شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر نظام مدیریت مشارکتی با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی : شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار /گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

2 کارشناسی ارشد /مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی جامع واحد گرگان، ایران، گرگان.

چکیده

این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر نظام مدیریت مشارکتی با استفاده از روش AHP در شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان می‌پردازد. ابتدا به منظور بررسی این عوامل مروری بر متون علمی و تحقیقات پیشین و برگزاری جلسات متعدد با خبرگان صورت گرفت که حاصل این مرحله شناسایی 20 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر نظام مدیریت مشارکتی در قالب 5 عامل اصلی دسته‌بندی شده است و در نهایت یک درخت سلسله مراتبی تصمیم‌گیری برای مساله تحقیق تهیه گردید، سپس با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی (پرسشنامه مخصوص AHP)، نظر 22 نفر از خبرگان و متخصصان شاغل در شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان اخذ و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Choice Expert عوامل اصلی و فرعی وزن‌دهی و رتبه‌بندی شد. نتایج نشان می‌دهد در بین عوامل اصلی موثر بر استقرار نظام مدیریت مشارکتی عوامل مدیریتی با وزن نسبی"292/0" در رتبه اول اهمیت قرار دارد و پس از آن عامل ساختار سازمانی با وزن نسبی "248/0" در رتبه دوم و عوامل اجرایی، نگرش به مشارکت و فناوری اطلاعات به ترتیب با اوزان "198/0" ، "146/0"، "116/0" در رده‌های سوم تا پنجم اهمیت قرار دارند. و به همین ترتیب هم عوامل فرعی هر زیر گروه اصلی وزن دهی و رتبه بندی شدند و سپس بر اساس این اولویت‌ها برای استقرار نظام مدیریت مشارکتی در جامعه آماری مورد مطالعه پیشنهادات کاربردی صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detecting and Ranking of the Effects Factors on Participatory System by AHP Method (Case Study: Golestan Regional Water Corporation)

نویسندگان [English]

  • R. Ghaffari 1
  • M. Farmani 2
1 Assistant Professor of Management Group, Department of Humanities Science, Islamic Azad University, Sari Branch, Iran.
2 Master of Business Administration, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Iran.
چکیده [English]

This study aims to identify and rank the factors affecting the cooperative management systems using AHP in Golestan Regional Water Authority pays. First, to investigate the causes of the review of the scientific literature and previous studies and held several meetings with experts took place as a result of this step is to identify 20 factors as determinants of cooperative management systems in 5 main factor markets, and finally a tree hierarchical decision-making for the study was prepared, using paired comparison questionnaire (questionnaire AHP), in terms of 22 experts and professionals working in Golestan Regional Water obtaining and using Analytical Hierarchy Process (AHP) and Pro Choice Expert main factors and sub-weighting and ranked. The results show that the main factors affecting the establishment of cooperative management systems of management in the first place is important and then operating the organizational structure in the second and executives, attitude to participation and information technology were ranked third to fifth importance respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participative management system
  • hierarchical techniques
  • Golestan Regional Water Company
Arthur G J (2016) A contrarian view: Culture and participative management. European Management Journal, 6(3):1-6
Assadej V (2012) The relationship between employee involvement, partnership management and supply performance: Findings from a developing country. International Journal of Productivity and Performance Management 61(2):157 – 172
Barczak G, Lassk F, Mulki J (2010) Antecedents of team creativity: An examination of team emotional intelligence team trust and collaborative culture. Creativity and innovation management 19(4):332-345
Eydi A, Khorasani A, Nikrad L (2013) Need assessment of training program in water resources management company according to standard method of skills. Journal of Iran Water Resource Research 8(3):77-82 (In Persian)
Fakharian J, Shahamat N, Amirian Z (2015) The relationship between participatory management style and organizational commitment and mental health of high school teachers. New approaches in educational administration 5(1):234-221 (In Persian)
Forouzandeh K, Rezaei A, Beyraghdar M (2002) The participation of employees at all organizational problems. Tarabaran Magazine 14(122):1-4 (In Persian)
Imani J, Ghourchian N (2016) Analyzing the organizational mediating role in participatory management and organizational development of high school teachers in bandar abbas. Innovations in educational management 10(2):7-21 (In Persian)
Irannejad Parizi M, Amini S, Asadpour V (2015) The role of partnership management in promoting professional ethics of staffs in Maskan Bank. Quantitative studies in management 5(1):174-149 (In Persian)
Jahani Bahmaniry A (2015) Identifying and ranking the factors influencing employees`participation in the recommendation system using AHP. In: Proc. of the First National Conference on the Recommendation System in the Country's Banking Network (NCAWESD-2015), 21-23 Jun, Tehran, Iran, 32-43 (In Persian)
Kanti T, Sharma S (2014) Emphasis on basic preparation for participative management in organization: A conceptual study. International Journal of Entrepreneurship & Business Environment Perspectives 3(1):144-171
Kordrostami M, Nemati A (2012) Driving factors in the establishment of cooperative management systems. Journal of International Market 2(12):60-52 (In Persian)
Mcelvaney EJ (2011) The benefits of promoting employee ownership incentives to improve employee satisfaction, company productivity and profitability. Journal of International Review of Business Research Papers 7(1):201-210
Miao Q, Newman A, Sun Y, Xu L (2013) What factors influence the organizational commitment of public sector employees in China? The role of extrinsic, intrinsic and social rewards. The International Journal of Human Resource Management 24(17):3262–3280
Monika R, Viera F (2015) The features of participative management style. In: Proc. of 2nd Global Conference Procedia Economics and Finance (NCAWESD-2015), 1-2 Aug. Monaco, France,1383–1387
Salimian AM (2013) Pathology of admission system and reviewing recommendations in headquarters of the state tax organization. Master's thesis, Faculty of Management and Accounting. Islamic Azad University of Tehran (In Persian)
Sheikh M, Towliatzadeh M (2002) Participatory management based on the recommendations, Tehran, Isiran Institute (In Persian)
Tim D (2001) Integrating internal marketing with participative management. Journal of Management Decision 39(2):121–132
Tousi MA (2013) Participation and participatory management (Admission System and Reviewing Recommendations), Tehran, Industrial Management Institute (In Persian)