تحلیل پایداری معاهدات در رودخانه‌های مرزی با استفاده از نظریه بازی‌ها‌‌، مطالعه موردی: رودخانه هریرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت منابع آب، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

2 دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در سال‌های اخیر، رشد روز افزون جمعیت و توسعه اقتصادی در سرتاسر دنیا منجر به افزایش تقاضا برای منابع محدود آب شده و مدیریت آن‌ها را به‌خصوص در حوضه‌های آبریز مشترک با چالش جدی مواجه کرده است. نظریه بازی‌ها یکی از مهم‌ترین ابزاری است که امروزه برای حل مناقشات و یافتن تعادل در سیستم استفاده می‌شود. در این مقاله با استفاده از رویکرد غیرهمکارانه نظریه بازی‌ها به تحلیل رفتار بازیکنان در حوضه مشترک هریرود پرداخته می‌شود. در این تحقیق ابتدا یک مدل جامع برنامه‌ریزی خطی جهت محاسبه سود خالص اولیه بازیکنان توسعه داده شد. سپس سود بازیکنان در سناریوی غیرهمکارانه تعریف شده محاسبه گردید. در گام بعدی، استراتژی بازیکنان با استفاده از شاخص‌های مختلف پایداری، تحلیل و وضعیت تعادل در هر یک از این روش‌ها بررسی شد. همچنین از مفهوم جبران انگیزشی جهت بررسی امکان تغییر رویکرد افغانستان از غیرهمکارانه به همکارانه استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد، در رویکرد غیرهمکارانه سود ایران از مقدار 105×21/78 دلار به 105×80/43 دلار نزدیک به 45درصد کاهش پیدا می‌کند. هم‌چنین رویکرد جبران انگیزشی می‌تواند باعث تغییر استراتژی افغانستان از حالت غیرهمکارانه به همکارانه شود، به‌طوری که بر اساس بهینه پارتو امکان افزایش 40 درصدی سود ایران بدون کاهش میزان سود در افغانستان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Stability Analysis of Treaties in Transboundary Rivers Using Game Theory, A Case Study: Harirud River

نویسندگان [English]

  • Ali Shoghi Javan 1
  • Azadeh Ahmadi 2
1 water resource managemenr, Civil engineering, Isfahan university of technology, Esfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In recent years, population growth and economic development all around the world has led to an increase in water demand and it has been a serious challenge to its management, particularly, in Shared River Basins. Game theory is one of the most substantial means of conflict resolution and reaching equilibrium in a system. In the present study, the players' strategies were analyzed through the non-cooperative approach of game theory in the shared basin of Harirrud. At first, a comprehensive linear programming model was developed to calculate the player's net profit. Then the players profit was calculated considering the defined non-cooperative scenario. In the next step, the players’ strategy was carried out using different approaches to analyze each of these methods and their stability are examined. The concept of intensive compensation was also used to examine the possibility of changing the Afghanistan's approach from non-cooperative to cooperative. The results showed that in Iran's non-cooperative approach, Iran's profits fall by nearly 45 percent. Similarly, the intensive compensation approach can change the strategy of Afghanistan from non-cooperative to cooperative. Therefore, according to Pareto's optimality, it is possible to increase 40 percent of Iran's profits without reducing profits in Afghanistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • game theory
  • Non-cooperative
  • Conflict Resolution
  • Stability Analysis
  • Transboundary River
Thomas V, Warner J (2015) Hydropolitics in the Harirud/Tejen river basin: Afghanistan as hydro-hegemon?. Water International 40(4):593-613
Stefano LD, Duncan J, Dinar S, Stahl K, Strzepek KM, Wolf AT (2012) Climate change and the institutional resilience of international river basins. Journal of Peace Research 49(1):193-209
Allen P (2001) What is complexity science? Knowledge of the limits to knowledge. Emergence, Journal of Complexity Issues in Organizations and Management 3(1):24-42
Biswas AK (2011) Cooperation or conflict in transboundary water management: case study of South Asia. Hydrological Sciences Journal 56(4):662-670
Wolf AT (1998) Conflict and cooperation along international waterways. Journal of Water policy 1(2):251-265
Von Neumann J, Morgenstern O (1945) Theory of games and economic behavior. Princeton, NJ: Princeton University Press
Hipel KW, Obeidi A (2005) Trade versus the environment: Strategic settlement from a systems engineering perspective. Journal of Systems engineering 8(3):211-233
Rogers P (1969) A game theory approach to the problems of international river basins. Journal of Water Resources Research 5(4):749-760
Madani K, Hipel KW (2007) Strategic insights into the Jordan River conflict. World Environmental and Water Resources Congress, 15-19 May, Tampa, Florida, 1-10
Madani K (2010) Game theory and water resources. Journal of Hydrology 381(3):225-238
Elimam L, Rheinheimer D, Connell C, Madani K (2008) An ancient struggle: a game theory approach to resolving the Nile conflict. World Environmental and Water Resources Congress, 12-16 May, Honolulu, Hawaii, 1-10
Hipel KW, Kilgour DM, Kinsara RA (2014) Strategic investigations of water conflicts in the Middle East. Group Decision and Negotiation 23(3):355-376
Li B, Tan G, Chen G (2016) Generalized uncooperative planar game theory model for water distribution in transboundary rivers. Water Resources Management 30(1):225-241
Zarezadeh M, Morid S, Fatemi F, Madani K (2016) The strategic cooperation between Iran and Afghanistan in Helmand basin to allocate more water to environment and control opium cultivation using game theory approach. Iran-Water Resources Research 12(3):12-21 (In Persian)
Gholami M, Mortezapour MR, Shahnourian MM (2017) Conflict resolution of Sefidrud irrigation and drainage network with games theory. Iran-Water Resources Research 13(3):101-111 (In Persian)
Madani K, Hipel KW (2011) Non-cooperative stability definitions for strategic analysis of generic water resources conflicts. Water Resources Management 25(8):1949-1977
Nash JF (1951) Non-cooperative games. Annals of Mathematics 54(2):286–295
Howard N (1971) Paradoxes of rationality: theory of metagames and political behavior. MIT press, Cambridge, 248p
Fraser NM, Hipel KW (1979) Solving complex conflicts. IEEE Trans Syst Man Cybern, SMC 9(12):805–816
Zagare FC (1984) Limited-move equilibria in 2×2 games. Theory Decis 16:1–19
Kilgour DM, Hipel KW, Fang L (1987) The graph model for conflicts. Automatica 23(1):41–55
FAO’s Information System on water and agriculture (2012) Afghanistan water and agriculture report, 21p
Toossab Consulting Company (2011) Modernization studies of the comprehensive water plan of the eastern water basin of the Gharaqom water basin. Final Report, Agricultural Studies, Consumption and Agricultural Needs, and Production Drainage, 129p (In Persian)