پهنه بندی بارش در ایران با استفاده ازتحلیل مولفه های اصلی و تحلیل خوشه ای

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 استادیار /بخش مهندسی آب و مرکز پژوهش های جوی اقیانوسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد /بخش مهندسی آب و رییس مرکز پژوهش های جوی اقیانوسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

برای گروه‌بندی بارش ماهانه ایران به نواحی همگن از تحلیل مولفه‌های اصلی و خوشه‌ای استفاده شد. چنین گروه بندی به عنوان مرحله اول و مهم در پیش پردازش فرو مقیاس نمودن خروجی‌های مدل‌های عمومی جو در نظر گرفته می‌شود. داده‌های بارش ماهانه 42 ایستگاه همدیدی برای دوره 2003-1967 ( 37 ساله) تشکیل یک ماتریس 42 در 444 داد که به عنوان فایل ورودی تحلیل مولفه‌های اصلی بکار برده شد. با استفاده از تحلیل مولفه‌های اصلی این ماتریس به یک ماتریس 42 در 33 که 96% از کل واریانس در سری‌های زمانی مشاهده شده را توجیه کرد، کاهش یافت. ماتریس کاهش یافته به عنوان فایل ورودی تحلیل خوشه‌ای استفاده شد. نتایج نشان داد که کشور به شش ناحیه مختلف پهنه بندی می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regionalization of precipitation in Iran using principal components and cluster analysis

نویسندگان [English]

  • A Shirvani 1
  • S.M.J Nazemosadat 2
1 Assistant Professor, Water Engineering Department and the Oceanic and Atmospheric Research Center, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Professor, Water Engineering Department, Director of the Oceanic and Atmospheric Research Center, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Principal components and cluster analysis were used for grouping the monthly precipitation over Iran into some homogeneous regions. Such grouping is considered as an essential and primary step for pre-process in downscaling of the general circulation models outputs. The monthly precipitation data of 42 stations for the period of 1967-2003 (37 years) forming a 42×444 matrix was used as input file of the principal components analysis. Using PCA, this matrix was reduced into a 42×33 matrix that accounted for about 96% of total variance in the observational time series. The reduced matrix was used as the input file of the Cluster analysis. The results regionalized the country  into six different regions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • principal components analysis
  • Cluster analysis
  • Precipitation
  • Iran
جهانبخش اصل، س. و ذوالفقاری، ح. (1381)، "بررسی الگوهای سینوپتیک بارشهای روزانه در غرب ایران". فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 64، 234-258.
علیجانی، ب. (1374)، " آب و هوای ایران". انتشارات دانشگاه پیام نور، 221 صفحه.
مسعودیان، س. ا.  (1384) ، " شناسایی رژیمهای بارش ایران به روش تحلیل خوشه­ای"، مجله علوم انسانی دانشگاه اصفهان، جلد هجدهم، شماره 1، 1-13. 
Domroes, M., Kaviani, M., Schaefer, D. (1998), An analysis of regional and intra- annual precipitation variability over Iran using multivariate statistical methods, Theoretical and Applied Climatology, 61(3), pp. 151-159.
  Dinpashoh Y, Fakheri-Farda A, Moghaddamb M, Jahanbakhsh S, Mirnia M. (2004). Selection of variables for the purpose of regionalization of Iran’s      precipitation climate using multivariate methods. Journal of Hydrology, 297(1), pp. 109–123.
 Mason, S.J. (1998). Seasonal forecasting of South African rainfall using a non-linear discriminant analysis model. International Journal of climatology, 18(2), pp. 147-164.
Mimmack GM, Mason SJ, Galpin JS. (2001). Note and correspondence choice of distance matrices in cluster analysis: Defining regions. Journal of Climate, 14(12), pp. 2790-2797.
Wilks, DS. (2006). Statistical methods in the atmospheric sciences. Second Edition, Academic        Press: San Diego, 630p.