بررسی فرصت‌ها و موانع بازیافت پساب در مصارف شهری، مطالعه موردی کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کرسی یونسکو در بازیافت آب، دانشجوی دکترای/ مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

2 رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب.دانشیار /دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

چکیده

آب یکی از منابع طبیعی مهم در جهان می‌باشد، اما در حال حاضر به علت تغییرات اقلیم، رشد جمعیت و آلودگی‌ها با تهدیدات مختلفی روبه‌رو است. یکی از راهکارهای مناسب جهت غلبه بر چالش‌های موجود توجه به منابع آبی جایگزین مانند آب دریاها، آب‌های لب‌شور و پساب‌ها است. البته باید توجه نمود که نیاز آبی تنها عامل تعیین‌کننده جهت تخصیص پساب‌های بازیافتی نیست. جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی نیز می‌بایست در نظر گرفته شوند. در این مطالعه امکان بازیافت پساب در شهر تهران موردبررسی قرار گرفت و سپس چالش‌ها و فرصت‌های موجود مرور گردید. مصرف سالانه آب شهری در تهران 1300 میلیون مترمکعب برآورد می‌گردد که در حال حاضر حدود 800 میلیون مترمکعب آن از طریق مخازن سدهای اطراف شهر و مابقی از طریق چاه‌های مجاز و غیرمجاز در آبخوان دشت تهران تأمین می‌گردد. در افق 1410، مجموع پساب تصفیه-خانه‌های شهر تهران 55/852 میلیون مترمکعب در سال پیش‌بینی می‌شود؛ لذا می‌بایست برای مصرف این حجم آب در بخش‌های کشاورزی، صنعت، فضای سبز، تغذیه آبخوان و غیره تدبیری اندیشیده شود. جهت رفع موانع و اثرات بازیافت پساب استفاده از فنّاوری‌های مناسب، حرکت به سمت سیستمهای تصفیه غیرمتمرکز پساب و افزایش پذیرش اجتماعی ضروری خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges and Opportunities for Wastewater Reuse in Municipal Consumptions: a Case Study in Tehran Metropolis

نویسندگان [English]

  • M. Rezaee 1
  • M.H. Sarrafzadeh 2
1 PhD Student, UNESCO Chair on Water Reuse, University of Tehran, Iran
2 UNESCO Chair on Water Reuse and Associate Professor, School of Chemical Engineering, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Although water is one of the most important natural resources in the world, it is facing with several threats. This is because of some of the serious environmental issues such as climate change, population growth and pollutions. One of the most promising solutions to overcome these challenges is alternative water resources such as sea water, wastewater, brackish water and etc. It should be noted that water demand is not the sole parameter for determining the allocation of treated wastewater. Various economic, social, technical and cultural aspects should be considered. This study, conducted to study the possibility of recycling of wastewater in Tehran and the existing challenges and opportunities is reviewed. Tehran’s annual water consumption is estimated around 1300 million cubic meters, whereas 800 million cubic meters of total consumption provided by dam reservoirs around the city and the rest supply through legal and illegal wells in Tehran aquifer. In the country vision for 2030, total treated wastewater in Tehran is estimated to be about 850 million cubic meters per year. Therefore planning for allocation of this amount of water in agriculture, industry, landscape and aquifer recharge is essential. Overcoming the obstacles and the effects of wastewater reuse through applying appropriate technologies, moving toward the decentralized wastewater treatment systems and enhancing social acceptance will be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recycling
  • Wastewater
  • Tehran
  • Water resources
  • Greywater
دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 38
شماره ویژه مقالات برتر ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
اسفند 1395
صفحه 36-49
  • تاریخ دریافت: 13 مهر 1395
  • تاریخ بازنگری: 30 آذر 1395
  • تاریخ پذیرش: 30 آذر 1395