دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-202 
کاربست مدل های همادی آمریکای شمالی در پیش بینی فصلی بارش گستره ی ایران

صفحه 28-38

حسین نجفی؛ علیرضا مساح بوانی؛ پرویز ایران نژاد؛ اندرو رابرتسون