دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، خرداد 1396 
بهره برداری تلفیقی از منابع آب با تأکید بر کاهش اثرات خشکسالی

صفحه 20-37

وحید رقیبی؛ حمیدرضا صفوی؛ سید محمد مرتضوی نائینی


تخمین تابش خورشیدی با استفاده از پارامترهای هواشناسی

صفحه 88-100

سید مرتضی سیدیان؛ معصومه فراستی؛ حامد روحانی؛ علی حشمت پور


نظام حقوقی آلودگی منابع آب در ایران

صفحه 101-110

سیدناصرالدین بدیسار؛ سیدمحمدصادق احمدی؛ مسعود راعی


یادداشت فنی (5 صفحه)

تحلیل طیفی نوسانات دبی- بارش در حوضه آبریز دینه ور

صفحه 204-210

سید یحیی میرزایی؛ آرش آذری؛ غلامعلی پرهام