M, Khoshandam B, & Samadi-Maybodi A (2016) Artificial neural network (ANN) technique for modeling the mercury adsorption from aqueous solution using Sargassum Bevanom algae. Desalination and Water Treatment 57(37):17206–17219
Fan M, Hu J, Cao R, Xiong K, & Wei X (2017) Modeling and prediction of copper removal from aqueous solutions by nZVI/rGO magnetic nanocomposites using ANN-GA and ANN-PSO. Scientific Reports 7(1):1–14
Finlayson S G, Subbaswamy A, Singh K, Bowers J, Kupke A, Zittrain J (2021) The clinician and dataset shift in artificial intelligence. The New England Journal of Medicine 385(3):283
Fiyadh S S, AlSaadi M A, AlOmar M K, Fayaed S S, Hama A R, Bee S, & El-Shafie A (2017) The modelling of lead removal from water by deep eutectic solvents functionalized CNTs: Artificial neural network (ANN) approach. Water Science and Technology 76(9):2413–2426
Foroutan R, Peighambardoust S J, Mohammadi R, Omidvar M, Sorial G A, & Ramavandi B (2020) Influence of chitosan and magnetic iron nanoparticles on chromium adsorption behavior of natural clay: Adaptive neuro-fuzzy inference modeling. International Journal of Biological Macromolecules 151:355–365
Franco D S P, Duarte F A, Salau N P G, & Dotto G L (2019) Adaptive neuro-fuzzy inference system (ANIFS) and artificial neural network (ANN) applied for indium (III) adsorption on carbonaceous materials. Chemical Engineering Communications 206(11):1452–1462
Fulzele N N, Bhanvase B A, & Pandharipande S L (2022) Sonochemically prepared rGO/Ag3PO4/CeO2 nanocomposite photocatalyst for effective visible light photocatalytic degradation of methylene dye and its prediction with ANN modeling. Materials Chemistry and Physics 292:126809
Georganos S, Grippa T, Niang Gadiaga A, Linard C, Lennert M, Vanhuysse S  (2021) Geographical random forests: A spatial extension of the random forest algorithm to address spatial heterogeneity in remote sensing and population modelling. Geocarto International 36(2):121–136
Ghaedi A M, Ghaedi M, Pouranfard A R, Ansari A, Avazzadeh Z, Vafaei A (2016) Adsorption of Triamterene on multi-walled and single-walled carbon nanotubes: Artificial neural network modeling and genetic algorithm optimization. Journal of Molecular Liquids 216:654–665
Ghaedi M, Zeinali N, Ghaedi A M, Teimuori M, & Tashkhourian J (2014) Artificial neural network-genetic algorithm based optimization for the adsorption of methylene blue and brilliant green from aqueous solution by graphite oxide nanoparticle. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 125:264–277
Ghaedi M, Daneshfar A, Ahmadi A, & Momeni M S (2015) Artificial neural network-genetic algorithm based optimization for the adsorption of phenol red (PR) onto gold and titanium dioxide nanoparticles loaded on activated carbon. Journal of Industrial and Engineering Chemistry 21:587–598
Ghaedi M, Shojaeipour E, Ghaedi A M, & Sahraei R (2015) Isotherm and kinetics study of malachite green adsorption onto copper nanowires loaded on activated carbon: Artificial neural network modeling and genetic algorithm optimization. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 142:135–149
Gomez-Gonzalez R, Cerino-Córdova F J, Garcia-León A M, Soto-Regalado E, Davila-Guzman N E, & Salazar-Rabago J J (2016) Lead biosorption onto coffee grounds: Comparative analysis of several optimization techniques using equilibrium adsorption models and ANN. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 68:201–210
Güven İ, & Şimşir F (2020) Demand forecasting with color parameter in retail apparel industry using artificial neural networks (ANN) and support vector machines (SVM) methods. Computers & Industrial Engineering 147:106678
Haick H, & Tang N (2021) Artificial intelligence in medical sensors for clinical decisions. ACS Nano 15(3):3557–3567
Hajati S, Ghaedi M, Mahmoudi Z, & Sahraei R (2015) SnO2 nanoparticle-loaded activated carbon for simultaneous removal of Acid Yellow 41 and Sunset Yellow; derivative spectrophotometric artificial neural network and optimization approach. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 150:1002–1012
