راهکار برون رفت از بحران آب در حوضه آبریز زاینده رود: مدیریت توامان تامین و مصرف آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار /دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان. ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران/ مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران

چکیده

ایجاد ناپایداری در رودخانه زاینده رود و افت شدید در منابع آب زیرزمینی به ویژه در طی دهه اخیر باعث ایجاد دغدغه های جدی برای مردم و مدیران آب در سطح استانی و ملی شده است. لذا بررسی علل و عوامل ایجاد این بحران از یکطرف و چگونگی ایجاد جریان پایدار در رودخانه زاینده رود و جلوگیری از افت منابع آب زیرزمینی موضوعاتی است که در کلیه سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی ملی و منطقه ای و حتی بین عموم آحاد مردم مطرح می باشد. در این مقاله ضمن بررسی تغییرات منابع و مصارف آب در مقیاس این حوضه آبریز، به عنوان واحد مدیریت یکپارچه منابع آب، به ارائه راهکارهای مدیریتی و سازه ای در جهت مدیریت پایدار حوضه زاینده رود و به ویژه ایجاد جریان پایدار در رودخانه زاینده رود پرداخته شده است. این راهکارها از دیدگاه دیگری مشتمل بر مدیریت تامین و نیز مصرف آب می باشد که بخشی از آنها در حیطه عملکرد محلی و حوضه ای و بخشهای دیگر ملی است. بدین منظور اولویت بندی مدیریت مصرف آب در بخش های مختلف شرب، کشاورزی و صنعت ارائه شده است. در مجموع براساس مطالب ارائه شده می توان به ایجاد پایداری در حوضه و نیز وجود جریان پایدار در رودخانه زاینده رود از زردکوه تا گاوخونی، منوط به جلوگیری از بارگذاری های جدید و همزمان اعمال مدیریت توامان تامین و مصرف آب امیدوار بود. لذا انتقال آب به این حوضه در وضعیت موجود شرط لازم و مدیریت مصرف شرط کافی در این زمینه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Solution to the Water Crisis in the Zayandehrud River Basin; Joint Supply and Demand Management

نویسندگان [English]

  • H.R. Safavi 1
  • M. Rastghalam 2
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Former M.Sc. Student, Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In the last decade, instability of flow in Zayandehrud river and growing drawdown of groundwater in Zayandehrud aquifers, causing serious concern for the public, decision makers and water managers at provincial and national levels. Therefore, the reasons and the causes of the crisis and how to create a stable flow on the Zayandehrud river and prevent of the loss of groundwater resources at all levels of decision-making at provincial and national levels, issues that are raised. In this paper, we investigate changes in water resources and demands at the scale of the basin to provide non-structural and structural solutions for the sustainable management of river basin and especially the sustainable flow in the Zayandehrud river. We categorized all implementations for demand management in agricultural, industrial and drinking water demands. Overall, the interbasin water transfer to the Zayandehrud basin is necessary and sufficient condition on the current situation is the demand management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • Zayandehrud
  • Demand management
  • Integrated Management
  • Supply management
دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 38
شماره ویژه مقالات برتر ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
اسفند 1395
صفحه 12-22
  • تاریخ دریافت: 17 مهر 1395
  • تاریخ بازنگری: 27 آذر 1395
  • تاریخ پذیرش: 27 آذر 1395