بررسی اثرات تغذیه مصنوعی بر توزیع زمانی و مکانی خشکسالی های هیدروژئولوژیک با استفاده از شاخص حالت پیزومتریک (مطالعه موردی: دشت گربایگان، استان فارس)

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد /گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، تهران- ایران

2 استاد یار/ پژوهشی مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی کشور، تهران- ایران

3 دانشیار /گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، تهران- ایران

چکیده

خشکسالی هیدروژئولوژیکی از جمله مخاطرات طبیعی است که به دلیل متأثر شدن سامانه آب زیرزمینی از خشکسالی بوجود می‌آید. در این خشکسالی ابتدا مقدار تغذیه تنزل یافته، سپس افت تراز سطح ایستابی و در نهایت کاهش و یا توقّف تخلیه ناشی از رودخانه‌ها و چشمه‌ها را به دنبال دارد. در این تحقیق اثرات تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی بر توزیع زمانی و مکانی خشکسالی‌های هیدروژئولوژیکی دشت گربایگان با استفاده از شاخص حالت پیزومتریک (PSI) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد، اثر بخشی سامانه پخش سیلاب در کاهش افت ناشی از خشکسالی‌ها تنها در سال‌های اولیّه بوده به‌طوری‌که از 1376 تا سال 1387، محدوده واقع در پایین دست پروژه پخش سیلاب به تدریج متحمّل خشکسالی‌های هیدروژئولوژیکی شدیدی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Effects of Artificial Recharge on Temporal and Spatial Distribution of Hydrogeological Droughts using Piezometric State Index (Case Study: Garbaygan Plain, Fars Province)

نویسندگان [English]

  • M Taie Semiromi 1
  • A Fatehi Marj 2
  • S.K Mirnia 3
1 M.Sc. Graduated Student in Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Tehran-Iran
2 Assistant Professor, Research Institute for Water Scarcity and Drought in Agriculture and Natural Resources, Tehran-Iran
3 Associated Professor, Department of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Tehran-Iran
چکیده [English]

Hyrogeological drought is a natural hazard that develops when groundwater systems are affected by drought., First the groundwater recharge is decreased. Then the groundwater levels and finally, groundwater discharge by rivers and springs are decreased or stopped. This research analysed the effects of artificial recharge of groundwater on temporal and spatial distribution of hydrogeological droughts using Piezometric State Index (PSI) in Garbaygan plain. The results of this study showed that the efficiency of flood spreading systems for reduction of groundwater level drop caused by droughts, limited to the initial years exclusively andsevere hydrogeological droughts have gradually been initiating since 1376 to 1387 in the south of the implemented flood spreading project.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrogeological drought
  • Artificial recharge of groundwater
  • Piezometric state index
فاتحی مرج، ا. (1379)، "بررسی و تعیین اثرات پخش سیلاب با استفاده از مدل ریاضی در دشت گربایگان فسا (استان فارس)،" گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، 125ص.
قهاری، غ. و پاکپرور، م. (1386)، "بررسی تاثیر پخش سیلاب بر منابع آب زیرزمینی دشت گربایگان،" فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 14(3) 368-390.
Bachmat, Y. (1999), "The 1999 Drought, and its Hydrological Impact," Palestine Center for Research and Information, IPCRI. http://www.ipcri.org/watconf/papers/yehuda.pdf. Last access, July 2007.
Kresic, N. (2009), Groundwater Resources, Sustainability, Management, and Restoration, McGraw-Hill Inc, 1st Edition, 865pp.
Lglesias, L., Garrote, L., Cancelliere, A., Cubillo, F. and Wilhite, D. (2009), Coping with Drought Risk in Agriculture and Water Supply Systems, Drought Management and Policy Development in the Mediterranean, Springer, 1st Edition, 320pp.
Peters, E., Bier, G., Van Lanen, H.A.J. and Torfs, P.J.J.F.  (2006)," Drought Propagation and Spatial Distribution of Drought in a Groundwater Catchment,” Journal of Hydrology, 321: 257–275.
Shaban, A. (2009), "Indicators and Aspects of Hydrological Drought in Lebanon," Water Resour Manage, 23:1875–1891.