دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، مرداد 1398 

مقاله پژوهشی

بررسی کارایی مدل هیبریدی Wavelet-M5 در پیش بینی فرآیند بارش-رواناب

صفحه 1-10

علی دوانلو تاجبخش؛ وحید نورانی؛ امیر مولاجو


ارزیابی و انتخاب بهینه معیارهای الگوی کشت مبتنی بر توسعه پایدار

صفحه 98-108

الهام کاظمی کرانی؛ مرضیه ثمره هاشمی؛ سودابه گلستانی کرمانی؛ میثم ثمره قاسم شعبجره


نقش قدرت در دیپلماسی آب

صفحه 242-264

سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ سید مسعود موسوی شفائی


تاثیر خشکسالی بر کمیت و کیفیت آب رودخانه دز

صفحه 306-318

سعید آزیش؛ علی عصاره؛ داود خدادادی دهکردی


یادداشت فنی (5 صفحه)

شبیه سازی شاخص های RDI و SPEI در ایستگاه های فاقد آمار کافی

صفحه 342-346

محمد مهدی مقیمی؛ فرزانه خواجه ای؛ محمد رضا محمودی