تعیین قیمت بهینه آب در مصارف خانگی شهر تهران با استفاده از مدل رمزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با توجه به محدودیت شدید در عرضه آب و همچنین تقاضای روزافزون مصرف آب ناشی از رشد جمعیت و توسعه شهرها، امروزه مدیریت منابع آب برای ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا از اهمیت زیادی برخوردار است. ابزارهای اقتصادی از جمله قیمت گذاری نقش مهمی در ایجاد این توازن دارند. بنابراین هدف این مطالعه تعیین قیمت بهینه آب برای مصارف خانگی در شهر تهران می باشد. برای این منظور با استفاده از تحلیل های رگرسیونی توابع تقاضا به تفکیک طبقات مصرف برآورد شده و همچنین در قالب الگوی ترانسلوگ تابع هزینه تولید آب تخمین زده شده است. سپس بر اساس محاسبه کشش های قیمتی تقاضای آب و هزینه نهایی تولید آن، در چارچوب مدل رمزی برای هر طبقه مصرف، قیمت مناسب پیشنهاد شده است. در این پژوهش از داده های مربوط به دوره زمانی 1393- 1364 استفاده شده است. نتایج نشان داد که کشش قیمتی تقاضای آب شامل دامنه ای از 03/0- تا 42/0- است، به این صورت که هر چه طبقات مصرف بالاتر می رود، کشش قیمتی تقاضا بیشتر می‌شود. همچنین هزینه نهائی تولید هر مترمکعب آب 6719 ریال محاسبه شده است. نتایج بیانگر آن است که قیمت بهینه رمزی برای هر مترمکعب آب برای طبقه اول مصرف 2209 ریال و برای طبقه آخر مصرف 25373ریال می باشد. نتایج نشان داد در همه طبقات، قیمت رمزی بیشتر از قیمت جاری است. لذا پیشنهاد می گردد ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ در همه طبقات مصرف آب خانگی بصورت پلکانی افزایش یابد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ رﻣﺰی ﻧﺰدﻳﻚ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of optimal price of domestic water consumption in Tehran city by using Ramsey model

چکیده [English]

Because of scarcity of water resources and increasing demand due to population growth, water resources management play a key role in keeping balance between supply and demand. Economic tools such as pricing can play an important role to keep balance between supply and demand. The aim of this study is to determine the optimal price of water for domestic uses in city of Tehran. For the purposes of this study, Demand functions are estimated using regression analysis for different consumption levels. Also, water cost function was derived by using Translog cost function. Suitable price is suggested based on the framework of Ramsey model for each consumption level. In this study, data of water consumption for period of 1975-2014 in the city of Tehran was used. The results shown that the price elasticity of water demand includes the range of -0.03 to -0.42 that is, in such a way that for higher consumption levels the price elasticity of demand increases. The production final cost for one cubic meter of water is 6719 Rials. The results indicated that the Ramsey optimal water price for using one cubic meter is 2209 Rials for the lowest level and it is 25373 Rials for highest level. Our result suggests that, in all water consumption levels Ramsey price is higher than the price paid by the consumers. Therefore it is suggested that the price for all levels of domestic water consumption to be increased in stepwise pattern to get close to the Ramsey Prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water
  • domestic consumption
  • Ramsey pricing
  • Tehran
Abrishamchi A, Tajrishi M (2003) The management of demand of water resources in the country (in Persian)
Adibpour M, Shirashtiani R (2014) Demand function estimation of domestic water in Golestan Province. studious article  8(26):91-106 (in Persian)     
Ansari H, Davari K, Falahi M, Salehnia N (2009) Pricing of urban drinking water based on Ramsey method (case study of Neyshabour city). Journal Of Iran Economic Research 13(38):217-242 (in Persian)
Ansari H, Salehnia N (2011) Pricing of urban drinking water based on increasing rate per person. Journal Of Water and Wastewater 22(80):126-131(in Persian)
Diakité D, Semenov A, Thomas A ) 2008)  A proposal for social pricing of water supply in Côte d'Ivoir. 88(2): 258–268
Garcia S, Reynaud A (2004) Estimating the benefits of efficient water pricing in France.  26(1):1–25
Karimi L, Mizban H (2011) Checking the structure of cost of water supply process (case study of Shirazes water and wastewater corporation). Journal Of Water and Wastewater  (3):68-77 (in Persian)
Nobakht M, Sabouhi M (2008) Estimation of water demand function of Pardis city. Journal Of Water and Wastewater  20(2):69-74 (in Persian)
Noferesti M (2011) Unit root and co-integration in econometrics. Rasa Institute of Cultural Services. Tehran (in Persian)
Pazhuyan J, Mohammadi T (2000) Ramsey optimal pricing for power industry of Iran. Journal of Economic Research (6):39-62 (in Persian)
Sayemiri A, Sayemiri K (2014) Checking the role of effective factors on the demand function of domestic water in Ilam. Studious article. 45(1):155-161 (in Persian)
Shaverdi A, Tahamipour M, Zareepour Z (2011) Estimation of economic value of water in urban and rural uses in convince of Khuzestan. Journal Of Agriculture and Development Economic 19(76) (in Persian)
Shaverdi A, Tahamipour M, Zareepour Z (2011) Application of contingent valuation in determination of economic value of water in urban uses. The Second National Research In Water Resources Of Iran (in Persian)
Regional Water Company water feature, Tehran, (2014)
Suárez-Varela M, Martínez-Espiñeira R, González-Gómez F (2015) An analysis of the price escalation of non-linear water tariffs for domestic uses in Spain. 34: 82–93
Wang H, Xie J, Li H (2010) Water pricing with household surveys: a study of acceptability and willingness to pay in Chongqing, China.  21(1):136–149
http://www.amar.org.ir
http://www.cbi.ir