تعیین آسیب‌پذیری آبخوان باراندوزچای دشت ارومیه با استفاده از ترکیب شاخص‌های DRASTIC، SI و SINTACS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه

2 فارغ التحصیل گروه علوم - زمین شناسی

3 دانشکده علوم زمین دانشگاه تبریز

چکیده

با توجه به نیاز روز افزون جوامع بشری به منابع آب زیرزمینی، به ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک مانند ایران، حفاظت و جلوگیری از آلودگی این منابع امری ضروری تلقی می‌گردد. بدین منظور، ارزیابی آسیب‌پذیری آب‌های زیرزمینی می‌تواند نقشی حیاتی در حفاظت و بهره‌برداری از این منابع ایفا نماید. در دشت باراندوزچای، به دلیل رونق زیاد کشاورزی و استفاده از کودهای شیمیایی، مواد آفت‌کش و عمق کم سطح ایستابی، احتمال آلودگی آبخوان وجود دارد، به همین منظور، ابتدا به پتانسیل‌یابی آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت از مدل‌های DRASTIC، SINTACS و SI پرداخته شد و سپس با روش ترکیبی، نقشه نهایی از مناطق آسیب‌پذیر تهیه گردید. مقایسه نتایج به‌دست آمده از مدل‌ها با داده‌های نیترات بر اساس شاخص همبستگی (CI) نشان داد که روش ترکیبی سه مدل دارای همبستگی بیشتری نسبت به مدل‌های منفرد DRASTIC، SINTACS و SI دارد. براساس روش ترکیبی حاصل از سه مدل 25، 40 و 35 درصد مساحت از آبخوان دشت باراندوزچای به ترتیب در محدوده آسیب‌پذیری کم، متوسط و زیاد قرار دارد. با توجه به میزان استاندارد جهانی نیترات، آب دشت برای مصارف شرب مناسب بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the vulnerability of Barandouzchi aquifer Plain, Urmia, using the combination of DRASTIC, SI, AND SINSTAC Indices

نویسندگان [English]

  • Sahar Yaghoubi gardvisheh 2
  • Asghar Asgharimoghadam 3
1
2 master faculty of science- Geology
3 Department of Geology, tabriz university
چکیده [English]

