ارزیابی دقت پایگاه‌های اطلاعات ماهواره‌ای و بازتحلیلی بارش در ایران با تمرکز بر پایگاه‌های با تفکیک مکانی بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران.

2 استادیار پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران.

3 استادیار پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، موسسه تحقیقات آب، تهران، ایران.

10.22034/iwrr.2024.442656.2741

چکیده

بارش به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی چرخه هیدرولوژی، نقش به‌سزایی در فرآیندهای مرتبط با مدیریت منابع آب، حفاظت از شرایط زیست-محیطی و همچنین مدیریت بلایای آب و هوایی دارد. با توجه به کمبود و دسترسی محدود به داده‌های بارشی گسترده در سطح کشور، استفاده از داده‌های بارش جهانی حاصل از تحلیل‌های سنجش از دوری و مدل‌سازی می‌تواند در تحلیل‌های مورد نیاز حوزه مدیریت آب بسیار مفید باشد. تحقیق حاضر به ارزیابی دقت جدیدترین پایگاه‌های داده بارش جهانی حاصل از بازتحلیل و اطلاعات ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی بالا (شامل ERA5-Land، GSMaP، IMERG، MSWEP و CHIRPS) در برآورد بارش در مقیاس‌های مختلف زمانی در سطح ایران می‌پردازد. برای این منظور، از داده‌های بارش در 70 ایستگاه سینوپتیک در کشور برای بازه زمانی سال‌های 2000 تا 2018 استفاده شد و عملکرد پایگاه‌های مورد نظر در مقیاس‌های زمانی روزانه، ماهانه و سالانه به تفکیک 6 منطقه مختلف اقلیمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد تخمین بارش در این پایگاه‌ها برای مناطق پربارش‌تر کشور دقت بالاتری نسبت به مناطق خشک دارد و عموما دقت تخمین بارش در ماه‌های پربارش سال بیشتر از دوره خشک سال است. در مجموع پایگاه GSMaP در برآورد بارش روزانه و پایگاه MSWEP در تخمین بارش‌های ماهانه و سالانه در سطح ایران عملکرد بهتری از سایر پایگاه‌ها نشان می‌دهند؛ اما دقت هر پایگاه اطلاعاتی به مقیاس زمانی اطلاعات و منطقه اقلیمی مورد بررسی نیز وابستگی دارد که ضروری است در بهره‌برداری از این پایگاه‌ها مد نظر قرار داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the accuracy of satellite and reanalysis precipitation in Iran, focusing on datasets with high spatial resolution

نویسندگان [English]

 • Ashkan Farokhnia 1
 • Sedigheh Anvari 2
 • Mohamad Saaed Najafi 3
1 Assisstant Professor, Department of Energy, Institute of Science and High Technology and Environmental Science, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran.
2 Assisstant Professor, Department of Ecology, Institute of Science and High Technology and Environmental Science, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran.
3 Assisstant Professor, Department of Water Resources Study and Research, Water Research Institute, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Precipitation, as one of the main components of the hydrological cycle, plays a significant role in the processes related to water resources management, environmental protection, and weather disaster management. Due to the lack and limited access to widespread rainfall data in the country, the use of global rainfall data obtained from remote sensing and modeling can be very useful in the analyzes required in the field of water resources management. This paper evaluates the accuracy of the latest global precipitation databases resulting from reanalysis and satellite data with high spatial resolution (ERA5-Land, GSMaP, IMERG, MSWEP and CHIRPS) in estimating precipitation at different time scales in Iran. For this purpose, rainfall data in 70 synoptic stations in the country were used for the period of 2000 to 2018, and the performance of the databases in question was investigated at daily, monthly and annual time scales, separately for 6 different climatic regions. The results showed that the rainfall estimation in these databases is more accurate for the rainiest regions of the country than the dry regions, and generally the accuracy of the rainfall estimation is higher in the rainy months of the year than in the dry period of the year. In general, the GSMaP database in estimating daily rainfall and the MSWEP database in estimating monthly and annual rainfall in Iran show better performance than other databases; However, the accuracy of each database depends on the desired time scale and the climatic region under investigation, which must be taken into account.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Satellite and Reanalysis Pecipitation
 • ERA5-Land
 • GSMaP
 • IMERG
 • MSWEP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1403
 • تاریخ دریافت: 21 بهمن 1402
 • تاریخ بازنگری: 14 اسفند 1402
 • تاریخ پذیرش: 05 فروردین 1403