برآورد تبخیر و تعرق و ضرایب‌گیاهی، گیاه ذرت با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 مطالعه موردی (دشت سراب نیلوفر کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد/ گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 کارشناسی ارشد/ گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

امروزه یکی از الگوریتم‌های مورد استفاده درتجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای جهت برآورد تبخیر –تعرق و ضریب گیاهی محصولات مختلف، مدل سبال می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی کارائی استفاده از مدل سبال در تعیین تبخیر – تعرق واقعی و ضرایب گیاهی ذرت، از گیاهان اصلی اراضی کشاورزی استان کرمانشاه در دشت منتهی به سراب نیلوفر صورت گرفته است. برای این منظور در تحقیق حاضر از پردازش تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 در سه گذر ماهواره‌ای شامل 22/7/2014، 7/8/2014 و 23/8/2014 استفاده شده است. تبخیر– تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های هواشناسی مورد نیاز و بر اساس معادله بیلان انرژی سطح (مدل سبال) محاسبه شده، سپس بر اساس معادله پنمن مانتیث اصلاح شده میزان تبخیر– تعرق گیاه مرجع در محل بدست آمد، که از طریق آن ضرایب گیاهی ذرت محاسبه گردید. مقادیر محاسبه شده تبخیر- تعرق از مدل سبال (مقادیر پیش بینی شده) برای گیاه ذرت در تاریخ‌های گفته شده بترتیب برابر با 11/7، 9/6 و 16/5 میلی‌متر در روز و همچنین مقادیر محاسبه شده ضرایب گیاهی برای این محصول بترتیب 09/1 ، 33/1 و 87/0 بدست آمدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating of Crop Coefficient and Actual Evapotranspiration of Corn Using LANDSAT8 Images (Case Study: Sarab Nilufar Plain in Kermanshah)

نویسندگان [English]

 • H. Ghamarnia 1
 • S.M. Gholamian 2
 • N. Kamali 3
1 Professor, Department of Water Resources Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran. Email: hghamarnia@razi.ac.ir
2 Ph.D Student, Department of Water Resources Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Former MSc. Student in Dept of Water Resources Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Now a days, one of the interest algorithms for many of researchers to estimate evaporation - transpiration and crop coefficients by satellite images is Sebal model. In this study, the ability of the Sebal model for corn actual evapotranspiration and crop coefficient determination in Sarab Nilufar Plain located in Kermanshah Province was evaluated. For this purpose, in this study, satellite Landsat 8 images processing in three days as: 07.22.2014, 08.07.2014 and 08.23.2014 were used respectively. Actual–evapotranspiration was calculated by using of satellite images based on the surface energy balance equation (SEBAL model) and meteorological required data. Moreover, the potential evapotranspiration was computed for corn using Penman-Montieth method and then by using of calculated data from Sebal method, the crop coefficient values were determined for the above mentioned days. Finally, the evapotranspiration values by the SEBAL model (predicted values) for corn were computed as 7.11, 6.9 and 5.16 mm/day and crop coefficients values were obtained as 1.09, 1.33 and 0.87 respectively

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crop coefficient
 • Water requirement
 • Landsat 8
 • SEBAL model
 • Corn
 • Sarab Nilufar
دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 38
شماره ویژه مقالات برتر ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
اسفند 1395
صفحه 93-107
 • تاریخ دریافت: 13 مهر 1395
 • تاریخ بازنگری: 19 دی 1395
 • تاریخ پذیرش: 19 بهمن 1395