مقایسه تاثیر سیاست های احیا تحت تاثیر تغییر اقلیم به کمک پویایی سیستم‏ها؛ مطالعه موردی زیست بوم دریاچه ارومیه

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد /مهندسی محیط زیست، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز

2 استاد /دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده

یافتن راهکارهای پایدار و مقرون به‌صرفه در مدیریت منابع آب یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی جوامع به‌شمار می‌رود. دریاچه ارومیه به عنوان یکی از بزرگترین دریاچه‏های فوق‏شور از موقعیت استراتژیکی برخوردار است و از مهمترین عوامل تاثیرگذار در منطقه می‌باشد. درحالیکه وضعیت دریاچه ارومیه فاجعه‏بار است، یافتن راهکارهای مدیریتی احیای آن به وضعیت اکولوژیکی پایدار، حیاتی می‏باشد. در مقاله حاضر از دیدگاه پویایی سیستم‌ها به‌منظور بررسی تاثیر سیاست‌های احیای مختلف بر دریاچه ارومیه استفاده شد. تاثیر سیاست‌هایی مانند افزایش بهره‌وری کشاورزی، کاهش سطح زیرکشت آبی، تغییر الگوی کشت و انتقال آب از رودخانه‌های ارس و زاب بر دریاچه بررسی گردید. نتایج بررسی نشان داد که هیچ یک از طرح‌ها به صورت منفرد، در احیای دریاچه ارومیه موثر نیستند. سیاست افزایش بهره‏وری آبیاری، تغییر الگوی کشت و کاهش سطح زیرکشت بیشترین تاثیر را در افزایش تراز دریاچه دارد و در صورت اعمال دقیق در حدود 8 سال سبب احیای دریاچه ارومیه خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing Effect Of Restoration Policies Under Climate Change By Using System Dynamics; Case Study Urmia Lake Ecosystem

نویسندگان [English]

  • E. Ebrahimi Sarindizaj 1
  • M. Zarghami 2
1 M.Sc. Graduate in Environmental Engineering, Department of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Professor, Department of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Finding sustainable and cost-effective solutions in water resources management is one of the most prominent challenges communities confronting. Urmia lake as one of largest hyper saline lakes has an important strategic position and is one of the most effective factors in the region. While the status of Urmia lake is calamitous, finding management practices to restore a sustainable ecological status of Urmia lake, is vital. In this paper, system dynamics approach was used in order to evaluate the effect of different restoration policies on Urmia Lake. effect of policies such as increasing irrigation efficiency, reduction in cultivated land, changing crop patterns and water transfer from Aras and Zab rivers on the lake was evaluated. The results showed that none of the projects are effective on Urmia Lake restoration individually and the simultaneous implementing of increasing irrigation efficiency, changing crop patterns and reducing cultivated area has the greatest effect on increasing water level of the lake and after about 8 years from applying it Urmia lake can be restored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • system dynamics
  • Climate change
  • Urmia Lake
  • Simulation
  • Environmental management
AghaKouchak A, Norouzi H, Madani K, Mirchi A, Azarderakhsh M, Nazemi A, Nasrollahi N, Farahmand A, Mehran A, Hasanzadeh E (2015) Aral sea syndrome desiccates Lake Urmia: Call for action. Journal of Great Lake Research, 41:307-311
Alipour S (2006) Hydrogeochemistry of seasonal variation of Urmia Salt Lake, Iran. Saline Systems, 2:9
CIWP Conservation of Iranian Wetlands Project (2012) Drought risk management plan for lake Urmia basin, Working Group on Sustainable Management of Water Resources and Agriculture, Tarbiat Modares University (In Persian)
Ebrahimi Sarindizaj E (2016) Assessing sustainability of ecological restoration plans under climate change by using system dynamics; application on Urmia Lake, Iran. Master's thesis Civil Engineering Faculty of Tabriz University, Tabriz, Iran (In Persian(
Garrett DR, Hoy RD (1978) A study of monthly lake to pan coefficients using a numerical lake model. In: Proc. Hydrology Symposium, 5-6 September. Institution of Engineers, Canberra, A.C.T., 145-149
Hassanzadeh E, Zarghami M, Hassanzadeh Y (2012) Determining the main factors in declining the Urmia Lake level by using system dynamics modeling. Water Resources Management, 26:129-145
Iran Ministry of Energy, Water and Waste Water Macro Planning Bureau (2012) http://waterplan.moe.gov.ir /TopNav/About-Us?lang=en-US (In Persian)
Kohler MA (1954) Lake and pan evaporation, water loss investigations: Lake Hefner studies, U.S. Geol Surv Prof Pap, 269:127-148
Nimmo WHR (1964) Measurement of evaporation by pans and tanks, Aust Meteorol Mag, 46:17-53
Quants (2014) Analysis of the Urmia Lake water balance: Part I - the amount of evaporation. http://www.quants.ir/ (In Persian)
Samadzadeh Fahim R, Zarghami M, Nourani V, Hoseinlar MR (2015) The simulation of the effects of new dikes to reduce the evaporation area: case study of Urmia Lake. Water sciences and engineering conference, shahid Beheshti conference center, Tehran, Iran (In Persian)
Zarghami M, AmirRahmani M (2015) Toward effective water diplomacy by using system dynamics: case study. The 33rd International Conference of the system dynamics Society Cambridge, Massachusetts, USA