بهره‌برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی ساحلی با استفاده از مدل تصمیم شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی مبتنی بر پردازش موازی (مطالعه موردی آبخوان ساحلی عجب‌شیر، ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب/ گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار/ گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

آب‌ زیرزمینی در مناطق ساحلی یکی از منابع اصلی آب شیرین به شمار می‌آید. در صورت پیشروی آب شور دریا به آبخوان‌های ساحلی، بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی نیازمند اقدامات درازمدت و پرهزینه می‌باشد. لذا پیشگیری از وقوع پیشروی بی‌رویه آب شور دریا امری ضروری است. برای این منظور می‌توان از مدل‌های شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی تلفیقی به‌عنوان مدل تصمیم برای تعیین راهبردهای مدیریتی بهینه استفاده نمود. در این مطالعه از مدل تصمیم شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی آبخوان ساحلی دشت عجب‌شیر با بهره‌گیری از مدل عددی سوترا و الگوریتم بهینه‌سازی فراکاوشی جامعه مورچه‌ها برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی مدنظر، استفاده شده است. به‌منظور کاهش زمان اجرای مدل، از پردازش موازی در محاسبات جمعیت الگوریتم بهینه‌سازی استفاده شده است و این امر سبب تسریع محاسبات گردید. دو مسئله مدیریتی مورد بررسی در این مطالعه شامل توابع هدف و قیودی با رفتار متضاد بوده است که حداقل نمودن نرخ تغذیه خالص (به معنی حداکثر کردن برداشت از آبخوان) و کنترل پیشروی آب شور (جلوگیری از بدتر شدن وضعیت شوری در نقاط کنترلی) را سبب می‌شود. نتایج حاصل از اجرای مدل تصمیم شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی نشان داد که با تغییر الگوی برداشت از نواحی مختلف آبخوان، در مسئله اول تغذیه خالص آبخوان در نیمه دوم سال نسبت به شرایط فعلی 87/1- میلیون مترمکعب کاهش می‌یابد (افزایش برداشت) و در مسئله دوم، متوسط غلظت شوری در نقاط کنترل، 30 درصد کاهش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimal Extraction from Coastal Groundwater Resources using Parallel Processing Based Simulation - Optimization Decision Model (Case Study of Ajabshir Coastal Aquifer, Iran)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mostafaei -Avandari 1
  • Hamed Ketabchi 2
1 M.Sc., Water Resources Engineering Dept., Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Water Resources Engineering Dept., Tarbiat Modares University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Groundwater is one of the main sources of freshwater in coastal areas. In case of occurrence seawater intrusion into coastal aquifers, remediation of aquifer requires long-term and expensive efforts. Therefore, it is essential to prevent of excessive seawater intrusion. For this purpose, a simulation - optimization model can be used as a decision model for determining the optimal management strategies. In this study, a simulation - optimization decision model of Ajabshir plain aquifer has been used via the SUTRA numerical model and the evolutionary optimization algorithm of ant colony optimization. In order to reduce the runtime of simulation - optimization decision model, parallel processing in the population computations of optimization algorithm was used as this caused to reduce the runtime. Two management problems have been examined in this study with objective functions and constraints under opposite behavior one is minimizing the net recharge rate (meaning the maximizing extraction from the aquifer and the other is controlling the seawater intrusion (preventing the deterioration of the salinity situation at the control points). Results from simulation - optimization decision model exhibited that by changing the extraction of aquifer zones, the net recharge of the aquifer in the second half of year decreases -1.87 million cubic meters compared to the current situation (Increase extraction) in the first management problem while in the second management problem, the average salinity concentration at the control points decreases 30%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ajabshir Plain Aquifer
  • Groundwater Extraction
  • Parallel Processing
  • Seawater Intrusion
  • Simulation - Optimization Decision Model
Afshar MH, Ketabchi H and Rasa E (2006) Elitist continuous ant colony optimization algorithm: Application to reservoir operation problems. International Journal of Civil Engineering 4(3):274-285
Ataie-Ashtiani B and Ketabchi H (2011) Elitist continuous ant colony optimization algorithm for optimal management of coastal aquifers. Water Resources Management 25(1):165-190
Ataie-Ashtiani B, Ketabchi H, and Rajabi MM (2014) Optimal management of a freshwater lens in a small island using surrogate models and evolutionary algorithms. Journal of Hydrologic Engineering, American Society of Civil Engineers 19(2):339-354
Bhattacharjya RK and Datta B (2005) Optimal management of coastal aquifers using linked simulation optimization approach. Water Resources Management 19(3):295-320
Bhattacharjya RK and Datta B (2009) ANN-GA-based model for multiple objective management of coastal aquifers. Journal of Water Resources Planning and Management, American Society of Civil Engineers 135(5):314-322
Christelis V and Mantoglou A (2016) Coastal aquifer management based on the joint use of density-dependent and sharp interface models. Water Resources Management 30(2):861-876