Hamidian A H, Esfandeh S, Zhang Y & Yang M (2019) Simulation and optimization of nanomaterials application for heavy metal removal from aqueous solutions. Inorganic and Nano-Metal Chemistry 49(7):217–230
El Hanandeh A, Mahdi Z, & Imtiaz M S (2021) Modelling of the adsorption of Pb,Cu and Ni ions from single and multi-component aqueous solutions by date seed derived biochar: Comparison of six machine learning approaches. Environmental Research 192:110338
Hasan R, Palaniappan S, Raziff A R A, Mahmood S, & Sarker K U (2018) Student academic performance prediction by using decision tree algorithm. In 2018 4th international Conference on Computer and Information Sciences (ICCOINS) (pp 1–5) IEEE
Heibati B, Rodriguez-Couto S, Ozgonenel O, Turan N G, Aluigi A, Zazouli M A (2016) A modeling study by artificial neural network on ethidium bromide adsorption optimization using natural pumice and iron-coated pumice. Desalination and Water Treatment 57(29):13472–13483
Hernández-Hernández L E, Bonilla-Petriciolet A, Mendoza-Castillo D I, & Reynel-Ávila H E (2017) Antagonistic binary adsorption of heavy metals using stratified bone char columns. Journal of Molecular Liquids 241:334–346
Hlihor R M, Diaconu M, Leon F, Curteanu S, Tavares T, & Gavrilescu M (2015) Experimental analysis and mathematical prediction of Cd (II) removal by biosorption using support vector machines and genetic algorithms. New Biotechnology 32(3):358–368
Huang S, Yang J, Fong S, & Zhao Q (2021) Artificial intelligence in the diagnosis of COVID-19: Challenges and perspectives. International Journal of Biological Sciences 17(6):1581
Jamshidi M, Ghaedi M, Dashtian K, Ghaedi A M, Hajati S, Goudarzi A, & Alipanahpour E (2016) Highly efficient simultaneous ultrasonic assisted adsorption of brilliant green and eosin B onto ZnS nanoparticles loaded activated carbon: artificial neural network modeling and central composite design optimization. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 153:257–267
Jiao M, Wang D, & Qiu J (2020) A GRU-RNN based momentum optimized algorithm for SOC estimation. Journal of Power Sources 459:228051
Kakhki R M, Mohammadpoor M, Faridi R, & Bahadori M (2020) The development of an artificial neural network–genetic algorithm model (ANN-GA) for the adsorption and photocatalysis of methylene blue on a novel sulfur–nitrogen co-doped Fe 2 O 3 nanostructure surface. RSC Advances 10(10):5951–5960
Karri R R, & Sahu J N (2018) Process optimization and adsorption modeling using activated carbon derived from palm oil kernel shell for Zn (II) disposal from the aqueous environment using differential evolution embedded neural network. Journal of Molecular Liquids 265:592–602
Kattenborn T, Leitloff J, Schiefer F, & Hinz S (2021) Review on convolutional neural networks (CNN) in vegetation remote sensing. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 173:24–49
Kavitha B, Deepa R, & Sivakumar S (2022) Evolvulus alsinoides plant mediated synthesis of Ag2O nanoparticles for the removal of Cr (VI) ions from aqueous solution: Modeling of experimental data using artificial neural network. Materials Today Sustainability 18:100124
khalili  R, Parvinnia M, & Motaghi H (2020) Evaluation of Bashar River water quality using CCME water quality index. Journal of Environmental Science Studies 5(3):2807–2814 (In Persian)
khalili  R, Parvinnia M, & Motaghi H (2021) The effects of forecasted precipitation amount on probable maximum precipitation and probable maximum flood parameters. Journal of Environmental Science Studies 5(4):2982–2989 (In Persian)
Khalili R, Parvinnia M, & Zali A (2020) Water quality assessment of Garmarood River using the national sanitation foundation water quality index (NSFWQI), river pollution index (RPI) and weighted arithmetic water quality index (WAWQI). Environment and Water Engineering 6(3):274–284 (In Persian)
Khalili R, Zali A, & Motaghi H (2021) Evaluating the heavy metals in the water and sediments of Haraz River using pollution load index (PLI) and geo accumulation index (Igeo). Iranian Journal of Soil and Water Research 52(4):933-942 (In Persian)
