توسعه مدل بهینه‌سازی تخصیص و توزیع آب جهت باغات سنتی قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای/ منابع آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران - ایران

چکیده

باغات سنتی قزوین با قدمتی طولانی نقشی با اهمیت در گذشته شهر قزوین داشته‌اند. ولیکن امروزه به علت دو مشکل عمده کمبود آب و توسعه شهر به سمت این باغات وضعیت چندان مناسبی ندارند. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق در عملیات تلاش گردیده تا یک برنامه منسجم مدیریتی با دو سیاست محوری حیات بخشی باغات در افق کوتاه مدت و شکوفایی باغات در افق بلند مدت ارائه گردد. با استفاده از مدل بهینه سازی تهیه شده که بر مبنای برنامه‌ریزی خطی عمل می‌کند برنامه عمل سیاست‌گذاران در جهت نیل به  توسعه پایدار در مجموعه باغات مشخص می‌شود. نتایج به دست آمده از این مدل نشان می‌دهد که در چارچوب سیاست‌های ذکر شده، توزیع آب و هزینه‌های مربوطه در کلیه مناطق باغات مورد مطالعه به صورتی عادلانه خواهد بود. همچنین راندمان آبیاری در مجموعه باغات از 33 درصد وضع موجود به 38 درصد در افق کوتاه مدت و 59 درصد در افق بلند مدت ارتقاء یافته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Optimization Model for Water Allocation and Distribution in Qazvin’s Traditional Gardens

نویسنده [English]

  • M. M Javadianzadeh
Ph.D. candidate, Khajeh-Nasir University of Technology (KNT), Tehran, IRAN, Email:
چکیده [English]

Qazvin’s traditional gardens have had important roles in the history of Qazvin. But today because of two major problems, water shortage and city expansion, these gardens are in an improper situation. In this paper using the Operational Research method, it is tried to develop a management inclusive plan with two fundamental policies: gardens vitalize in a short-term horizon and gardens flourish in a long- term horizon. The action plans are determined for the policy makers in order to achieve sustainable development in the garden complex. According to the results of this study, in the framework of policies mentioned, water distribution and related expenses over the gardens would be fair. Also the irrigation efficiency in the garden complex would be improved from 33% in current situation to 38% in short-term horizon and 59% in long-term horizon. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation efficiency
  • Optimization model
  • Operational Research
  • Linear Programming
اخویزادگان، ع. (1381)، "گزارش طرح مطالعات احیا و ساماندهی باغات سنتی قزوین". شهرداری قزوین.
برهانی، ع. (1378). ترجمه کتاب "روش‌های تحلیل سیستم". مک‌میلان، کلاد. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. چاپ اول .
حسینیان، س. م. (1381). "مصارف مجدد فاضلابهای تصفیه شده" . انتشارات علوم روز. چاپ اول.
شعبانی، م. ک. و سپاسخواه، ع. (1385)، "تعیین معادله نفوذ در جویچه معمولی و غلام گردشی در خاک سری دانشکده (باجگاه – استان فارس)"، اولین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی.
علیزاده، ا. (1372). "اصول طراحی سیستم‌های آبیاری" ، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع) ، چاپ اول.
قاسم‌زاده مجاوری، ف. (1377). ترجمه کتاب "ارزیابی سیستم‌های آبیاری مزارع"، مریام ، جان ال. و کلر ، چک. انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم.
قاسمی، ع. (1385). "مدیریت محلی آبیاری دشت قزوین و پیامدهای آن". دومین کنفرانس مدیریت منابع آب. دانشگاه صنعتی اصفهان.
کفایتی، م. م. و مصطفی‌زاده فرد، ب. (1386). "ارائه یک روش ساده برای تعیین معادلات نفوذ آبیاری جویچه‌ای براساس هیدروگراف‌های جریان ورودی و جریان خروجی". مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد چهارم، شماره پنجم ، آذر و دی 1386.
محسنی، م. و خانجانی، م. ج. (1385)، " گزینه‌های مدیریتی استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری"، دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ، دانشگاه صنعتی اصفهان.
موسسه تحقیقات خاک و آب (1371)، "برآورد آب مورد نیاز گیاهان عمده زراعی و باغی کشور" ،  نشر آموزش کشاورزی کرج.
Garg Kumar, Santosh (1999). "Irrigation Engineering and HydraulicStructures" .Khanna Publishers. pp 29-32.
Gorelik, Steven M (1983), "A review of Distributed Parameter Groundwater Management Modeling Methods", U.S Geological Survey, Water Resources Research. No2.
Heidari Manoutcher (1982), "Application of Linear System's Theory and Linear Programming to Groundwater Management in Kansas ".Water Resources Billiton, American Water Resources Association, Vol. 18. No6.
Yazicigil, H.  Misirli, F (1995). "Groundwater Management Modeling with some Applications ", I.J ofWater Resources Engineering. Vol. 13, No 2.