تحلیل فصلی بودن سیلاب‌های حدی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از آمار دایره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

از پیامدهای مهم تغییرات اقلیمی روی سیلاب‌های حدی تغییر در فراوانی، زمان ظهور آن‌ها و مقدار آن‌ها است. در این پزوهش، تحلیل فصلی سیلاب‌‌های حدی حوضه دریاچه ارومیه با بکارگیری داده‌های 14 ایستگاه هیدرومتری انجام شده است. این کار با استفاده از روش نوین آمار دایره‌ای در دوره آماری 201۹-۲۰۰۳ انجام شد. یکنواختی زمان وقوع رویدادهای حدی با دو روش ریلیه و کایپر در سه سطح معنی داری 1/0، 05/0 و 01/0 مورد آزمون قرار گرفت. از روش تخمین‌گر شیب سن اصلاح شده برای تخمین شیب خط روند زمان وقوع رویدادهای حدی استفاده شد. نتایج آزمون کایپر حاکی از عدم وجود یکنواختی در زمان وقوع رخدادهای حدی سیلاب بود. معلوم شد که در منطقه، دو فصل سیلابی متمایز شامل الف) اواخر اسفند تا اواسط اردیبهشت ‌(S1)‌ و ب) اواسط شهریور تا اوایل آذر (S2)وجود دارد. میانه شاخص قدرت فصلی رویدادها برابر با 695/0= r ̅ بود. پس از تفکیک سال به دو فصل مورد اشاره، این رقم برای فصل اول 9/0 و برای فصل دوم 78/0 بدست آمد. قدرت فصلیS1 در دو بخش غربی و شرقی دریاچه ارومیه مشابه بود، ولی در فصل S2 بخش غربی دریاچه ارومیه قدرت فصلی بیشتری نسبت به بخش شرقی آن داشت. بطور میانگین، روند تغییرات زمان وقوع رخدادها در فصلS1 در 40٪ ایستگاه‌ها منفی بود و 60٪ بقیه روند مثبت داشتند. این رقم برای فصل S2 بترتیب 11٪ برای روند نزولی و 78٪ برای روند صعودی حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seasonality analysis of extreme flood in Urmia Lake basin using circular statistics

نویسندگان [English]

 • Rogaieh Samadi
 • Yagob Dinpashoh
 • Ahmad Fakherifard
Water Engineering Department / University of Tabriz / Tabriz / Iran
چکیده [English]

One of the important consequences of climate change on extreme floods is the change in frequency, time of their appearance and their amount.In this research, the seasonality of flood in the Urmia Lake basin was analyzed based on the extreme flood data of 14 stations. This work was done using the new method of circular statistics in the statistical period of 2003-2019. The uniformity of occurrence time of extreme floods(OTEF) was examined by Rayleigh-test and Kuiper-test, in significance levels of 0.1, 0.05 and 0.01. The slope of the trend lines for the OTEF were estimated using the modified Sen’s estimator. The results of the Kuiper test indicated that there is no uniformity in the OTEF. It was found that there are two distinct flood seasons in the region including a) late March to mid-May(S1) and b) mid-September to early December(S2). The mean of seasonal strength index of events was equal to r ̅= 0.695. After dividing the year into the mentioned two seasons, this figure was 0.9 for the first season and 0.78 for the second season. These two parts of Urmia Lake had same seasonality strength in the S1. However, seasonality of the western part of the lake was stronger than the eastern part in S2. In the S1, on average, in 40% of the stations, the OTEF had a negative trend and the rest had a positive trend (60%). This figure for the S2 season was 11% for the negative trend and 78% for the positive trend, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Seasonal strength
 • directional statistics
 • modified Sen Estimator Slope
 • Rayleigh
 • Kuiper
دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 65
ویژه نامه دریاچه ارومیه
شهریور 1402
صفحه 152-178
 • تاریخ دریافت: 03 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 07 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 20 اردیبهشت 1402