دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 37، آذر 1395 

مقاله پژوهشی

تحلیل تغییرات پهنه آبی دریاچه بختگان تحت تأثیر عوامل طبیعی و انسانی

صفحه 1-11

محمد حسین باقری؛ علی باقری؛ غلام عباس سهولی


ارزیابی اقتصادی پیاده‌سازی بستر فنی بازار آب کشاورزی، مطالعه موردی: بخشی از شبکه آبیاری مهیار

صفحه 35-49

آزاده احمدی؛ محمدامین ذوالفقاری‌پور؛ علی‌رضا نیکویی؛ محمدیاسر درعلی


بررسی قابلیت داده های ماهواره ای چند طیفی در تهیه نقشه عمق آب و اراضی مجاور ذخیره گاههای آبی ( مطالعه موردی: ذخیره گاههای آبی چاه نیمه های سیستان)

صفحه 130-141

وحید راهداری؛ سعیده ملکی؛ میثم راهداری؛ سعید محمودی؛ نیره پورملایی؛ محمد رضا علیمرادی؛ الهام آبتین؛ مهدی کدخدایی؛ سعید پورمنافی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر ارتفاع دریچه تخلیه کننده بر غلظت جریان غلیظ خروجی

صفحه 180-188

محمدرضا زایری؛ مهدی قمشی؛ محمود شفاعی بجستان؛ احمد فتحی


یادداشت فنی (5 صفحه)

ارزیابی عملکرد برخی مدل‌های آماری و محاسبات نرم در پیش‌بینی جریان رودخانه

صفحه 201-206

حمید معینی؛ حسین بنکداری؛ صاحبه عبدالهی