مدیریت احیاء منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل تلفیقی شبیه‌سازی عددی - بهینه‌سازی فراکاوشی جامعه مورچه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب/ گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار/ گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

ذخایر آب‌زیرزمینی در ایران از اصلی‌ترین منابع تأمین آب می‌باشد. با پیشرفت فناوری، بهره‌برداری از این ذخایر در چند دهه اخیر بشدت روبه‌فزونی گذاشته، بطوریکه آب استحصالی معمولاً بیشتر از ظرفیت آب تجدیدپذیر منبع بوده و روند افت سطح تراز آب‌زیرزمینی و کاهش این ذخایر را به‌دنبال داشته و منجر به بروز پیامدهای منفی شده است. از این‌رو، مدیریت صحیح این ذخایر ارزشمند و حفظ پایداری آنها اهمیت زیادی پیدا می‌کند. امروزه برای مدیریت صحیح منابع آب‌زیرزمینی از مدل‌های تصمیم با چارچوب تلفیقی مدل‌های شبیه‌سازی-بهینه‌سازی می‌توان استفاده کرد. بنابراین، در این تحقیق با استفاده از مدل شبیه‌سازی عددی MODFLOW در یک برنامه مدیریتی ده ساله و الگوریتم بهینه‌سازی جامعه مورچه‌ها، مدل تلفیقی شبیه‌سازی-بهینه‌سازی برای آبخوان نمدان واقع در استان فارس، ایران توسعه‌داده‌شد. سه شاخص پایداری، پرشدگی و احیاء آبخوان در راستای طرح ملی احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور برای مدیریت احیاء منابع آب‌زیرزمینی محدوده موردمطالعه مدنظر قرار گرفت و بر اساس آنها، توابع هدف و قیود مسائل مدیریتی، توسعه داده شد. نتایج بدست آمده براساس هدفگذاری دستیابی به بهترین وضعیت پایداری، پرشدگی و احیاء آبخوان در طول دوره مدیریتی هدف بترتیب بیانگر افزایش 3، 5/9 و 6/10 متری سطح تراز آب زیرزمینی نسبت به ابتدای دوره بوده است که لزوم توجه به انتخاب تابع هدف صحیح در راستای تحقق هدف برنامه مدیریتی را مشخص می‌سازد و امکان بررسی عملیاتی شدن الزامات تحقق آن را فراهم می‌نماید. همچنین استفاده از سه‌شاخص اعتمادپذیری، مطلوبیت و آسیب‌پذیری جهت بررسی نتایج سناریوها بیانگر بهترین وضعیت آبخوان تحت‌سناریوی اعمال شاخص احیاء بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Restoration management of groundwater resources using the combined model of numerical simulation - evolutionary ant colony optimization

نویسندگان [English]