Khalili R, Ghaedi M, Parvinnia M, & Sabzehmeidani M M (2021) Simultaneous removal of binary mixture dyes using Mn-Fe layered double hydroxide coated chitosan fibers prepared by wet spinning. Surfaces and Interfaces 100976
Khalili R, Montaseri H, Motaghi H, & Jalili M B (2021) Water quality assessment of the Talar River in Mazandaran Province based on a combination of water quality indicators and multivariate modeling. Water and Soil Management and Modelling 1(4):30–47 (In Persian)
Khalili R, Sabzehmeidani M M, Parvinnia M, & Ghaedi M (2022) Removal of hexavalent chromium ions and mixture dyes by electrospun PAN/graphene oxide nanofiber decorated with bimetallic nickel–iron LDH. Environmental Nanotechnology Monitoring & Management 18:100750
Khandanlou R, Masoumi H R F, Ahmad M B, Shameli K, Basri M, & Kalantari K (2016) Enhancement of heavy metals sorption via nanocomposites of rice straw and Fe3O4 nanoparticles using artificial neural network (ANN). Ecological Engineering 91:249–256
Kiran R R S, Madhu G M, Satyanarayana S V, Kalpana P, & Rangaiah G S (2017) Applications of Box–Behnken experimental design coupled with artificial neural networks for biosorption of low concentrations of cadmium using Spirulina (Arthrospira) spp. Resource-Efficient Technologies 3(1):113–123
Kooh M R R, Dahri M K, Lim L B L, Lim L H, & Malik O A (2016) Batch adsorption studies of the removal of methyl violet 2B by soya bean waste: Isotherm, kinetics and artificial neural network modelling. Environmental Earth Sciences 75(9):1–14
Lingamdinne L P, Amelirad O, Koduru J R, Karri R R, Chang Y-Y, Dehghani M H, & Mubarak N M (2023) Functionalized bentonite for removal of Pb (II) and As (V) from surface water: Predicting capability and mechanism using artificial neural network. Journal of Water Process Engineering 51:103386
Liu C, Gardner S J, Wen N, Elshaikh M A, Siddiqui F, Movsas B, & Chetty I J (2019) Automatic segmentation of the prostate on CT images using deep neural networks (DNN). International Journal of Radiation Oncology Biology Physics 104(4):924–932
Liu H, Wang S, Gao H, Yang H, Wang F, Chen X (2022) A simple polyacrylamide gel route for the synthesis of MgAl2O4 nanoparticles with different metal sources as an efficient adsorbent: Neural network algorithm simulation, equilibrium kinetics and thermodynamic studies. Separation and Purification Technology 281:119855
Liu Y, Wang L, Gu K, & Li M (2022) Artificial neural network (ANN)-Bayesian probability framework (BPF) based method of dynamic force reconstruction under multi-source uncertainties. Knowledge-Based Systems 237:107796
Maghsoudi M, Ghaedi M, Zinali A, Ghaedi A M, & Habibi M H (2015) Artificial neural network (ANN) method for modeling of sunset yellow dye adsorption using zinc oxide nanorods loaded on activated carbon: Kinetic and isotherm study. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 134:1–9
Mahmoodi N M, Hosseinabadi-Farahani Z, Bagherpour F, Khoshrou M R, Chamani H, & Forouzeshfar F (2016) Synthesis of CuO–NiO nanocomposite and dye adsorption modeling using artificial neural network. Desalination and Water Treatment 57(37):17220–17229
Mahmoodi N M, Hosseinabadi‐Farahani Z, & Chamani H (2017) Dye adsorption from single and binary systems using NiO‐MnO2 nanocomposite and artificial neural network modeling. Environmental Progress & Sustainable Energy 36(1):111–119
Mahmoud A S, Mostafa M K, & Nasr M (2019) Regression model, artificial intelligence and cost estimation for phosphate adsorption using encapsulated nanoscale zero-valent iron. Separation Science and Technology 54(1):13–26
Mahmoud A S, Ismail A, Mostafa M K, Mahmoud M S, Ali W, & Shawky A M (2020) Isotherm and kinetic studies for heptachlor removal from aqueous solution using Fe/Cu nanoparticles, artificial intelligence and regression analysis. Separation Science and Technology 55(4):684–696
