بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخازن سدهای چندمنظوره با استفاده از اتوماتای سلولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/ مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکدۀ مهندسی عمران و محیط-زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

2 استاد/ گروه آب و محیط زیست، دانشکدۀ مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

3 استادیار/ گروه هوش مصنوعی، دانشکدۀ مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

چکیده

این مطالعه به مسئلة بهره‌برداری بهینه از یک سیستم تک مخزنه چندمنظوره با اهداف تأمین نیاز کشاورزی، نیاز زیست‌محیطی و تولید انرژی برقابی با استفاده از اتوماتای سلولی می پردازد. در ساختار سلولی این الگوریتم، نقاط گسسته زمانی به عنوان سلول و حجم ذخیره در این زمان‌ها به عنوان حالت سلول انتخاب میشوند. قانون به‌روزرسانی الگوریتم نیز با استفاده از بهینه‌سازی تحلیلی تابع هدف محلی در حضور روابط غیرخطی برقابی استخراج می شود. همچنین زیرمسئله تخصیص بهینه آب رها شده از مخزن سد به نیازهای پایین دست با استفاده از روش ضرایب لاگرانژ در ترکیب با CA حل خواهد شد. الگوریتم پیشنهادی برای حل مسئلۀ بهینه‌سازی غیرخطی و نامحدب بهره‌برداری از مخزن سد و نیروگاه بالارود به عنوان یک مطالعه موردی واقعی، پیاده‌سازی و با نتایج حاصل از روش‌های بهینه‌سازی مشتق–پایه و الگوریتم ژنتیک برای دوره‌های بهره‌برداری 5، 20 و 44 ساله مقایسه میشود. نتایج نشان می دهند که روش اتوماتای سلولی ضمن کاهش قابل ملاحظه بار محاسباتی، قادر است به جواب‌هایی با کیفیت قابل قبول از منظر میزان بهینگی دست یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of Multipurpose Reservoir Systems Operation using Cellular Automata

نویسندگان [English]

