ارزیابی و انتخاب بهینه معیارهای الگوی کشت مبتنی بر توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب/ گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه باهنر کرمان.

2 استادیار / گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه باهنر کرمان.

3 استادیار/ گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه باهنر کرمان.

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم رایانه / گروه علوم رایانه، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه باهنر کرمان.

چکیده

بحران کم آبی و سهم بالای بخش کشاورزی در استفاده از منابع آبی، منجر شده است که همواره مطالعات بسیاری جهت بهبود مصرف آب در بخش کشاورزی انجام شود که تعداد قابل ملاحظه‌ای از این مطالعات به اجرای الگوی کشت بهینه، جهت استفاده مناسب از منابع آبی تاکید کرده‌اند. اما دراین میان به تاثیر و نقش معیارهای انتخابی در تعیین الگوی کشت و تاثیر آن بر کارایی استفاده از منابع آبی کمتر توجه شده است. برای تعیین الگوی کشت در هر منطقه معیارهای بسیاری وجود دارد که انتخاب هر سری از معیارها، منجر به نتایج متفاوت می‌گردد. به همین دلیل بررسی و مطالعه جهت انتخاب مناسب معیارهای الگوی کشت که منجر به استفاده بهینه از منابع آبی در بخش کشاورزی شود، امری ضروری می‌باشد. در این راستا در مقاله حاضر با تکیه بر توسعه پایدار، معیارهای مختلف الگوی کشت مورد ارزیابی قرار گرفته و در نتیجه یازده معیار به عنوان معیارهای اصلی انتخاب شده‌ و برای دو محصول پسته و گل محمدی در حوضه "کویر درانجیر" اولویت‌بندی و بررسی می‌شوند. این اولویت‌بندی در قالب یک مساله بهینه‌سازی با تابع هدفی مبتنی بر توسعه پایدار پیشنهاد و جستجو می‌شود. حل این مساله از طریق روش‌های الگوریتم ژنتیک تصادفی و آشوبناک (تنت، هنون و لجستیک) مورد مطالعه قرار داده می‌شود. نتایج عددی حل این مساله نشان از قابلیت بهتر الگوریتم‌ ژنتیک آشوبی تنت نسبت به دیگر روش‌های مزبور دارد. همچنین تحلیل نتایج عددی حاصله از حل این مساله بهینه‌سازی، بیان‌گر دسته‌بندی معیارها به ترتیب دسته معیارهای زیست محیطی، اقتصادی، و اجتماعی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment and optimum selection of crop pattern criteria relying on sustainable development

نویسندگان [English]

  • Elham Kazemi Korani 1
  • Marzieh Samareh Hashemi 2
  • Soodabe Golestani Kermani 3
  • Meysam Samare Ghasem Shabjere 4
1 M.Sc. Graduate of Water Resources Engineering, Department of Water Engineering, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman.
2 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran. Email: samare@uk.ac.ir
3 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran. Email: s.golestani@uk.ac.ir
4 M.Sc. Graduate of Computer Science, Department of Computer Science, College of Mathematics and Computer Science, Shahid Bahonar University of Kerman.
چکیده [English]

