نظام حقوقی آلودگی منابع آب در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی/واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی.اصفهان. ایران

2 استادیار/گروه حقوق عمومی.واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی.اصفهان.ایران

3 دانشیار/ گروه حقوق. واحد نجف آباد.دانشگاه آزاد اسلامی.اصفهان.ایران

چکیده

اخیراً دغدغه های روز افزونی در مورد حفظ کیفیت آب بروز نموده است که مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته و با روش توصیفی و تحلیل حقوقی است تلاش دارد سیاست تقنینی کشور ایران راجع به حفاظت کیفی منابع آب را بیان و وظیفه متولیان آب را به آنها گوشزد نماید تا از این رهگذر بتوان از وسعت جرایم علیه آلودگی آبها کاست.
با بررسی قوانین و مقررات راجع به جلوگیری از آلودگی منابع آب به نظر می‌رسد اصل پنجاهم قانون اساسی ، سند چشم انداز و دیگر قوانین و مقرراتی که در کشور به منظور حفاظت از محیط زیست تصویب شده است نشان دهنده توجه جدی دولتمردان و مردم به این موضوع است اما به رغم تلاش های مداوم بخش های گوناگون ، کشور ما هنوز با چالش های زیست محیطی جدی مانند آلودگی منابع آب روبرو است .
عوامل مختلفی از جمله: تعداد قوانین و مقررات و پراکندگی آنها وجود احکام کلی و مبهم ، عدم وجود قانون واحد ،عدم استفاده از کار شناسان متخصص در تدوین قوانین،وجود قوانین متداخل،عدم بازدارندگی مجازات ها ،عدم تعامل بین نهاد های کلیدی در بعضی مواقع ،عدم توجه به نقش سازمانهای غیر دولتی ،عدم فرهنگ سازی در جامعه و... باعث شده آنگونه که شایسته است حفاظت قانونی از کیفیت منابع آب موفقیت آمیز نباشد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

نظام حقوقی آلودگی منابع آب در ایران

نویسندگان [English]

 • S. N Badisar 1
 • S. M. S Ahmadi 2
 • M. Raei 3
1 Ph.D. student of Public law, Department of law, Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor of Public law, Department of law, Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
3 Associate Professor of law, department of law, Islamic Azad University of Najafabad, Najafabad, Isfahan, Iran
چکیده [English]

اخیراً دغدغه های روز افزونی در مورد حفظ کیفیت آب بروز نموده است که مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته و با روش توصیفی و تحلیل حقوقی است تلاش دارد سیاست تقنینی کشور ایران راجع به حفاظت کیفی منابع آب را بیان و وظیفه متولیان آب را به آنها گوشزد نماید تا از این رهگذر بتوان از وسعت جرایم علیه آلودگی آبها کاست.
با بررسی قوانین و مقررات راجع به جلوگیری از آلودگی منابع آب به نظر می‌رسد اصل پنجاهم قانون اساسی ، سند چشم انداز و دیگر قوانین و مقرراتی که در کشور به منظور حفاظت از محیط زیست تصویب شده است نشان دهنده توجه جدی دولتمردان و مردم به این موضوع است اما به رغم تلاش های مداوم بخش های گوناگون ، کشور ما هنوز با چالش های زیست محیطی جدی مانند آلودگی منابع آب روبرو است .
عوامل مختلفی از جمله: تعداد قوانین و مقررات و پراکندگی آنها وجود احکام کلی و مبهم ، عدم وجود قانون واحد ،عدم استفاده از کار شناسان متخصص در تدوین قوانین،وجود قوانین متداخل،عدم بازدارندگی مجازات ها ،عدم تعامل بین نهاد های کلیدی در بعضی مواقع ،عدم توجه به نقش سازمانهای غیر دولتی ،عدم فرهنگ سازی در جامعه و... باعث شده آنگونه که شایسته است حفاظت قانونی از کیفیت منابع آب موفقیت آمیز نباشد .

