مطالعه کیفیت آب رودخانه ارس با استفاده از متغیرهای ‏فیزیکی-شیمیایی ‏ ‏

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 استادیار/گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/ محیط زیست، پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

اطمینان از کیفیت آب قبل از استفاده برای کاربردهای شرب، کشاورزی، ‏صنعتی یا تفریحی ضروری است. از این‎‌‎رو ارزیابی کیفیت آب رودخانه ‏عنصری برجسته در ارزیابی منابع آب است. پژوهش حاضر به بررسی ‏کیفیت آب رودخانه ارس پرداخته و نمای کلی از ارتباط و منابع متغیرهای ‏فیزیکوشیمیایی فراهم می‌آورد. در این پژوهش روی هم رفته 20 نمونه ‏آب از 10 ایستگاه در رودخانه ارس برداشت شد که 10 نمونه برای ‏سنجش فلزات سنگین و 10 نمونه برای اندازه‌گیری متغیرهای نیترات، ‏نیتریت ، ‏Na‏ ، ‏Ca‏ ، ‏K‏ ، ‏pH‏ ، ‏EC‏ وTDS‏ مورد واکاوی قرار گرفت. ‏برای سنجش متغیرهای کیفیت آب از دستگاه جذب اتمی، دستگاه ‏اسپکتروفتومتر، فلیم فتومتر، ‏‎ pH‏ وEC ‎‏ متراستفاده شد. یافته‌های این ‏پژوهش نشان داد که میانگین غلظت نیترات، نیتریت، سدیم، پتاسیم، ‏کلسیم، ‏TDS، در آب رود ارس به ترتیب 297، 57/0، 3/67، 4/6، ‏‏4/57، 73/1014، میلی‌گرم ‌بر‌ لیتر و میانگین غلظت سرب و کادمیوم ‏‏07/0 و 61/0 میکروگرم بر لیتر هستند. همچنین میانگین هدایت ‏الکتریکی 3/1254 میکروزیمنس بر سانتی‌متر و میانگین ‏pH‏ 22/8 به-‏دست آمد. نیترات، نیتریت و هدایت‌الکتریکی بیشتر از استاندارد ‏WHO‏ ‏و سایر متغیرها دارای مقایری کمتر یا در دامنه این استاندارد بودند. به ‏نظر می‌رسد ورود رواناب‌های کشاورزی و فاضلاب‌های شهری عامل ‏مهم تاثیرگذار بر کیفیت آب رودخانه ارس هستند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Water Quality of Aras River Using Physico-‎Chemical Variables ‎

نویسندگان [English]

  • E. Solgi 1
  • H. Sheikhzadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Iran. Email: e.solgi@malayeru.ac.ir
2 M.Sc. Student of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Confidence of water quality is of prime ‎importance ‎before its use for drinking, agricultural, industrial or ‎recreational purpose. The assessment of ‎river water ‎quality is an important element in the evaluation of ‎water resources. The present study investigates the ‎water quality of Aras River to provide an overview of ‎the relationship and sources of physicochemical ‎variables. A total of 20 samples were taken in the Aras ‎River at 10 stations that 10 water samples were used ‎for the analysis of heavy metals and 10 water samples ‎for nitrate, nitrite, Na, Ca, K, pH, EC and TDS ‎variables. Atomic Absorption ‎Spectrophotometery, Spectrophotometer, Flame ‎Photometer and pH and EC Meter were used for ‎measuring of water quality variables. The results ‎showed that the mean concentration of nitrate, nitrite, ‎sodium, potassium, calcium, TDS in the Aras River ‎were 297, 0.57, 67.3, 6.4, 57.4, 1014.73 mg/l ‎respectively and for lead and cadmium 0.07, 0.61 µg/l. ‎Also the mean value of electrical conductivity was ‎‎1254.3 µs/cm and the mean value of pH was 8.22. The ‎concentration of nitrate, nitrite and electrical ‎conductivity were higher than the WHO standard and ‎other variables were less than or within the WHO ‎standard. It seems that municipal wastewater and ‎agricultural runoff are important factors affecting ‎water quality. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Quality
  • Physico-chemical variables
  • Aras Rive‎