بررسی تاثیرعدم قطعیت دبی خروجی در زمان شروع سیل بر روی دقت محاسبات روندیابی سیل با استفاده از روش ماسکینگام خطی

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 دانشیار / گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی/ دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان.

چکیده

بهینه‌یابی ضرایب روش ماسکینگام بر افزایش دقت روش مذکور اهمیت بسزایی دارد و یکی از مشکلات اصلی این روش تخمین مقدار دبی خروجی در زمان شروع سیل است که معمولاً برابر با مقدار دبی ورودی در همان زمان در نظر گرفته می‌شود. در پژوهش حاضر با توجه به عدم قطعیت برابر بودن مقدار دبی خروجی در زمان شروع سیل با مقدار دبی ورودی در همان زمان و با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) علاوه بر محاسبه ضرایب روش ماسکینگام خطی (X, K) مقدار دبی خروجی در زمان شروع سیل به‌صورت درصدی از مقدار دبی ورودی در همان زمان بهینه‌یابی شده است و سپس با استفاده از ضرایب محاسبه‌شده و درصد دبی ورودی بهینه‌یابی شده با استفاده از یک سیل که به‌عنوان سیل مشاهداتی در نظر گرفته‌شده است، جهت محاسبه دبی خروجی سیل‌های دیگری که مربوط به همان ایستگاه‌های هیدرومتری می‌باشند، استفاده‌شده است. دقت روش مذکور با استفاده از راهکار ارائه شده در پژوهش حاضر افزایش یافته‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Uncertain of Outflow Determination at the Time of Flood Initiation on the Accuracy of Flood Routing Calculations Using the Linear Muskingum Method

نویسندگان [English]

  • Jalal Bazargan 1
  • Hadi Norouzi 2
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
2 Post Graduate Student of Hydraulic Structures, Department of Civil Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

The optimization of the Muskingum method coefficients is important for increasing the accuracy of the method. One of the main problems of this method is the estimation of the outflow rate at the time of flood initiation, which is usually equal to the inflow rate at the same time. In this study, due to the uncertainty of the equilibrium of the outflow rate at the time of flood initiation with the inflow rate at the same time, using the Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm, in addition to calculating the coefficients of the linear Muskingum method (X, K), the outflow value in The flood initiation time is optimized in proportion to the amount of inflow at the same time, and then calculated using the calculated coefficients and the entered outflow rate is utilized using a flow that is considered as flood observations to calculate the flood outflow Other related items can be used at the same hydrometric stations. The accuracy of this method has been increased using the proposed solution in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linear Muskingum Method
  • Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm
  • Outflow Uncertainty
  • Outflow Optimization
Chow VT (1959) Open channel hydraulics. McGraw-Hill, New York, 680p
Hamedi F, Bozorg-Haddad O, Pazoki M, Asgari HR, Parsa M, Loáiciga HA (2016) Parameter estimation of extended nonlinear muskingum models with the weed optimization algorithm. Journal of Irrigation and Drainage Engineering 142(12):04016059
Mohammad Rezapour Tabari M, Emami Dehcheshmeh S (2018) Development of nonlinear Muskingum model using evolutionary algorithms hybrid. Iran Water Resources Research 14(1):160-167 (In Persian)