Due to the water crisis and the large proportion of agriculture sector in water withdrawal, many studies have been done on water efficiency improvement in agriculture. One of the proposed solutions is optimal crop pattern implementation. However, less attention has been paid to the effect and role of crop pattern criteria in the determination of crop pattern and water resources use efficiency. There are many crop pattern criteria to determine crop pattern and crop efficiency in a selected area, selecting different criterion results in different outcomes. Therefore, proper selection of criteria is pivotal to the optimal use of water resources. In this paper crop pattern criteria has been evaluated relying on sustainable development, therefore eleven criteria have been selected as the main criteria and prioritized for Pistachio and Damask rose in Kavirdaranjir Basin. To prioritize the criteria an optimization problem, which its objective function is based on sustainable development, has been developed. The problem has been solved, using random and chaotic (Tent, Henon, and Logistic) genetic algorithms. The results show Tent chaotic genetic algorithms performance is the best comparing other selected algorithms. In addition, the analysis of optimization problem results shows the priority of the criteria is the environmental, economic and social category.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Criterion
  • Stochastic Genetic Algorithm
  • Chaotic Genetic Algorithm
  • Optimization
Agah M, HasaniSa’adi M, Golkar E (2016) Identification and evaluation of crop model criteria. Iran Water Thinkers Affiliated to Kerman Chamber of Commerce, Industries, Mining and Agriculture (In Persian)
Agriculture Jahad (2016) Statistic reports. (In Persian)
Akbarifard S (2014) Optimal operation of reservoir using water cycle algorithm (Case study: Gorganroud Basin). M.Sc. Thesis, Department of Water Engineering. Shahid Bahonar University of Kerman (In Persian)
AminiFasakhodi A, NouriZamanAbadi H (2011) Sustainability assessment and cropping pattern determination in farming systems based on the optimization of soil and water resources utilization using non-linear mathematical programming models. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 15(59):99-109
Barikani E, Ahmadian M, Khalilian S, Chizari A (2012) Optimal sustainable use of groundwater resources in agriculture: Case study subsector in Qazvin Plain. Journal of Agricultural Economics and Development 25(2):253-262 (In Persian)
Birhanu K, Alamirew T, Olumana M, Ayalew S, Aklog D (2015) Optimizing cropping pattern using chance constraint linear programming for Koga irrigation Dam, Ethiopia. Irrigat Drainage Sys Eng 4(134):2-18
Bojang PO, Yu PS, Yang TC, Kuo CM (2016) Optimal cropping patterns for profit maximization using a linear programming model: A case study in Njawara Village, The Gambia. In 12th International Conference on Hydroscience & Engineering, November 6-10, Tainan, Taiwan
DaneshvarKakhki M (2009) The determination of optimal crop pattern with aim of reduction in hazards ofenvironmental. American Journal of Agricultural and Biological Science 4(4):305-310
Emad M, Gheybi F, Rasouli SM, KHazjanzadeh R, MohamadiJozani S (2012) Industrial-medicinal Plant Rosa Damascena. Puneh Publication (In Persian)
EmamiChukanlo N (2012) Presenting a new way to improve the selection feature with a supra-enterprise approach and chaos theory. M.Sc. Thesis, Department of Computer Science, Shahid Bahonar University of Kerman (In Persian)
Fallahi E, Gholinezhad S (2016) Optimal cropping pattern based on multiple economic, regional, and agricultural sustainability criteria in Sari, Iran: Application of a Consolidated Model of AHP and Linear Programming. Journal of Agricultural Economics and Development 30(1):37-49 (In Persian)
Fathi F, Zibaei M, (2012) Water resources sustainability using goal programming approach in optimizing crop pattern, strategy and irrigation method. Iran-Water Resources Research 8(1):10-19 (In Persian)
GhafouriFard S (2015) Integrated water resources system assessment of Rafsanjan Study Area. Thesis, Department of Water Engineering, Tarbiat Modares University (In Persian)
Habibi A, Izadbar S, Sarfarazi A (2014) Fuzzy multi-criteria decision making. Gil's Inscription Publishing, 408p (In Persian)
Hao L N, Su X L, Singh V P (2018) Cropping pattern optimization considering uncertainty of water availability and water saving potential. International Journal of Agricultural and Biological Engineering 11(1):178-186
Nezamabadipour H (2013) Genetic algorithm: basic consepts and anvanced issues. Shahid Bahonar University of Kerman Press, 250 p (In Persian)
Nofal SR, Nassar HA, Shehada RY (2012) Multi criteria governmental crop planning problem: an analytic hierarchy approach. Management 2(4):96-105
Osma S, Elkholy M, Kansoh RM (2017) Optimization of the cropping pattern in Egypt. Alexandria Engineering Journal 56:557-566
Regulwar DG, Gurave JB (2013) Two-phase multi objective fuzzy linear programming approach for sustainable irrigation planning. Journal of Water Resource and Protection 5(6):642-651
SamarehGhasem Shoabjareh M (2015) Chaotic time series prediction. M.Sc. Thesis, Department of Computer Science, Shahid Bahonar University of Kerman (In Persian)
Srivastava P, Singh RM (2015) Optimization of cropping pattern in a canal command area using fuzzy programming approach. Water Resources Management 29(12):4481-4500
Vafaeinejad A (2016) Cropping pattern optimization by using of TOPSIS and genetic algorithm based on the capabilities of GIS. Journal of Ecohydrology 3(1):69-82 (In Persian)
World Commission on Environment and Development (WCED) (1987) Our common future (The Brundtland Report). Oxford University Press 560p
Zeng X, KangS, LiF, Zhang L, Guo P (2010) Fuzzy multi-objective linear programming applying to crop area planning Agricultural. Water Management 98:134-142