Mandal S, Mahapatra S S, & Patel R K (2015) Enhanced removal of Cr (VI) by cerium oxide polyaniline composite: optimization and modeling approach using response surface methodology and artificial neural networks. Journal of Environmental Chemical Engineering 3(2):870–885
Mandal S, Mahapatra S S, Adhikari S, & Patel R K (2015) Modeling of arsenic (III) removal by evolutionary genetic programming and least square support vector machine models. Environmental Processes 2(1):145–172
Manikandan S, Subbaiya R, Saravanan M, Ponraj M, Selvam M, & Pugazhendhi A (2022) A critical review of advanced nanotechnology and hybrid membrane based water recycling reuse and wastewater treatment processes. Chemosphere 289:132867
Mardani R, Montaseri H, Fazeli M, Khalili R, & Esmaeili H (2022) Spatio-temporal variation of meteorological drought and its relation with temperature and vegetation condition indices using remote sensing and satellite imagery in Marvdasht city. Water and Soil Management and Modelling 3(3):82–89 (In Persian)
Mendoza-Castillo D I, Reynel-Ávila H E, Sánchez-Ruiz F J, Trejo-Valencia R, Jaime-Leal J E, & Bonilla-Petriciolet A (2018) Insights and pitfalls of artificial neural network modeling of competitive multi-metallic adsorption data. Journal of Molecular Liquids 251:15–27
Modgil S, Singh R K, & Hannibal C (2021) Artificial intelligence for supply chain resilience: learning from Covid-19 The International Journal of Logistics Management. The International Journal of Logistics Management 33(4):1246-1268
Mohammadi H, khalili R, & Mohammadi S (2021) Forecasting future temperature and precipitation under the effects of climate change using the LARS-WG climate generator (Case Study: South Zagros Region of Iran). Nivar 45(114):137–153 (In Persian)
Mohan S, Singh Y, Verma D K, & Hasan S H (2015) Synthesis of CuO nanoparticles through green route using Citrus limon juice and its application as nanosorbent for Cr (VI) remediation: Process optimization with RSM and ANN-GA based model. Process Safety and Environmental Protection 96:156–166
Mondal S, Aikat K, & Halder G (2016) Optimization of ranitidine hydrochloride removal from simulated pharmaceutical waste by activated charcoal from mung bean husk using response surface methodology and artificial neural network. Desalination and Water Treatment 57(39):18366–18378
Moradi P, Hayati S, & Ghahrizadeh T (2020) Modeling and optimization of lead and cobalt biosorption from water with Rafsanjan pistachio shell using experiment based models of ANN and GP and the grey wolf optimizer. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 202:104041
Mossavi E, Sabzevari M H, Ghaedi M, & Azqhandi M H A (2022) Adsorption of the azo dyes from wastewater media by a renewable nanocomposite based on the graphene sheets and hydroxyapatite/ZnO nanoparticles. Journal of Molecular Liquids 350:118568
Nag S, Mondal A, Roy D N, Bar N, & Das S K (2018) Sustainable bioremediation of Cd (II) from aqueous solution using natural waste materials: Kinetics, equilibrium, thermodynamics, toxicity studies and GA-ANN hybrid modelling. Environmental Technology & Innovation 11:83–104
Nag S, Bar N, & Das S K (2019) Sustainable bioremadiation of Cd (II) in fixed bed column using green adsorbents: Application of Kinetic models and GA-ANN technique. Environmental Technology & Innovation 13:130–145
Naghibi S A, Salehi E, Khajavian M, Vatanpour V, & Sillanpää M (2021) Multivariate data-based optimization of membrane adsorption process for wastewater treatment: Multi-layer perceptron adaptive neural network versus adaptive neural fuzzy inference system. Chemosphere 267:129268
Nasr M, Mahmoud A E D, Fawzy M, & Radwan A (2017) Artificial intelligence modeling of cadmium (II) biosorption using rice straw. Applied Water Science 7(2):823–831
Oguz E (2017) Fixed-bed column studies on the removal of Fe3+ and neural network modelling. Arabian Journal of Chemistry 10(3):313–320
Okoye C C, Onukwuli O D, & Okey-Onyesolu C F (2018) Predictive capability evaluation of RSM and ANN models in adsorptive treatment of crystal violet dye simulated wastewater using activated carbon prepared from Raphia hookeri seeds. Journal of the Chinese Advanced Materials Society 6(4):478–496