  • Z. Nourali 1
  • S.J. Mousavi 2
  • S. Shiri Gheidari 3
1 PhD Student in Water Resources Engineering and Management, Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Computer Engineering and Information Technology, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study deals with optimal operation of multipurpose reservoir systems, functioning for water supply to consumptive agricultural demands, hydropower generation and minimum environmental flow purposes, using cellular automata (CA). Discrete time instances (beginning of monthly time periods) are taken as cells and storage volumes at these instances are considered as the states of the cells. The CA updating rule is derived by optimization of local objective functions analytically in presence of nonlinear hydropower equations. Additionally, the sub-problem of optimal water allocation among different downstream users is solved using Lagrange multipliers technique. The proposed method was used to solve the nonlinear, non-convex operation optimization of Balarud reservoir and its hydropower plant as a real case study, and its performance was compared with the ones of gradient-based optimization methods and Genetic algorithm for periods of 5, 20 and 44 years. The results showed that the proposed cellular automata-based optimization model was able to find solutions with acceptable quality from the optimality perspective while rendering considerable reduction in the required computational load.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimization
  • Reservoir operation
  • Multipurpose
  • Cellular Automata
Afshar MH (2013) A cellular automata approach for the hydro-power operation of multi-reservoir systems. Water Management 166(9):465-478
Afshar MH, Azizipour M (2016) Chance-constrained water supply operation of reservoirs using Cellular Automata.  Lecture Notes in Computer Science 9863:201-209
Afshar MH, Rohani M (2012) Optimal design of sewer networks using cellular automata-based hybrid methods: Discrete and continuous approaches. Engineering Optimization 44(1):1-22
Afshar MH, Rohani M (2012) Optimal design of gravitational sewer networks with general cellular automata. Journal of Water and Wastewater 90:12-25 (In Persian)
Afshar MH, Shahidi M, Rohani M, Sargolzaei M (2011) Application of cellular automata to sewer network optimization problems. Scientia Iranica 18(3):304-312
Afshar MH, Shahidi M (2009) Optimal solution of large-scale reservoir-operation problems: Cellular-automata versus heuristic-search methods. Journal of Engineering Optimization 41(3):275-293
Afshar A, Sharifi F, Jalali MR (2009) Non-dominated archiving multi-colony ant algorithm for multi-objective optimization: Application to multi-purpose reservoir operation. Engineering Optimization 41(4):313-325
Afshar MH, Zaheri MM, Kim JH (2016) Improving the efficiency of Cellular Automata for sewer network design optimization problems using Adaptive Refinement. Procedia Engineering 154:1439-1447
Ahmadianfar I, Adib A, Taghian M, Haghighi A (2016) Optimization operation from storage dams using non-dominated sorting Genetic Algorithm. Irrigation Sciences and Engineering 39(2):89-100 (In Persian)
Ahmed JA, Sarma AK (2005) Genetic Algorithm for optimal operating policy of a multipurpose reservoir. Water Resources Management 19(2):145-161
Baltar A, Fontane DG (2004) A multiobjective Particle Swarm Optimization model for reservoir operations and planning. Dept. of Civil and Environmental Engineering, Colorado State University, USA
Fallah-Mehdipour E, Haddad OB (2013) Optimization of multipurpose reservoir operation with application of Particle Swarm Optimization Algorithm. Journal of Water & Wastewater 23(4):97-105 (In Persian)
Ghalenoee SV (2015) Reliability based optimal design and operation of reservoirs using Cellular Automata. MSc Thesis, Iran university of science and technology, Tehran, Iran (In Persian)
Guo Y (2005) Sewer network optimal design base on cellular automata principles. In: Proc. of XXXI IAHR Congress, Seoul, South Korea
Guo Y, Keedwell E, Walters GA, Khu ST (2007) Hybridizing cellular automata principles and NSGAII for multi-objective design of urban water networks. Lecture Notes in Computer Science 4403:546-559
Guo Y, Walters GA, Khu ST, Keedwell E (2006) Optimal design of sewer networks using cellular automata and genetic algorithm. in IWA Pub., London, UK
Guo Y, Walters GA, Khu ST, Keedwell E (2007) A novel cellular automata based approach to storm sewer design. Engineering Optimization 39(3):345-364
Hall WA, Butcher WS, Esogbue A (1968) Optimization of the operation of a Multiple-Purpose Reservoir by Dynamic Programming. Water Resources Research 4(3):471-477
Heidari M, Chow VT, Kokotović PV (1971) Discrete differential dynamic programing approach to water resources systems optimization. Water Resources Research 7(2):273-282
Iran Ministry of Energy (2013) Water resources and hydropower planning report-Balarud reservoir,  Khuzestan water and power authority (In Persian)
Keedwell E, Khu ST (2005) A hybrid genetic algorithm for the design of water distribution networks. J. of Engineering Application of Artificial Intelligence 18(4):461-472
Keedwell E, Khu ST (2006) Novel cellular automata approach to optimal water distribution network design. Jonrnal of Computing in Civil Engineering 20(1):49-56
Kim T, Heo JH, Jeong CS (2006) Multireservoir system optimization in the Han River basin using multi-objective genetic algorithms. Hydrological Processes 20(9):2057-2075
Kita E, Toyoda T (2000) Structural design using Cellular Automata. Structural and Multidisciplinary Optimization 19(1):64-73
Kumar DN, Reddy MJ (2006) Ant Colony Optimization for multi-purpose reservoir operation. Water Resources Management 20(6):879-898
Kumar DN, Reddy MJ (2007) Multi-purpose reservoir operation using particle swarm optimization. Journal of Water Resources planning and management 133(3)
Loucks DP, Stedinger JR, Haith DA (1981) Water resource systems planning and analysis, Prentice-Hall, 559p
Marı́n M, Rauch V, Rojas-Molina A, López-Cajún CS, Herrera A, Castaño VM (2000) Cellular automata simulation of dispersion of pollutants. Computational Materials Science 18(2):132–140
Nagel K (2002) Cellular Automata models for transportation applications. Lecture Notes in Computer Science 2493:20-31
Nourani K, Abolvaset N, Salehi K (2012) A hybrid Goal Programming method and Adaptive Neural-Fuzzy Inference System      for Optimal Operation of a Multi-Objective Two-Reservoir System. Journal of Iran-Wtaer Resources Research 8(2):1-11 (In Persian)
Rohani M, Afshar MH (2013) Sewer networks optimization using Cellular Automata. Studies in Engineering and Technology 1(1)
Sedaghat S (2011) Optimal rule curve of single reservoirs using Cellular Automata. MSc Thesis, Iran university of science and technology, Tehran, Iran (In Persian)
Simonovic SP, Mariño MA (1980) Reliability programing in reservoir management: 1. Single multipurpose reservoir. Water Resources Research 16(5):844-848
Tatting B, Gürdal Z (2000) Cellular Automata for design of two dimensional continuum structures. In: Proc. of 8th symposium on Multidisciplinary Analysis and Optimization, Long Beach, CA, USA
Ulam SM (1960) A collection of mathematical problems. Interscience Publishers, New York, NY, USA
Von Neumann J (1966) Theory of Self-Reproducing Automata. University of Illinois Press, Champaign, IL, USA
Wurbs RA (1993) Reservoir system simulation and optimization models. Journal of water resources planning and management 119(4):455-472
Yakowitz S (1982) Dynamic programming applications in water resources. Water resources research 18(4):673–696
Yeh WWG (1985) Reservoir management and operations models: a state-of-the-art review. Water resources research 21(12):1797–1818