بررسی هیدروژئولوژیکی و زمین ساختاری چشمه دره‌اناری در منطقه کارستی شیرین‌بهار استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/ آبشناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 عضو هیات علمی /دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 عضو هیات علمی/ دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در منطقه شیرین بهار تاقدیس‌های شلار و چاله‌منار با پوشش آهک آسماری (km2160) به شدت تحت تأثیر فرآیندهای تکتونیکی قرار گرفته و منجر به توسعه قابل توجه اشکال ساختمانی همچون گسل، درزه و شکستگی شده است. رخنمون وسیع سنگ‌های کربناته، گسترش این ساختار‌ها و ویژگی‌های آب و هوایی مناسب (بارندگی سالانه mm 815)، شرایط خوبی را جهت ایجاد پدیده‌های کارستی در منطقه شیرین بهار فراهم کرده است. بررسی‌های ساختاری این منطقه نشان می‌دهد که علاوه بر گسل‌های بزرگ مقیاس، گسل‌های محلی نیز وجود دارد و تراکم درزه‌های طولی بیش از عرضی می‌باشد. در این تحقیق ویژگیهای ساختاری و خصوصیات هیدروژئولوژیکی چشمه دره اناری با آبدهی حدود m3/sec 8/2 در منطقه شیرین بهار مورد بررسی قرار گرفته است. برای شناسایی ویژگیهای هیدروژئولوژیکی چشمه دره اناری در دوره مطالعاتی از آنالیز هیدروگراف چشمه استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رژیم جریان غالب آبخوان کارستی چشمه دره اناری، کانالی- انتشاری است و مساحت حوضه آبگیر این چشمه حدود 154 کیلومتر مربع برآورد می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydrogeological and geo-structural assessment of the Dareh-e-Anari spring in the Shirin Bahar karstic area, Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • F Hamidi zadeh 1
  • N Kalantari 2
  • M Keshavarzi 2
  • A Charchi 3
1 M.Sc. student, hydrogeology , Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahwaz, Iran
2 Faculty Member, Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahwaz, Iran
3 Faculty Member, Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

In the study area Chaleh Monar and Shelar anticlines covered by the Asmari formation (160km2),  areheavily affected by tectonic processes. As a result a variety of structural features such as fracture, folding and faulting has been developed. The extensive exposure of carbonate rocks and suitable climatic condition (815 mm annual rainfall) created good conditions for karst phenomena in the Shirin Behar area. The structural study indicated that in addition to large scale faults, local faults have been developed. Besides, thefracture’s  longitudinal density is more than the lateral density. The aim of this study was to determine hydrogeological characteristics of the Dreh-e-Anari spring with discharge of 2.8 m3/s in Shirin Bahar area. To assess hydrogeological characteristics of the Dreh-e-Anari spring, spring’s hydrograph was analyzed.  Analyses of the Darah-e- Anari recession curve showed that the dominant flow regime was conduit- diffuse.The catchment area of the spring was estimated to be about 154 km2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Limestone
  • Structural features
  • karst
  • Spring
  • Hydrograph
آغاسی، ع.، (1378). هیدروژئولوژی کارست. انتشارات طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور.
ریاحی پور، م.، (1379). تعیین خصوصیات سفره آبدار کارستی یال شمالی تاقدیس سالدوران با استفاده از پارامتر‌های فیزیکوشیمیایی چشمه پیر غار – فارسان، رساله کارشناسی ارشد آبهای زیرزمینی، گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
صاحبدل، م.، کلانتری، ن،  حمیدی زاده، ف. و کشاورزی‏، م.، (1387). بررسی ارتباط بین نوع‌ها شکستگی‌ها و رفتار هیدرولیکی سنگ مخزن چشمه‌های کارستی منطقه شیمبار، شمال شرق استان خوزستان. مجموعه مقالات دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، ص 275-281.
کریمی ح.، رئیسی ع. و زارع م. (1378). تعیین حوضه آبگیر چشمه‌های تنگ آتشگاه به روش زمین شناسی و هیدروژئولوژی، سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران. 
کریمی، ا.، (1380). مطالعه هیدروژئولوژیکی آبخوانهای کارستی تاقدیس پابده – لالی. رساله کارشناسی ارشد آبهای زیر زمینی، گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
کلانتری، ن.، کرمی فرد، م. و چرچی، ع. (1385). بررسی اثر شکستگیها بر ظهور چشمه‌های سردشت شهیون در استان خوزستان، فصلنامه علمی پژوهشی علوم زمین، 62:ص 62-71.
محمدی احمد آبادی، ر.، (1379). بررسی پدیده‌های کارستی منطقه بهشهر با استفاده از ردیابی و هیدروشیمی، پایان نامه کارشناسی ارشد آبهای زیرزمینی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
محمدی احمد آبادی، و کلانتری، ن.، (1379). .بررسی هیدروشیمیایی منابع آب ارتفاعات جنوب بهشهر و ارتباط  آن با توسعه کارست در منطقه. چهارمین انجمن زمین شناسی ایران- دانشگاه تبریز، ص 70-67.
