برآورد سری زمانی آبدهی ایستا جهت برنامه‌ریزی منابع آب در سطح حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه آبریز کرخه)

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد/ دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 استادیار/ دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 استادیار/ دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

وقوع خشکسالی‌های اخیر در کنار توسعه ناپایدار و کنترل نشده به ویژه افت شدید آبخوان‌ها باعث شده تا ورودی به سدها کاهش چشمگیر داشته و بسیاری از سدهای ساخته شده در کشور ایران عملکرد برنامه‌ریزی شده در زمان مطالعات را نداشته باشند. یکی از سدهای بسیار مهم که دچار افت شدید ورودی شده، سد کرخه می باشد. حوضه آبریز کرخه یکی از مهمترین حوضه‌های آبریز ایران است که سدهای متعددی در حال مطالعه و در دست ساخت در آن وجود دارند. از این‌رو، برنامه‌ریزی صحیح و دقیق با توجه به برداشت‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر و افت سطح آب زیرزمینی، ضروری بوده که مدنظر این مطالعات می باشد.
برای تعیین سیمای توسعه منابع آب حوضه آبریز کرخه، این حوضه در محیط MODSIM تحت سناریوهای مختلف شبیه‌سازی شده و نتایج حاصل از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در حالتی‌که ورودی مدل رواناب طبیعی ‌باشد، نیازهای کلیه سدها به جز تعداد محدودی در سطح بالایی تأمین می‌شود. در شرایطی که ورودی مدل رواناب واقعی باشد در هیچ ‌یک از سدهای مورد بررسی، نیازها تأمین نمی‌شود. در این حالت در راستای کاهش نیاز کشاورزی، کشت دوم در کلیه سدها حذف و افزایش نسبی در تأمین نیاز کشاورزی مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating Stationary Inflow Time Series for Planning Water Resources at the Basin Level (Case Study: Karkheh Watershed)

نویسندگان [English]

  • F. Shahreza 1
  • A. Moridi 2
  • S.S. Mousavi Nadoushani 3
1 MSc. Graduate, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran Email: a_moridi@sbu.ac.ir
3 Assistant Professor, Department of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Recent droughts in the unstable and uncontrolled development, especially sharp drop in aquifer has led to a significant reduction in dams' inflow and many dams in Iran do not have the performance that planned at the time of the study. One of the crucial dams to entry severe hypotension, are Karkheh. Karkheh catchment is one of the most important watershed in Iran that there are many dams under construction and under study in it. Thus, accurate planning given the impression in recent years and the decline in groundwater levels, which is essential to consider these studies.
To determine the face of the Karkheh basin water resources development, this basin simulated in MODSIM under various scenarios and the results of it were analyzed. Natural runoff model, where the entrance is, the needs of all dams except for a limited number comes at a high level. In the absence of actual runoff model is input in any of the dams studied, needs are not met. In this case, in order to reduce the need for agricultural, agro-second removed in all dams and a relative increase in the supply of agricultural need were observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karkheh watershed
  • Flow naturalization
  • Artificial Neural Network
  • K-Nearest Neighbors
  • and MODSIM
Li Z, Liu W Z, Zhang X C, Zheng FL (2009) Impacts of land use change and climate variability on hydrology in an agricultural catchment on the Loess Plateau of China. Journal of Hydrology, 377:35-42
Mehdi Nasab M, Negaresh H, Tavousi T (2015) Modeling of rainfall-runoff Kashkan River Catchment based on statistical models. Journal of Geography Environmental Planning, 26(2):67-84
Tavakol H, Zahraie B (2010) Separating the effects of human activities on the various components of the hydrologic cycle. The 1st Iranian National Conference on Applied Research in Water Resources, 11-13 May, Kermanshah, Iran
Li W, Poupart P, Beek P V (2011) Exploiting structure in weighted model counting approaches to probabilistic inference. Journal of Artificial Intelligence Research, 40:729-765
Fan Y, Chen Y, Li W, Wang H, Li X (2011) Impact of temperature and precipitation on runoff in the Tarim River during the past 50 years. Journal of Arid Land, 3(3):220-230
Zhang L, Podlasly C, Feger K H, Wang Y, Schwarzel K (2015) Different land management measures and climate change impacts on the runoff–a simple empirical method derived in a Mesoscale Catchment on the Loess Plateau. Journal of Arid Environments, 120:42-50