بررسی غلظت نیترات و نیتریت در آب زیرزمینی مناطق شهری و کشاورزی در دشت اسدآباد

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 استادیار/ گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع‎طبیعی و محیط‎زیست، دانشگاه ملایر، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری /محیط‎زیست، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع‎طبیعی و محیط‎زیست، دانشگاه ملایر، همدان، ایران

چکیده

بررسی پارامترهای کیفی آب‌های زیرزمینی در شناخت وضعیت کیفی آبخوان، منابع آلوده‌کننده و تعیین مناسب‌ترین راهکارهای مدیریتی از ‏اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.‏‎ ‎با توجه به نقش فاضلاب و فعالیت‌های کشاورزی در آلودگی منابع آب زیرزمینی و از جمله ترکیبات نیترات و ‏نیتریت از 22 نقطه از دشت اسدآباد در نواحی شهری، اراضی کشاورزی نزدیک به مناطق مسکونی و همچنین نواحی با تراکم فعالیت‌های ‏کشاورزی بالا، نمونه‌برداری و آنالیز نمونه‌ها طبق آخرین رهنمودها در کتاب استاندارد متد صورت گرفت. نتایج حاصل حاکی از آن است که ‏میانگین غلظت نیترات و نیتریت در منطقه به ترتیب، 94/6±78/19 و 02/0±035/0 میلی‌گرم در لیتر می باشد که با در نظر گرفتن 33 و ‏‏097/0 میلی‌گرم در لیتر به ترتیب برای نیترات و نیتریت به‌عنوان بیشترین مقدار غلظت، می‌توان اعلام کرد که میزان آلایندگی کمتر از حد ‏استاندارد بوده و این در حالی است که میزان نیترات در نواحی شهری و اطراف مناطق مسکونی به میزان 41/5±53/24 میلی‌گرم در لیتر ‏می‌رسد که نشان از تأثیر فاضلاب شهری رها شده در این مناطق است. نقشه پهنه‌بندی تهیه شده از دو آنیون و تلفیق آن‌ها و تشکیل یک ‏لایه مشترک، به خوبی روند افزایش میزان غلظت دو آنیون را در منطقه در نواحی شهری و تراکم فعالیت‌های کشاورزی مشخص کرد. از ‏این رو با توجه به شرایط منطقه، لزوم اهتمام به موضوع افزایش آلودگی و اجرای طرح‌های مدیریتی در راستای کنترل آلودگی در منابع آب ‏زیرزمینی دشت، بیش از پیش احساس می‌شود.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey of Nitrate and Nitrite Concentrations in Groundwaters of Urban and Agricultural ‎Areas of the Asadabad Plain

نویسندگان [English]

  • E. Solgi 1
  • B. Oroji 2
1 Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer, Iran. Email: e.solgi@malayeru.ac.ir
2 Ph.D Student, Department of Environment, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Evaluation of water quality parameters is very important in knowledge of aquifer-quality conditions, pollution ‎sources, and determination the most appropriate management strategies. With regard to role of the wastewater ‎and agricultural activities in contamination of groundwater resources such as nitrate and nitrite compounds, water ‎samples were collected from 22 points from urban areas, agricultural lands near residential areas as well as areas ‎with a high density of agricultural activities in Asadabad plain. Sampling and analysis of water samples were ‎conducted according to the latest guidelines on standard method. The obtained findings indicate that the mean ‎concentrations of nitrate and nitrite in study area are 19.78 ‎‏±‏‎6.94mg/l and 0.035‎‏±‏‎0.02 mg/l respectively that by ‎taking 33mg/l and 0.097 mg/l respectively for maximum concentrations of nitrate and nitrite, it can be said that ‎pollution by these compounds had been less than the standard limit, while the concentrations of nitrate in urban ‎areas and around residential areas reach to 24.53‎‏±‏‎5.41 mg/l that is indicating the influence of the released urban ‎wastewater in these areas. The prepared zoning maps of the two anion and combine them to form a common layer, ‎truly determined increase trend of the two anion concentrations in the urban areas and density of agricultural ‎activities. Thus according to region's conditions, need attention to increased pollution and implementation of ‎management plans in line with the pollution control in plain groundwater resources will be felt more than ever

