بهینه سازی و مدل سازی تلفیقی هیدرولیک و منابع آب پروژه انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از برنامه ریزی پویا اصلاح شده (مورد مطالعاتی: فلات مرکزی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری /سازه های آبی .دانشگاه لرستان و هیئت علمی دانشگاه آزاد .واحد سیرجان

2 استادیار/ گروه مهندسی آب. دانشگاه لرستان

3 دانشیار/ گروه مهندسی آب .دانشگاه لرستان

4 استادیار /گروه مهندسی آب .دانشگاه لرستان

چکیده

از آنجایی که پراکنش منابع آب و نزولات در جهان متناسب نمی‌باشد، انتقال بین حوضه‌ای آب در قالب طرح‌های آبی برای جمع‌آوری، انتقال و ایجاد کیفیت مناسب برای توسعه موزون فعالیت‌های انسانی لازم است. از طرف دیگر در بحث مدیریت منابع آب علاوه بر بهره-برداری مخازن با مباحثی روبرو هستیم که همزمان بحث هیدرولیک و منابع آب در این شرایط مهم بوده و هر دو شرایط هیدرولیکی و هیدرولوژیکی برای مدل‌سازی جریان می‌بایست تواماً مورد بررسی قرار بگیرد. در این تحقیق سه سد (یلان، پشندگان و گوکان) و دو تونل انتقال برای انتقال آب از سد یلان به سد گوکان مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به‌منظور مدل‌سازی و بهینه‌سازی این پروژه همزمان دو الگوریتم در محیط ویژوال بیسیک با یکدیگر و با نرم‌افزار Epanet بصورت دینامیکی ارتباط داشته و مدل منابع آب، هیدرولیک و برنامه‌ریزی پویا اصلاح شده را حل می‌کند. از آنجایی که انتقال آب در تونل‌ها به‌صورت تحت فشار می‌باشد و کل پروژه برای راندمان انتقال آب 95 درصد تعریف شده است، با افزایش ارتفاع هریک از سدها می‌بایست قطر تونل انتقال کاهش یابد تا بتواند راندمان مذکور را داشته باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد ارتفاع‌های 37/148 و 36/59 متر بترتیب برای سد یلان و پشندگان و قطر تونل‌های 8/2 و 95/2 متر برای تونل‌های یلان – پشندگان و پشندگان – گوکان از نظر اقتصادی بهترین گزینه می‌باشند. از تحلیل اقتصادی موجود در برنامه‌ریزی پویا اصلاح شده هزینه کل پروژه با در نظر گرفتن راندمان انتقال 95 درصد برابر 69/5313 میلیار ریال برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization and Simulation of Integrated Hydraulic and Water Resources by Using Developed Dynamic Programming (Case Study: Central Plateau in Iran)

نویسندگان [English]

  • R. Mansouri 1
  • H. Torabi Pudeh 2
  • A. H Haghiabi 3
  • H. A Yonesi 4
1 Ph.D. Student, Water Engineering Department, Lorestan University and Scientific Board, Azad University, Sirjan Branch,
2 Assistant Professor, Water Engineering Department, Lorestan University
3 Associate Professor, Water Engineering Department, Lorestan University
4 Assistant Professor, Water Engineering Department, Lorestan University
چکیده [English]