Due to the increasing need of human societies to groundwater, especially in arid and semi-arid regions such as Iran, Protection and prevention of pollution of these water resources are considered necessary. For this purpose, evaluating the vulnerability of groundwater can play a vital role in protecting and exploiting these resources. In the Barandozhay plain, due to the high agricultural activities, chemical fertilizers, pesticides application, and low depth of water table, there is the probability of aquifer contamination. For this purpose, at first, the potential of contamination of groundwater resources in the plain was studied using DRASTIC, SINTACS and SI models and then, the final map of vulnerable areas was prepared using the combination method. Comparison of the results obtained from the models with nitrate data based on the correlation index (CI) indicated that the combined method of the three models had more correlation than individual models of DRASTIC, SINTACS, and SI. Based on the combined method of the three models, 25, 40 and 35 percent of the Barandozchai plain aquifer area are located in the low, medium and high vulnerability range, respectively. Plain water is suitable for drinking according to the international standards of nitrates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrate density
  • combined method
  • correlation index (CI)
Aller L, Bennet T, Leher JH, Petty RJ, Hackett G (1987) DRASTIC: A standardized system for evaluating groundwater pollution potential using geo hydrogeology settings. Journal of the Geological Society of India 29(1)
Al-Adamat RAN, Foster IDL, Baban SMJ (2003) Groundwater vulnerability and risk mapping for the Basaltic aquifer of the Azraq basin of Jordan using GIS, remote sensing and DRASTIC. Applied Geography 23:303–324
Almasri MN (2008) Assessment of intrinsic vulnerability to contamination for Gaza Coastal aquifer. Palestine Journal of Environ. Management 88:577-593
Al-Zabet T (2002) Evaluation of aquifer vulnerability to contamination potential using the DRASTIC method. Journal of Environmental Geology 43(1-2):203-208
Anane M, Abidi B, Lachaal F, Limam A, Jellali S (2015) GIS-based DRASTIC, Pesticide DRASTIC and the Susceptibility Index (SI): Comparative study for evaluation of pollution potential in the Nabeul-Hammamet shallow aquifer, Tunisia. Journal of Hydrogeology 21(3):715-731
Babiker IS, Mohamed AA, Tetsuya H (2015) A GIS–based DRASTIC model assessing aquifer vulnerability in Kakamigahara Height Gifu Prefecture. Science of the Total Environment Journal 345(1):127-140
Baalousha H (2006) Vulnerability assessment for the Gaza Strip, Palestine using DRASTIC. Springer Verlag 50(3):405-414
Civita M (1994) Le carte della vulnerabilita` degli aquifer all’inquinamento Teoria and practica (Aquifer vulnerability maps to pollution) (In Italian). Pitagora Ed, Bologna
Dixon B (2005) Groundwater vulnerability mapping: A GIS and fuzzy rule based integrated tool. Applied Geography 25:327-347
Evans BM, Myers WL (1990) A GIS-based approach to evaluating regional groundwater pollution potential with DRASTIC. Journal of Soil and Water Conservation 45(2):242-245
Gharekhani M, Nadiri AA, Asghari Moghaddam A, Sadeghi Aghdam F (2015) Optimization of DRASTIC model by support vector machine and artificial neural network for evaluating of intrinsic vulnerability of Ardabil Plain aquifer. Journal of Ecology Hydrology 2(3):311-324 (In Persian)
Ghosh A, Kumar Tiwari A, Das S (2015) A GIS based DRASTIC model for assessing groundwater vulnerability of Katri Watershed, Dhanbad, India. Modeling Earth Systems and Environment 1-15
Javanmard FZ, Mahdavi M, Malek MR, Keirkhah Zarkesh MM (2014) Modeling of groundwater vulnerabilities uncertainty using GIS and rough set. Journal of Iran-Water Resources Research 10(1):26-38 (In Persian)
Javanshir G, Nadiri AA, Sadeghfam S, Abbas Novinpour E (2016) Introducing a new method to aquifer vulnerability assessment of Moghan plain based on combination of DRASTIC, SINTACS and SI methods. Journal of Ecology Hydrology 3(4):491-503 (In Persian)
Khodaei K, Shahsavari HA, Etebari B (2005) Valuation vulnerability aquifer Join basin by DRASTIC and GODS method. Journal of Iranian Geology 2(4):73-87 (In Persian)
Lathamani R, Janardhana MR, Mahalingam B, Sureshad S (2015) Evaluation of aquifer vulnerability using Drastic model and GIS: A case study of Mysore city, Karnataka, India. Aquatic Procedia 4:1031-1038
 Mirzaei S (2008) Valuation vulnerability and preparation of contamination risk maps Shahrkord aquifer by using GIS and DRASTIC and SINTACS models. Thesis Master (In Persian)
Nabavi MH (1976) Geological history of Iran (In Persian)
Nadiri AA, Gharekhani M, Khatibi R, Asghari Moghaddam A (2017) Assessment of groundwater vulnerability using supervised committee to combine fuzzy logic models. Environ Science Pollute Research 24(9):8562-8577
Niknam R, Mohammadi K, MajdVJ (2007) Groundwater vulnerability evaluation of Tehran-Karaj aquifer using DRASTIC method and fuzzy logic. Iran-Water Resources Research 3(2):39-47 (In Persian)
Panagopoulos G, Antonakos A, Lambrakis N (2006) Optimization of DRASTIC model for groundwater vulnerability assessment, by the use of simple statistical methods and GIS. Journal of Hydrogeology 14(6):894-911
Rahman A (2008) A GIS based DRASTIC model for assessing groundwater vulnerability in shallow aquifer in Aligarh India. Applied Geography 28:32-53
Regional Water Authority of West Azarbaijan (2012) Semi-detailed studies of groundwater plain covered by West Azarbaijan water organization. Groundwater Studies in Urmia Plain (In Persian)
Rezaei F, Safavi HR, Ahmadi A (2013) Groundwater vulnerability assessment using fuzzy logic: A case study in the Zayandehrood aquifers, Iran. Environmental Management 51(1):267-277
Rezaei F, Ahmadzadeh MR, Safavi HR (2017) SOM-DRASTIC: using self-organizing map for evaluating groundwater potential to pollution. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 31(8):1941-1956
Sadatipour A, Nouri R, Baqhvand A, Javadipirbazari S, Kardan Moqadam H (2016) Evaluation vulnerability Qaen aquifer by using DRASTIC model. Environmental Science Studies 1(2):63-71 (In Persian)
Secunda S, Collin ML, Melloul AJ (1998) Groundwater vulnerability assessment using a composite model combining DRASTIC with extensive agricultural land use in Israel's Sharon region. Journal of Environmental Management 54(1):39-57
Shekhar Sh, Pandey AC, Tirkey ASh (2015) A GIS-based DRASTIC model for assessing groundwater vulnerability in hard rock granitic aquifer. Journal of Geosciences 8(3):1385-1401
Soltani S, Asghari Moghaddam A, Barzegar R, Kazemian N (2018) Vulnerability assessment of Kordkandi- Duzduzan Plain groundwater using calibrated DRASTIC model. Iran-Water Resources Research 13(4):89-99 (In Persian)
Stigter TY, Ribeiro L, Carvalho Dill AMM (2006) Evaluation of anintrinsic and a specific vulnerability assessment method in comparison with groundwater salinization and nitrate contamination levels in two agricultural regions in the south of Portugal. Journal of Hydrogeology 14:79-99
Urmia Novin water drilling company (2006) Exploration and exploitation geological log. Urmia water affairs departman (In Persian)
Vrba J, Zaporozec A (1994) Guidebook on mapping groundwater vulnerability. International Association of Hydrogeologists, Hannover, Heise, 131p