دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، دی 1397 
توسعه چارچوبی برای ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی بر گندم دیم

صفحه 59-70

نجمه خلیلی؛ حجت رضایی پژند؛ هاشم درخشان؛ کامران داوری


مطالعه تطبیقی تجربه‌های بین‌المللی بازار آب

صفحه 184-197

سجاد واحدی زاده؛ لیلا فروهر؛ رضا کراچیان


استخراج و وزن دهی شاخص های معرف اصول حکمرانی آب کشاورزی در شبکه های آبیاری و زهکشی خوزستان

صفحه 226-238

عادل دحیماوی؛ علی محمد آخوند علی؛ عبدالرسول شیروانیان؛ سعید برومند نسب


فن آوری تکه نگاری صوتی، ابزاری کارآمد برای پایش پیوسته سرعت و دمای جریان آب

صفحه 279-284

مسعود بحرینی مطلق؛ رضا روزبهانی؛ اشکان فرخ نیا؛ محمد سلطانی اصل؛ کمال محتشم