دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 24، تیر 1391 
پیشگفتار: احیای تالابها

صفحه 0-1

محمد کارآموز؛ رضا کراچیان


مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر کمی سد کرخه بر آبخوان دشت اوان دزفول استان خوزستان

صفحه 1-9

نصراله کلانتری؛ محمدحسین رحیمی؛ سعیده سامانی


یادداشت فنی (5 صفحه)

پهنه بندی بارش در ایران با استفاده ازتحلیل مولفه های اصلی و تحلیل خوشه ای

صفحه 81-85

امین شیروانی؛ سید محمدجعفر ناظم السادات