The distribution of water resources and rainfall in the world is not same, inter-basin water transfer in the form of water projects for the collection, transmission and creation of appropriate quality for balanced development of human activity is necessary. On the other hand in the management of water resources in addition to the issues we face at the same time exploiting reservoirs with hydraulic and water resources were important and both hydraulic and hydrologic modeling flow conditions must be considered together. In this study, three dams (Yalan, Pashandegan and Gokan) and two water transfer tunnels were used for transferring water from Yalan dam to Gokan dam. For this project simulating and optimizing, two algorithms connected with together in visual Basic and linked dynamic with Epanet software and solve water resources model, hydraulic and dynamic programming. Since the water flow through the tunnel is under pressure, increasing dam height will cause the decrease of tunnel diameter for 95% water conveyance efficiency. The results showed that Yalan and Pashandegan dam with a height of 148.37 and 59.36 m, respectively, and Yalan-Pashandegan and Pashandegan -Gokan tunnel diameter with 2.8 and 2.95 m, respectively, were the most economically optimal combination for water transferring in this project that has 5313.69 million Rials costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water resources planning
  • optimization
  • Simulation
  • Water Transfer Efficiency
  • Dynamic programming
Alimoahammadi R (2012) Inter-basin water transfer and provide solutions. National Conference on Inter-basin Water Transfer (Challenges and Opportunities), June, Shahrekord (In Persian)
Azeri M, Honest HR, Telvari AF (2006) The integration of HEC-HMS and HEC-RAS models to simulate flood in GIS (Case Study: Jagharq basin), The First National Conference on Engineering of Dry Rivers, Mashhad, March (In Persian)
Bani Hashemi DA, Saghafian B, Abbas AA, Fatehi merj A, Mafi SH (2001) Developed a general model simulating the hydrological and hydraulic Flood spreading, research projects, Soil Conservation and Watershed Management Research Center (In Persian)
Cole D, Carver WB (2011) Inter-basin transfers of water. Georgia Water Resources Conference, April 11–13, University of Georgia
Emami A (2004) The challenge for water basin to basin, inter-basin water transfer proceedings and its role in sustainable development, Power and Water University of Technology (In Persian)
Karamoz M, Araghinezhad SH, Ahamadi A (2004) Inter-basin water transfer: a national necessity in terms of economic and environmental audits, inter-basin water transfer proceedings and its role in sustainable development, Power and Water University of Technology (In Persian)
Luss H (1999) on equitable resource allocation problems: a lexicographic minimax approach. Operation Research Journal, 47(3):361–378
Mokhtarporiyani Sb (2010) Achievements in the implementation of water conveyance tunnel Goshan value engineering, value engineering and dam Fourth National Conference (In Persian)
Mutiga JK, Mavengano ST, Zhongbo S, Woldai T, Becht R (2010) Water allocation as a planning tool to minimize water use conflicts in the upper Ewaso Ng’iro North Basin, Kenya. Water Resource Management, 24:3939–3959
Pereira LS, Cordery I, Iacovides I (2002) Copying with water scarcity. International Hydrological Programme. UNESCO, Paris
Razmjo MGh (2010) Study the problems water transfer project Simindasht to Garmsar and advice, The Second National Seminar on Geotechnical Problems of Irrigation and Drainage Networks (In Persian)
Saeidiniya M, Samadi Boroujeni H, Fatah R (2008) Study of inter-basin water transfer projects by using WEAP (Case Study: Tunnel Beheshtabad), Journal of Water Research, 2(3):33-44 (In Persian)
Sadegh M, Mahjouri N, Kerachian R (2010) Optimal inter-basin water allocation using crisp and fuzzy Shapely games. Water Resource Management, 24:2291–2310, doi. 10.1007/s11269-009-9552-9
Simpson LD (1995) Transbasin diversion, the United States experience. Water Resources Management Consultant, World Bank
Tisdell JG, Harrison SR (1992) Estimating an optimal distribution of water entitlements. Water Resource Research, 28:3111–3117
Torabi Pudeh H, Mansouri R, Haghiabi AH, Yonesi HA (2016) Optimization of hydraulic-hydrologic complex system of reservoirs and connecting tunnel. Water Resource Management. doi: 10.1007/s11269-016-1477-5
Wang XL, Sun YF, Song LG, Mei CS (2009) an eco-environmental water demand based model for optimizing water resources using hybrid genetic simulated annealing algorithms. Part i. Model development. Journal of Environmental Management, 90(8):2628-2635
Wang KW, Chang LC, Chang FJ (2011) Multi-tier interactive genetic algorithms for the optimization of long-term reservoir operation. Advances in Water Resources, 34:1343–1351
White G (1977) Comparative analysis of complex river development. In environmental effect of complex river development. Gilbert White Editor, West View Press, Boulder, Colorado
Wolf A (2001) Transboundary waters: sharing benefits, lessons learned. Thematic Background Paper. International Conference on Freshwater, Bonn
Zarabi A, Halebian AH, Shabankari M (2010) Inter-basin water transfer planning of Karun River to Zayandehroud. Research Journal of Isfahan University, 1-18 (In Persian)
Zhu X, Zhang C, Yin J, Zhou H, Jiang Y (2013) Optimization of water diversion based on reservoir operating rules: Analysis of the biliu river reservoir, China. Journal of Hydrologic Engineering, 19(2):411-421