Oskui F N, Aghdasinia H, & Sorkhabi M G (2019) Modeling and optimization of chromium adsorption onto clay using response surface methodology, artificial neural network and equilibrium isotherm models. Environmental Progress & Sustainable Energy 38(6):13260
Panjali Z, Asgharinezhad A A, Ebrahimzadeh H, Karami S, Loni M, Rezvani M (2015) Development of a selective sorbent based on a magnetic ion imprinted polymer for the preconcentration and FAAS determination of urinary cadmium. Analytical Methods 7(8):3618–3624
Pauletto P S, Lütke S F, Dotto G L, & Salau N P G (2021) Forecasting the multicomponent adsorption of nimesulide and paracetamol through artificial neural network. Chemical Engineering Journal 412:127527
Pauletto P S, Dotto G L, & Salau N P G (2020) Optimal artificial neural network design for simultaneous modeling of multicomponent adsorption. Journal of Molecular Liquids 320:114418
Podder M S, & Majumder C B (2016) The use of artificial neural network for modelling of phycoremediation of toxic elements As (III) and As (V) from wastewater using Botryococcus braunii. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 155:130–145
Podstawczyk D, Witek-Krowiak A, Dawiec A, & Bhatnagar A (2015) Biosorption of copper (II) ions by flax meal: Empirical modeling and process optimization by response surface methodology (RSM) and artificial neural network (ANN) simulation. Ecological Engineering 83:364–379
Popoola L T (2019) Nano-magnetic walnut shell-rice husk for Cd (II) sorption: Design and optimization using artificial intelligence and design expert. Heliyon 5(8):02381
Qi J, Hou Y, Hu J, Ruan W, Xiang Y, & Wei X (2020) Decontamination of methylene Blue from simulated wastewater by the mesoporous rGO/Fe/Co nanohybrids: Artificial intelligence modeling and optimization. Materials Today Communications 24:100709
Rahimpour F, Shojaeimehr T, & Sadeghi M (2017) Biosorption of Pb (II) using Gundelia tournefortii: Kinetics equilibrium, and thermodynamics. Separation Science and Technology 52(4):596–607
Ramya K, Teekaraman Y, & Kumar K A R (2019) Fuzzy-based energy management system with decision tree algorithm for power security system. International Journal of Computational Intelligence Systems 12(2):1173–1178
Ratnam M V, Vangalapati M, Rao K N, & Chandra K R (2022) Efficient removal of methyl orange using magnesium oxide nanoparticles loaded onto activated carbon. Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia 36(3):531–544
Ratnam M V, Murugesan M P, Komarabathina S, Samraj S, Abdulkadir M, & Kalifa M A (2022) Methylene blue adsorption BY UV-treated graphene oxide nanoparticles (UV/n-GO): Modeling and optimization using response surface methodology and artificial neural networks. International Journal of Chemical Engineering 2022
Rodríguez-Romero J A, Mendoza-Castillo D I, Reynel-Ávila H E, de Haro-Del Rio, D A González-Rodríguez, L M Bonilla-Petriciolet A (2020) Preparation of a new adsorbent for the removal of arsenic and its simulation with artificial neural network-based adsorption models. Journal of Environmental Chemical Engineering 8(4):103928
Ruan W, Hu J, Qi J, Hou Y, Cao R, & Wei X (2018) Removal of crystal violet by using reduced-graphene-oxide-supported bimetallic Fe/Ni nanoparticles (rGO/Fe/Ni): Application of artificial intelligence modeling for the optimization process. Materials 11(5):865
Sadek A H, Fahmy O M, Nasr M, & Mostafa M K (2023) Predicting Cu (II) adsorption from aqueous solutions onto Nano Zero-Valent Aluminum (nZVAl) by machine learning and artificial intelligence techniques. Sustainability 15(3) 2081
Schonlau M, & Zou R Y (2020) The random forest algorithm for statistical learning. The Stata Journal 20(1):3–29
Schwendicke F, Singh T, Lee J-H, Gaudin R, Chaurasia A, Wiegand T (2021) Artificial intelligence in dental research: Checklist for authors reviewers readers. Journal of Dentistry 107:103610
