تحلیل دینامیک تقاضای آب: مطالعه موردی شهر قم

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 دانشیار / دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع و سیستم ها/ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

کمبود منابع آب همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های اغلب کشور‌های جهان به‌ویژه کشور ایران است. یکی از راهکار‌های اساسی برای کنترل و مدیریت این موضوع، بررسی تقاضای آب است. شهر قم به دلیل قرارگیری در منطقه خشک کشور همواره با تهدید مواجه بوده است و در صورت عدم مدیریت صحیح در آینده نزدیک با خطرات جدی در این زمینه مواجه خواهد بود. هدف از این تحقیق، بررسی دینامیک تقاضای آب با روش پویایی سامانه‌ها در شهر قم بوده است. دینامیک متغیر‌های مختلفی نظیر جمعیت، منابع آب سطحی، عرضه و تقاضای آب با استفاده از نرم‌افزار ونسیم مدلسازی شده است. حداکثر درصد اختلاف نسبی این مدل برای تخمین تقاضای آب 7 درصد بوده است. تحلیل سناریو های مختلف نشان میدهد که تغییر نرخ زاد و ولد از میزان 4 درصد به 2 درصد منجر به کاهش 29 درصدی میزان تقاضای آب در سال 1405 در مقایسه با روند فعلی میشود.. بر اساس این نتیجه، سیاست کنترل جمعیت، بیشترین تأثیر را بر تقاضای آب دارد. اثر قیمت بر میزان تقاضا ناچیز است به طوری که افزایش 20 درصدی قیمت، 04/2 درصد کاهش در میزان تقاضا در سال 1405 در مقایسه با روند فعلی ایجاد خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamic Analysis of Water Demand; Case Study of Qom City

نویسندگان [English]

  • Nasim Nahavandi 1
  • Ali Ahmadian 2
1 Associate Professor, Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 M.Sc. Graduate of Industrial Engineering, Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Water scarcity is now one of the most critical challenges in most countries around the world, especially in Iran. One of the key ways to control and manage this issue is the investigation of the water demand. Qom city has always been encountered with a threat due to its location in the dry area of the country and in the absence of proper management in the near future, there will be serious dangers in this field. The purpose of this thesis is investigation of water demand dynamics from method of system dynamics in Qom city. Dynamic of various variables such as population, water demand, surface water resources, ground water, water supply in this model has been used by Vensim software. The maximum relative difference (%) of this model for estimation of water demand was found to be 7%. The change of birth rate from 4% to 2% resulted in 29% reduction of water demand level in 1405 compared with current trend. . Base on this result, the policy of population control had the most important effect on water demand. The price effect on water demand is negligible, so that, 20% increase of price leaded to 2.04% reduction in level of water demand in 1405 compared with current trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water scarcity
  • Water Demand Management
  • System Dynamics
  • Vensim Software
Gohari A, Mirchi A, Madanik K (2017) System dynamics evaluation of climate change adaptation strategies for water resources Management in Central Iran. Water Resources Management 31:1413-1434
 Mohammadjanni E, Yazdanian N (2014) Analysis of the state of water crisis in the country and its management requirements. Journal of Ravand 21(65-66):117-144 (In Persia)
Roohparvar A (2011) Estimation of water consumption in Qom using artificial neural networks. M.Sc. Thesis, Department of Industrial Engineering, Tarbiat Modares University (In Persia)
Sterman J (2000)  Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world. McGraw-Hill Education; HAR/CDR edition (February 23, 2000)
Zarghami M, Akbariyeh S (2012) System dynamics modeling for complex urban water systems: Application to the city of Tabriz, Iran. Resources, Conservation and Recyclin 60:99-106