کلیدواژه‌ها [English]

 • آلودگی آب
 • حفاظت
 • کیفیت منابع آب
 • محیط زیست
 • قوانین
 1. Rostamabadi A, Jalali S (2014) Water resources management in new legal order. Amirkabir University Publications, 779p (in Persian)

  Rafoui M, Molaverdi M (2002) Principles of water treatment and industrial waste. Mobtakeran Publications, 34p (in Persian)

  Law office and parliament affairs of Environment Protection Organization (2009) Environment law. Khorsandi Publications, 332p (in Persian)

  1. Rules

  The law of prohibition of sexual diseases and contagious diseases, Approved in Iran in 1941 (in Persian)

  The law of prevention of sexual diseases and contagious diseases, Approved in Iran in 1951 (in Persian)

  The legal draft of water and wastewater law modification of Tehran city, Approved in 1954 (in Persian)

  The law of determining border of lake of dams in Iran, Approved in 1965 (in Persian)

  The law of underground water resources protection, Approved in 1966 in Iran (in Persian)

  The law of water and its nationalization, Approved in 1968 in Iran (in Persian)

  The law of renovation of formations and duties of organizations of Ministry of Agriculture and Natural Resources and dissolution of Ministry of Natural Resources, Approved in 1971 in Iran (in Persian)

  The law of environment improvement and protection, Approved in 1973 in Iran (in Persian)

  The law of protection of sea and border river from pollution with oil materials, Approved in 1975 in Iran (in Persian)

  The law of fair water allocation, Approved in 1982 in Iran (in Persian)

  The law of protection of border of rivers, Approved in 1983 in Iran (in Persian)

  The law of oil, Approved in 1987 in Iran (in Persian)

  Islamic Republic of Iran constitution, Approved in 1989 (in Persian)

  The law of water and wastewater companies, Approved in 1990 in Iran (in Persian)

  The law of environment protection and improvement, Approved on June 17, 1974 and its revision in 1992 (in Persian)

  The law of marine areas of Islamic Republic of Iran in Persian Gulf and Oman Sea, Approved in 1992 in Iran (in Persian)

  The law of marine areas of Islamic Republic of Iran in Persian Gulf and Oman sea, Approved in 1993 (in Persian)

  The law of protection and operation of watershed resources of Islamic Republic of Iran, Approved in 1995 (in Persian)

  The law of hunting, Approved in 1967 and its revision approved in 1996 in Iran (in Persian)

  The Islamic penal law, Approved in 1996 in Iran (in Persian)

  The law of modification of safety law of roads and railway, Approved in Iran in 2000 (in Persian)

  The law of wastewater management, Approved in Iran in 2004 (in Persian)

  The law of addition of an article to the collection of some of revenues of government and its consumption in definite items, Approved in Iran in 2005 (in Persian)

  The law of subsidy reforms, Approved in Iran in 2009 (in Persian)

  The law of protection of shipping sea and river against oil pollution, Approved in Iran in 2010 (in Persian)

  The law of third plan of economic, social and cultural development of Islamic Republic of Iran, the law of control and supervision on water consumption, 2000 (in Persian)

  1. Regulations

  Regulation of water pollution prevention, Approved in Iran in 1971 (in Persian)

  Executive regulation of second chapter of fair water allocation, Approved in Iran in 1984 (in Persian)

  Regulation of environment health, Approved in Iran in 1992 (in Persian)

  Regulation of water pollution prevention, Approved in Iran in 1993 (in Persian)

  Regulation of water pollution prevention, Approved in Iran in 1994 (in Persian)

  Regulation of river borders, passages, swamps, natural ponds and irrigation water networks and drainage systems in Iran, Approved in 2000 (in Persian)

  Regulations of formation of qualitative protection of Karun river approved in 2002 and Zayanderood River approved in Iran 2004 (in Persian)

  1. Instructions

  Regional Water Organization. Tehran, Instruction No. 165/1301/411 on August 17, 1999 (in Persian)

  Regional Water Organization. Tehran, Instruction No. 165/1301/411 on August 17, 1999 (in Persian)

  Ministry of Energy, Instruction No. 23832/40/10 on December 28, 1999 (in Persian)

  Board of Ministers, Instruction of determining qualitative border of surface water of No. 58977 /t/29101 on March 8, 2004 (in Persian)