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater quality
  • Wastewater
  • nitrite
  • Nitrate
Akhavan S, Abedi-Koupai J, Mousavi SF, Afyuni M, Eslamian SS, Abbaspour KC (2010) Application of SWAT model to investigate nitrate leaching in Hamadan–Bahar Watershed, Iran. Agriculture, Ecosystems & Environment. 139(4):675-88
Amarloei A, Nazeri M, Sayeh Miri K, Nourmoradi H, khodarahmi F (2014) Investigation on the Concentration of Nitrate and Nitrite in Ilam ground waters. Journal of Ilam University of Medical Sciences, 22(4):34-41
American Public Health Association (1995) Standard methods for the examination of water & wastewater. 19th ed. Washington, DC: American Public Health Association
Astan S, Lorestani B, Rnjbar Zaraby A (2011) Evaluation and measurement of nitrate in drinking water and groundwater - case study Kabudarahang city of Hamedan. Proceedings of the 1st Regional Water Resources Development Conference; 19; Abarkuh, Iran (In Persian)
Cheraghi M, Astani S (2012) Evaluation and measurement of nitrate concentration in drinking water and groundwater (case study in Nahavand, city of Hamadan province. Proceedings of the 2nd Conference on Environmental Planning and Management; Tehran, Iran (In Persian)
Gheisari MM, Hodaji M, Najafi P, Abdolahi A (2006) Nitrate pollution of groundwater in the area of South East in Isfahan Province in Iran. Journal of Environment Studies, 42:43-50
Hamedan Regional Water Co. (2012) Groundwater report of Asadabad Aquifer, Hamedan, p.74 (In Persian)
Imani Jaihonabadi AR, Lotfollahi M, Nezami MT, Tavasoli A (2009) Study of finding the source nitrate contamination in groundwater in the region (City) Shahriar. Second Conference of Professional environmental engineering, Tehran, Iran (In Persian)
Jahed Khaniki GH, Dehghani MH, Mahvi  AH, Rafati L, Tavanafar F (2008) Concentrations of nitrate and nitrite in groundwater resources of Hamadan province, Iran. Research Journal of Chemistry and Environment. 12(4):56-58
Jalali M (2011) Nitrate pollution of groundwater in Toyserkan, western Iran. Environmental Earth Sciences. 62(5):907–13
Khazaei A, Habib Nejad Roshan M (2001) The presence of nitrogen compounds in groundwater of Zahedan aquifers, an arid region in Southeastern Iran. Journal of Deserst, 6(2):141-50 (In Persian)
Latif M, Mousavi S, Afyuni M, Velayati S (2005) Investigating and finding the source of nitrate contamination of groundwater in Mashhad plain. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resource, 12(2):21-32 (In Persian)
Majumder RK, Hasnat MA, Hossain S, Ikeuec K, Machida M (2008) An exploration of nitrate concentrations in groundwater aquifers of central-west region of Bangladesh. Journal of Hazardous Materials, 159:536–543
Miranzadeh MB, Mostafaii GR, Jalali Kashani A (2006) Study of the nitrate concentration of water wells and distribution network in Kashan during 2004-2005. Feyz, 10(2):39-45 (In Persian)
Moghaddasi MS, Alavimoghadam MR, Maknoon R, Moghaddasi AR (2007) Study to nitrate contamination of groundwater in various Iranian cities. 1st Conference on Environment Engineering, Tehran University, Faculty of Environment (In Persian)
Nas B, Berktay A (2006) Groundwater contamination by nitrates in the city of Konya, (Turkey): A GIS perspective. Journal of Environmental Management, 79:30–37
Ostovari Y,  Beigi Harchegani  H, Davoodian AR (2011) Spatial variation of nitrate in the Lordegan aquifer. Water and Irrigation Management, 2(1):55-67
Pawar NJ, Shaikh IJ (1995) Nitrate pollution of groundwater from shallow basaltic aquifers, Deccan Trap Hydrologic Province, India. Environmental Geology, 25:197-204
Raghimi M, Ramezani M, Sayed K (2009) Source of nitrate contamination in groundwater in Gorgan in 1384. Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 10(4):34-39 (In Persian)
Standard and Industrial Researches Organization (2012) Drinking Water Quality Standards, Iran [Online]. 1998; Available from: URL: www.isiri.com
Sunitha V (2013) Nitrates in groundwater: health hazards and remedial measures. Indian Journal of Advances in Chemical Science, 1(3):164-170
Trivedi HB, Vediya SD (2012) Assessment of nitrate contamination of the groundwater samples in Bhiloda Taluka of Sabarkantha district, Gujarat. International Journal of Pharmacy & Life Sciences, 3(11)
Wick K, Heumesser C, Schmid E (2010) Nitrate contamination of groundwater in Austria: Determinants and indicators. DP-49, Department für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. 19th 28 p
World Health Organization (2010) Guidelines for dri-nking-water quality. Journal  of Hydrology, 45:936-47