Shabani A, Nabiyouni G, & Ghanbari D (2022) Preparation and photocatalytic study of CoFe2O4/TiO2/Au nanocomposites and their applications in organic pollutant degradation and modeling by an artificial neural network (ANN). Journal of Materials Science: Materials in Electronics 33(13):9885–9904
Shahryari Z, Sharifi A, & Mohebbi A (2013) Artificial neural network (ANN) approach for modeling and formulation of phenol adsorption onto activated carbon. Journal of Engineering Thermophysics 22(4):322–336
Shandi S G, Ardejani F D, & Sharifi F (2019) Assessment of Cu (II) removal from an aqueous solution by raw Gundelia tournefortii as a new low-cost biosorbent: Experiments and modelling. Chinese Journal of Chemical Engineering 27(8):1945–1955
Shanmugaprakash M, Venkatachalam S, Rajendran K, & Pugazhendhi A (2018) Biosorptive removal of Zn (II) ions by Pongamia oil cake (Pongamia pinnata) in batch and fixed-bed column studies using response surface methodology and artificial neural network. Journal of Environmental Management 227:216–228
Sharafi K, Pirsaheb M, Gupta V K, Agarwal S, Moradi M, Vasseghian Y, & Dragoi E-N (2019) Phenol adsorption on scoria stone as adsorbent-Application of response surface method and artificial neural networks. Journal of Molecular Liquids 274:699–714
Sharma K K, & Seal A (2021) Spectral embedded generalized mean based k-nearest neighbors clustering with S-distance. Expert Systems with Applications 169:114326
Sherstinsky A (2020) Fundamentals of recurrent neural network (RNN) and long short-term memory (LSTM) network. Physica D: Nonlinear Phenomena 404:132306
Sibiya N P, Amo-Duodu G, Tetteh E K, & Rathilal S (2022) Model prediction of coagulation by magnetised rice starch for wastewater treatment using response surface methodology (RSM) with artificial neural network (ANN). Scientific African 17:01282
Singh K P, Gupta S, Ojha P, & Rai P (2013) Predicting adsorptive removal of chlorophenol from aqueous solution using artificial intelligence based modeling approaches. Environmental Science and Pollution Research 20(4):2271–2287
Singha B, Bar N, & Das S K (2015) The use of artificial neural network (ANN) for modeling of Pb (II) adsorption in batch process. Journal of Molecular Liquids 211:228–232
Solgi M, Najib T, Ahmadnejad S, & Nasernejad B (2017) Synthesis and characterization of novel activated carbon from Medlar seed for chromium removal: Experimental analysis and modeling with artificial neural network and support vector regression. Resource-Efficient Technologies 3(3):236–248
Sun Y, Yu Y, Zhou S, Shah K J, Sun W, Zhai J, & Zheng H (2022) Functionalized chitosan-magnetic flocculants for heavy metal and dye removal modeled by an artificial neural network. Separation and Purification Technology 282:120002
Tanhaei B, Ayati A, Lahtinen M, Mahmoodzadeh Vaziri B, & Sillanpää M (2016) A magnetic mesoporous chitosan based core‐shells biopolymer for anionic dye adsorption: Kinetic and isothermal study and application of ANN. Journal of Applied Polymer Science 133(22)
Tayab U B, Zia A, Yang F, Lu J, & Kashif M (2020) Short-term load forecasting for microgrid energy management system using hybrid HHO-FNN model with best-basis stationary wavelet packet transform. Energy 203:117857
Triguero I, García‐Gil D, Maillo J, Luengo J, García S, & Herrera F (2019) Transforming big data into smart data: An insight on the use of the k‐nearest neighbors algorithm to obtain quality data. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery 9(2):1289
Tümer A E & Edebali S (2019) Modeling of trivalent chromium sorption onto commercial resins by artificial neural network. Applied Artificial Intelligence 33(4):349–360
Turan N G, Mesci B, & Ozgonenel O (2011) The use of artificial neural networks (ANN) for modeling of adsorption of Cu (II) from industrial leachate by pumice. Chemical Engineering Journal 171(3):1091–1097
Uddin M K, Rao R A K & Mouli K V V C (2018) The artificial neural network and Box-Behnken design for Cu2+ removal by the pottery sludge from water samples: Equilibrium kinetic and thermodynamic studies. Journal of Molecular Liquids 266:617–627