  • Mahdi Saghi-Jadid 1
  • Hamed Ketabchi 2
1 M.Sc., Water Resources Engineering Dept., Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Water Resources Engineering Dept., Tarbiat Modares University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Groundwater storages are the main-source of water in Iran. With the developments in technology, utilization of these resources has been increased severely over the last few decades as the extracted water is more than the capacity of renewable water and has led to a depletion in groundwater-levels, a deterioration of these resources and associated negative consequences. Hence, the proper management of these valuable resources and the sustainability conservation are significant. Today, for proper management of groundwater resources, decision models can be used with a combined framework of simulation-optimization models. Therefore, in this research, using numerical simulation model (MODFLOW) over the management horizon of ten-years and ant-colony-optimization-algorithm, simulation-optimization model for the Namdan aquifer located in Fars province, Iran was developed. Three indices of sustainability, filling and restoration of the aquifer are considered to restoration management of groundwater resources in the study area, in line with Iran aquifer restoration plan. Based on the objective of reaching to the best condition of stability, filling, and restoration of the aquifer over the management horizon, the results has been indicated an increase of 3, 9.5 and 10.6 m of groundwater-level, respectively, compared to the beginning of the management horizon, which highlighted the necessity of proper-selection of objective-function considering the main objectives of the management plan and provided the feasibility of assessment on the requirements to implement the plan. Also, the use of three-indicators of reliability, utility and vulnerability to examine the results of scenarios shows the best aquifer status under scenario of applying the restoration-index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Namdan aquifer
  • Numerical model
  • Optimization algorithm
  • Stability
  • filling and restoration indices
Alnahhal S, Afifi S, Qahman Kh, Dentoni M, and Lecca G (2010) A simulation/optimization approach to manage groundwater resources in the Gaza aquifer (Palestine). International Conference on Water Resources Barcelona
Amritkar A, Tafti D, Liu R, Kufrin R, and Chapman B (2012) Open MP parallelism for fluid and fluid-particulate systems. Parallel Comput 38:501-517
Aquifer Restoration Plan (2014) Ministry of Energy, Water Assistance. (In Persian)
Ataie-Ashtiani B and Ketabchi H (2011) Elitist continuous ant colony optimization algorithm for optimal management of coastal aquifers. Water Resources Management 25(1):165-190
Ataie-Ashtiani B, Ketabchi H, and Rajabi M (2014) Optimal management of a freshwater lens in a small island using surrogate models and evolutionary algorithms. Journal of Hydrologic Engineering 19:339-354
Ayvaz MT (2009) Application of Harmony Search algorithm to the solution of groundwater management models. Advances in Water Resources 32:916-924
Ayvaz MT and Elci A (2013) A groundwater management tool for solving the pumping cost minimization problem for the Tahtali watershed (Izmir Turkey) using hybrid HS-Solver optimization algorithm. Journal of Hydrology 478:63-76
Ayvaz MT and Karahan H (2008) A simulation/optimization model for the identification of unknown groundwater well locations and pumping rates. Journal of Hydrology 357(1):76-92
Bahreinimotlagh M, Kawanisi K, and Meddy M (2016) Application of shallow-water acoustic tomography to measure flow direction and river discharge. Flow Measurement and Instrumentation 51:30-39
Dong Y, Li G, and Xu H (2013) Distributed parallel computing in stochastic modeling of groundwater systems. Groundwater 51(2):293-297
Fars Regional Water Authority (2016) Updating water resources studies report of Tashk- Bakhtegan and Maharlou lakes river basin. Iran Water Resources Management Company, Ministry of Energy (In Persian)
Gaur S, Chahar BR, and Graillot D (2011) Analytic elements method and particle swarm optimization based simulation–optimization model for groundwater management. Journal of Hydrology 402(3):217-227
Harbaugh AW (2005) MODFLOW-2005, the US geological survey modular ground-water model: the ground-water flow process: US Department of the Interior, US Geological Survey Reston, VA, USA.
Hashimoto T, Stedinger JR, and Loucks DP (1982) Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. Water Resources Research 18:14-20
Hussain MS, Javadi AA, Ahangar-Asr A, and Farmani R (2015) A surrogate model for simulation–optimization of aquifer systems subjected to seawater intrusion. Journal of Hydrology 523:542-554
Jin HQ, Jespersen D, Mehrotra P, Biswas R, Huang L, and Chapman B (2011) High performance computing using MPI and OpenMP on multi-core parallel systems. Parallel Computing 37:562-575
Ketabchi H and Ataie-Ashtiani B (2011) Development of combined ant colony optimization algorithm and numerical simulation for optimal management of coastal aqueifer. Iran-Water Resources Research 14(2):119-130 (In Persian)
Ketabchi H and Ataie-Ashtiani B (2015a) Review: Coastal groundwater optimization-advances, challenges, and practical solutions. Journal of Hydrology 23:1129-1154
Ketabchi H and Ataie-Ashtiani B (2015b) Assessment of a parallel evolutionary optimization approach for efficient management of coastal aquifers. Environmental Modelling and Software 74:21-38
Ketabchi H and Ataie-Ashtiani B (2015c) Evolutionary algorithms for the optimal management of coastal groundwater: A comparative study toward future challenges. Journal of Hydrology 520:193–213
Ketabchi H and Saghi-Jadid M (2018) Result based management (Approach to water resources and environmental management). Talab Publication (Wetland Press) (In Persian)
Ketabchi H, Mahmoodzadeh D, Ghadimi S, and Saghi-Jadid M (2018a) A review of groundwater resources balance in Iran: Methods and suggestions. Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of Iran, Head of Research and production, Department of Water and Environmen (In Persian)
Ketabchi H, Nik-Khah R, and Morid S (2018b) Numerical simulation of Namdan aquifer in Fars province in Iran; Assessment of green water management impacts on the aquifer restoration. Iran-Water Resources
Research 14(2):119-130 (In Persian)
Loucks D P (1997) Quantifying trends in system sustainability. Hydrological Science Journal 42:513-530
Mahmoodzadeh D, Ketabchi H, and Ataie-Ashtiani B (2015) Optimal management of groundwater resources in Kish Island: Sensitivity analysis of optimal strategies for different environmental changes. Journal of Water and Wastewater 27(2):61-70 (In Persian)
Maskey S, Jonoski A, and Solomatine DP (2002) Groundwater remediation strategy using global optimization algorithms. Journal of Water Resources Planning and Management 128(6):431-440
Nguyen AT, Reiter S, and Rigo P (2014) A review on simulation-based optimization methods applied to building performance analysis. Applied Energy 113:1043-1058
Parhami B (2002) Introduction to parallel processing, algorithms and architectures. University of California at Santa Barbara. Kluwer Academic Publishers Santa Barbara, California
Sayeed M and Mahinthakumar G (2005) Efficient parallel implementation of hybrid optimization approaches for solving groundwater inverse problems. Journal of Computing in Civil Engineering-ASCE 19(4):329-340
Sedki A and Ouazar D (2011) Simulation-optimization modeling for sustainable groundwater development: a Moroccan coastal aquifer case study. Water Resources Management 25(11):2855-2875
Singh RM and Datta B (2006) Identification of groundwater pollution sources using GA-based linked simulation optimization model. Journal of Hydrologic Engineering 11(2):101-109
Sreekanth J and Datta B (2010) Multi-objective management of saltwater intrusion in coastal aquifers using genetic programming and modular neural network based surrogate models. Journal of Hydrology 393(3):245-256