دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 1398، مهر 1398، صفحه 1-377 

مقاله پژوهشی

مدیریت آب های زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از مدل سازی عامل بنیان

صفحه 1-16

سعید نجارقابل؛ مهدی ضرغامی؛ مسیح اخباری؛ عطاالله ندیری


بررسی تبادل منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از تحلیل خوشه ای (مطالعه ی موردی: دشت دز غربی)

صفحه 246-257

ساناز ابراهیمی ورزنه؛ حیدر زارعی؛ پروانه تیشه زن؛ علی محمد آخوندعلی


هم‌بست آب و انرژی در نمک‌زدایی آب دریا با فناوری اسمز معکوس

صفحه 324-338

سمیه محمدی جوزدانی؛ حسن وقارفرد؛ پیمان دانش کار آراسته؛ محمد مهدی ظرافت


عوامل موثر بر میزان شوری و ECرودخانه میمه و راهکارهای علاج بخشی

صفحه 348-353

حاجی کریمی؛ قباد رستمی زاد؛ علیرضا حسینی؛ سجاد مقدسی فر؛ احمدرضا کریمی