Ullah S, Assiri M A, Al-Sehemi A G, Bustam M A, Sagir M, Abdulkareem F A (2020) Characteristically insights artificial neural network (ANN) equilibrium and kinetic studies of Pb (II) Ion adsorption on rice husks treated with Nitric Acid. International Journal of Environmental Research 14(1):43–60
Ullah S, Assiri M A, Bustam M A, Al-Sehemi A G, Abdul Kareem F A & Irfan A (2020) Equilibrium kinetics and artificial intelligence characteristic analysis for Zn (II) ion adsorption on rice husks digested with nitric acid. Paddy and Water Environment 18(2):455–468
Urbina F, Lentzos F, Invernizzi C, & Ekins S (2022) Dual use of artificial-intelligence-powered drug discovery. Nature Machine Intelligence 4(3):189–191
Vakili M, Mojiri A, Kindaichi T, Cagnetta G, Yuan J, Wang B, & Giwa A S (2019) Cross-linked chitosan/zeolite as a fixed-bed column for organic micropollutants removal from aqueous solution, optimization with RSM and artificial neural network. Journal of Environmental Management 250:109434
Varshney S, Jain P, Arora J K, & Srivastava S (2016) Process development for the removal of toxic metals by functionalized wood pulp: kinetic, thermodynamic, and computational modeling approach. Clean Technologies and Environmental Policy 18(8):2613–2623
Vinayagam R, Dave N, Varadavenkatesan T, Rajamohan N, Sillanpää M, Nadda A K (2022) Artificial neural network and statistical modelling of biosorptive removal of hexavalent chromium using macroalgal spent biomass. Chemosphere 296:133965
Wang F, Xuan Z, Zhen Z, Li K, Wang T, & Shi M (2020) A day-ahead PV power forecasting method based on LSTM-RNN model and time correlation modification under partial daily pattern prediction framework. Energy Conversion and Management 212:112766
Wong Y J, Arumugasamy S K, Chung C H, Selvarajoo A & Sethu V (2020) Comparative study of artificial neural network (ANN) adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) and multiple linear regression (MLR) for modeling of Cu (II) adsorption from aqueous solution using biochar derived from rambutan (Nephelium lappaceum) pee. Environmental Monitoring and Assessment 192(7):1–20
Xu B, Chen S, Zhang H, & Wu T (2017) Incremental k-NN SVM method in intrusion detection. In 2017 8th IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science (ICSESS) 712–717
Yildiz S (2017) Artificial neural network (ANN) approach for modeling Zn (II) adsorption in batch process. Korean Journal of Chemical Engineering 34(9):2423–2434
Zafar M, Van Vinh N, Behera S K, & Park H-S (2017) Ethanol mediated As (III) adsorption onto Zn-loaded pinecone biochar: Experimental investigation, modeling, and optimization using hybrid artificial neural network-genetic algorithm approach. Journal of Environmental Sciences 54:114–125
Zeba G, Dabić M, Čičak M, Daim T, & Yalcin H (2021) Technology mining: Artificial intelligence in manufacturing. Technological Forecasting and Social Change 171:120971
Zhang T, Zhang D, Yan H, Qiu J, & Gao J (2021) A new method of data missing estimation with FNN-based tensor heterogeneous ensemble learning for internet of vehicle. Neurocomputing 420:98–110
Zhang Yanyang, & Pan B (2014) Modeling batch and column phosphate removal by hydrated ferric oxide-based nanocomposite using response surface methodology and artificial neural network. Chemical Engineering Journal 249:111–120
Zhang Yonggang, Xie Y, Zhang Y, Qiu J, & Wu S (2021) The adoption of deep neural network (DNN) to the prediction of soil liquefaction based on shear wave velocity. Bulletin of Engineering Geology and the Environment 80(6):5053–5060
Zhao C Y, Si J H, Feng Q, Yu T F, Deo R C, & Luo H (2018) Effects of ecological water transport on photosynthesis and chlorophyll fluorescence of Populus euphratica. Water Science and Technology: Water Supply 18(5):1747–1756
Zhao Z, Lou Y, Chen Y, Lin H, Li R, & Yu G (2019) Prediction of interfacial interactions related with membrane fouling in a membrane bioreactor based on radial basis function artificial neural network (ANN). Bioresource Technology 282:262–268