منشادی، م. و رییسی، ع.، (1387). بررسی اثر بارندگی بر آبدهی چاههای سازندهای کارستی زاگرس. مجموعه مقالات دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، ص 260-251.
نیک­ پیمان، ی.، کرمی، غ.، امیدی، پ.، (1387). چشمه قلقل دامغان به عنوان یک چشمه کاملاً افشان. مجموعه مقالات دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، ص 886-886.
Boussinesq, J., (1904). Recherches the´oriques sur l’e´coulement des nappes d’eau infiltre´es dans le sol et sur le de´bit des sources. J. Math. Pure Appl.No 10. pp. 5–78.
Kalantari N, Keshavarzi M.R, Hamidzadeh. F and Sahebdel M, (2010). Characteristics of heterogeneous Shimbar karstic systems in southwest Iran. Advances in Research in Karst Media, Environmental Earth Sciences, pp. 69-74.
Kalantari.N., 2002. Groundwater Tracing in The Poshte-e- Naz Karstic area in northern Iran, evolution of Karst Conference Postojna, Slovenia, pp. 179-183.
Karimi, H., Raeisi, E., Zare, M., (2003). Hydrodinamic behavior of the gilan karst spring, west of Zagros, Iran, Cave and Karst Science, 30 (1), pp. 5-22.
Kovacs, A., Perrochet, p., Kiraly, L.,and Jeannin, p., (2004). A quantitative method for the characterization of karst aquifers based on spring hydrograph analysis, Journal of Hydrology, 303, pp. 152-164.
Maillet, E., (1905). Essais d’hydraulique souterraine et fluviale. Librairie Sci., A. Hermann, Paris, 218 p.
Michelle, B., Stephen, T.N., David, T., Dennis, E., (2010), Regional groundwater flow in structurally-complex extended terrenes: An evaluation of sources of discharge at ash Meadows, Nevada. Journal of hydrology, 386, pp. 118-129.  
Migiros, G., Stournaras, G., Stamatis, G., Evelpidou, N., Botsialas, C., Antoniou, V.,and Vassilakis, E., (2008). Geological and tectonic study of the fissured rocks of the Hellenides and their Hydrogeological pattern, Athens, 1, pp. 67-94.
Milanovic, P. T., (1981). Karst hydrogeology, Water Resources publications, 434 p.
Raeisi, E., (2002). Carbonate karst caves in Iran. In: Kranjc A (Ed) Evolution of Karst: from prekarst to cessation. Ljubljana-postojna, pp. 339 – 344.
Raeisi, E., Pezeshkpoor, P., and Moore, f., (1993). characteristics of Karst aquifer as indicated by temporal changes of the springs physicochemical parameters, Iranian Journal of science & technology, 17, pp. 17-28.
Rahnemaei, M., (2005). Application of spectral analysis of daily water level & spring discharge hydrographs data for comparing physical characteristics of karstic aquifers. Jornal of hydrology, 311, pp. 106-116.
Robert, M.D., (2009). Structural geology controls on groundwater flow: Lambang fault case study, west java, Indonesia, Hydrogeology Journal,no 10, pp. 1007-1040.
Ronad, L.H., Stev, A.M; and Sam, E., (2010). Chemical and physical characteristics of spring discharging from regional flow systems of carbonate-rock province of Great basin, western United States, Hydrogeology Journal, 18, pp. 1007-1026.
Ronit, B.A., Tamir, G., Amos, F., (2010). Characterization of the hydrogeology of the sacred Gilon springs, Jerusalem, Hydrogeology Journal, 18, pp.  1465-1479. 
Stadler, S., Osenbrick, K., Suckow, A.O., Himmelsbach, T., Hotzl,H., (2010). Groundwater flow regime, recharge and regional-scale solute transport in the semi-arid Kalahari of Botswana derived from isotope hydrology and hydrochemistry, Journal of hydrology, 388, pp. 291-303.
Schoeller, H., (1948). Le re´gime hydroge´ologique des calcaires e´oce`nes du Synclinal du Dyr el Kef (Tunisie). Bull. Soc. Geol. Fr. 5 (18), pp. 167–180.
Tam, V.T., De Smedt, F., Batelaan, O., Dassargues, A., (2004). Study on The relationship between linements and borehole specific capacity in a fractured and karstified limestone area in Vietnam, Hydrogeology Journal, 12, pp. 662-673.
White, W. B. & Schmidt, VA, (1966). Hydrology of a Karst area in east central West Virginia. Water Resources Research, 2, pp. 549-560.
White, W. B., (1969). Conceptual models for carbonate aquifers, Ground water, 7, 3, pp. 15-21.
 White, W. B., (2002). Karst Hydrology: recent developments and open questions, Engineering Geology, 65(2002), pp. 85-105.
Zojer, H., (2008). Karst Hydrogeology and Hydrodynamics. Proceeding of 8th International Hydrogeological Cogress of Greece, Athens, I, pp.191-196.