دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 65، شهریور 1402، صفحه 1-206 (ویژه نامه دریاچه ارومیه) 
بررسی فرونشست اطراف دریاچه ارومیه با استفاده از مشاهدات ژئودتیک

صفحه 196-206

معصومه آمیغ پی؛ سیاوش عربی؛ فاطمه قراییان؛ اکرم ملایی