دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 38، اسفند 1395 (شماره ویژه مقالات برتر ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران) 
مدل هیبریدی برای مدیریت استراتژیک تقاضای آب کشاورزی مناطق خشک

صفحه 60-69

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ محمد هادی شبستری؛ مرضیه حسین زاده