Christelis V, Regis RG, and Mantoglou A (2018) Surrogate-based pumping optimization of coastal aquifers under limited computational budgets. Journal of Hydroinformatics, IWA Publishing 20(1):164-176
Dentoni M, Deidda R, Paniconi C, Qahman K, and Lecca G (2015) A simulation/optimization study to assess seawater intrusion management strategies for the Gaza Strip coastal aquifer (Palestine). Hydrogeology Journal 23(2):249-264
Dorigo M (1992) Optimization, learning and natural algorithms. Ph.D. Thesis, Politecnico di Milano
Farhoudi-Hafdaran R (2017) Investigation of Urmia Lake saltwater and an adjacent coastal aquifer interaction. M.Sc. Thesis, School of Agriculture, Tarbiat Modares University (In Persian)‎
Farhoudi-Hafdaran R and Ketabchi H (2018) Numerical simulation of Urmia Lake and Ajabshir coastal aquifer interaction. Iran-Water Resources Research 14(1):45-58 (In Persian)‎
Huang P-S and Chiu Y-C (2018) A simulation-optimization model for seawater intrusion management at Pingtung coastal area, Taiwan. Water, Multidisciplinary Digital Publishing Institute 10(3):251
Javadi A, Hussain M, Sherif M, and Farmani R (2015) Multi-objective optimization of different management scenarios to control seawater intrusion in coastal aquifers. Water Resources Management 29(6):1843-1857
Karatzas GP and Dokou Z (2015) Optimal management of saltwater intrusion in the coastal aquifer of Malia, Crete (Greece), using particle swarm optimization. Hydrogeology Journal 23(6):1181-1194
Ketabchi H and Ataie-Ashtiani B (2015a) Evolutionary algorithms for the optimal management of coastal groundwater: A comparative study toward future challenges. Journal of Hydrology 520:193-213
Ketabchi H and Ataie-Ashtiani B (2015b) Review: Coastal groundwater optimization---advances, challenges, and practical solutions. Hydrogeology Journal 23(6):1129-1154
Ketabchi H and Ataie-Ashtiani B (2015c) Assessment of a parallel evolutionary optimization approach for efficient management of coastal aquifers. Environmental Modelling & Software 74:21-38
Kourakos G and Mantoglou A (2009) Pumping optimization of coastal aquifers based on evolutionary algorithms and surrogate modular neural network models. Advances in Water Resources 32(4):507-521
Kourakos G and Mantoglou A (2015) An efficient simulation-optimization coupling for management of coastal aquifers. Hydrogeology Journal 23(6):1167-1179
Mantoglou A (2003) Pumping management of coastal aquifers using analytical models of saltwater intrusion. Water Resources Research 39(12)
Mostafaei-Avandari M and Ketabchi H (2018) Numerical simulation of saltwater intrusion in coastal aquifer of Ajbshir plain. In: Proc. of the 17th National Hydraulic Conference, 4-6 September, Shahrekord University (In Persian)
Parhami B (2002) Introduction to parallel processing, algorithms and architectures. University of California, Santa Barbara. CA
Park C-H and Aral MM (2004) Multi-objective optimization of pumping rates and well placement in coastal aquifers. Journal of Hydrology 290(1-2):80-99
Qahman K, Larabi A, Ouazar D, Naji A, and Cheng AH-D (2005) Optimal and sustainable extraction of groundwater in coastal aquifers. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 19(2):99-110
Rao SVN, Thandaveswara BS, Bhallamudi SM and Srinivasulu V (2003) Optimal groundwater management in deltaic regions using simulated annealing and neural networks. Water Resources Management 17(6):409-428
Saghi-Jadid M, Ketabchi H (2019) Restoration management of groundwater resources using the combined model of numerical simulation-evolutionary ant colony optimization. Iran-Water Resources Research (In Press) (In Persian)‎
Sima S and Tajrishy M (2015) Developing water quality maps of a hyper-saline lake using spatial interpolation methods. Scientia Iranica. Transaction A, Civil Engineering. Sharif University of Technology 22(1):30
Singh A (2015) Managing the environmental problem of seawater intrusion in coastal aquifers through simulation–optimization modeling. Ecological Indicators 48:498-504
Song J, Yang Y, Wu J, Wu J, Sun X, and Lin J (2018) Adaptive surrogate model based multiobjective optimization for coastal aquifer management. Journal of Hydrology 561:98-111
Sreekanth J and Datta B (2010) Multi-objective management of saltwater intrusion in coastal aquifers using genetic programming and modular neural network based surrogate models. Journal of Hydrology 393(3-4):245-256
Voss СI and Provost AM (2010) SUTRA: a model for saturated-unsaturated, variable-density ground-water flow with solute or energy transport. Water-Resources Investigations Report 02-4231 300:300 p
Water and Sustainable Development Engineering Consultant (2013) Updating water resources studies report of Urmia Lake basin, Ministry of Energy, East-Azerbaijan Regional Water Authority. Vol 3: Groundwater Report (In Persian)
Water and Sustainable Development Engineering Consultant (2014) Updating water resources studies report of Urmia Lake basin, Ministry of Energy, East-Azerbaijan Regional Water Authority. Vol 5: Groundwater Report (In Persian)
Werner AD, Bakker M, Post VEA, Vandenbohede A, Lu C, Ataie-Ashtiani B, Simmons CT, and Barry DA (2013) Seawater intrusion processes, investigation and management: recent advances and future challenges. Advances in Water Resources 51:3-26