ارزیابی جریان زیست محیطی در رودخانه کر: رویکردی جامع با استفاده از روش مدل‌سازی پویاشناسی سیستم ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد / سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار / گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس ،تهران، ایران

3 استاد / گروه سازه‌های آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر، کمبود بی‌سابقه منابع آب، آلودگی و تخریب اکوسیستم‌ها در بسیاری از نقاط جهان محققان و سیاست‌گذاران را وادار به وقف تلاش بیشتر در راستای حفظ و احیای سلامت سامانه‌های آبی کرده تا به توازن میان بشر و طبیعت دست یابند. تلاش بشر برای بهره‌برداری از جریان‌های طبیعی پیامدهایی را برای عملکردها و تنوع زیستی سامانه‌های رودخانه‌ها به دنبال داشته است. تالاب بختگان و رودخانه کر در سال‌های اخیر به دلیل عدم تأمین نیاز آبی زیست‌محیطی موردنیاز، با مشکل مواجه بوده‌اند. هدف این تحقیق، ارائه یک روش‌شناسی جامع بالا به پایین برای تخمین نیاز جریان زیست محیطی رودخانه کر می باشد که با بهره‌گیری از رویکرد سیستمیک و پویاشناسی سامانه ها، علاوه بر تعیین نیاز زیست محیطی آبزیان در این رودخانه، تاثیرات تغییرات اجتماعی-اقتصادی و گزینه‌های سیاستی ممکن بر رژیم جریان رودخانه، تحت سناریوهای اقلیمی مختلف، مورد بررسی قرار می گیرند. مشاهده شد که به منظور دستیابی به آب مورد نیاز سیستم طبیعی و هم‌‌چنین مصرف پایدار منابع آب تجدید پذیر، از منابع در دسترس برای توسعه اقتصادی کاسته خواهد شد که این امر به‌ ویژه بر سطح زیرکشت و توسعه بخش کشاورزی اثر خواهد داشت. ادامه روند کنونی و حفظ الگوی نامناسب مصرف منجر به زوال منابع آب و تخریب کامل اکوسیستم‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Environmental Flow Regime in Kor River: A Holistic Approach Using System Dynamics Modeling

نویسندگان [English]

  • Alireza Davari 1
  • Ali Bagheri 2
  • Jamal Mohammad Vali SamaniJamal 3
1 MSc Graduate in Hydraulic Structures, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assoc. Prof., Tarbiat Modares University, Department of Water Resources Engineering, Tehran, Iran
3 Professor, Tarbiat Modares University, Department of Hydraulic Structures, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent decades, the unprecedented lack of water resources, contamination and ecosystem degradation in many parts of the world have forced researchers and policy makers to devote more efforts to maintain and restore the health of water associated systems to achieve a balance between human and nature. Human efforts to maintain full natural flows have had implications on the functions and biodiversity of river systems. Lake Bakhtegan and Kor River have been degrading in recent years due to the lack of environmental protection efforts. The purpose of this paper is to provide a comprehensive top-down methodology for assessing the environmental flow of Kor River. Adopting the methodology based on the system dynamics approach, the paper will estimate the environmental flow requirement of the river under different scenarios and explores its consequences on the socio-economic part of the basin. It was observed that by supplying the water needed by the natural system, the resources available for economic development would decrease, impacting particularly the level of agricultural development. The current trends which are dominating the basin will result in deterioration of water resources and complete destruction of ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Flow Requirement
  • System Dynamics
  • Kor River
  • Holistic Approach
Acreman MC, Dunbar MJ (2004) Defining environmental river flow requirements – a review. Hydrology and Earth System Sciences 8(5):861-876 (doi.org/10.5194/hess-8-861-2004)
Acreman MC, Farquharson FAK, McCartney MP, Sullivan C, Campbell K, Hodgson N, Knott D (2000) Managed flood releases from reservoirs: issues and guidance. Report to DFID and the World Commission on Dams, Centre for Ecology and Hydrology, Wallingford, UK, 86p
Acreman MC, Overton IC, King J, Wood PJ, Cowx IG, Dunbar MJ, Kendy E, Young WJ (2014) The changing role of ecohydrological science in guiding environmental flows. Hydrological Sciences Journal 59(3-4):1-18 (doi.org/10.1080/02626667.2014.886019)
Arthington AH, Zalucki JM (1998) Comparative evaluation of environmental flow assessment techniques: review of methods. Land and Water Resources Research and Development Corporation, Canberra, Australia, 149p
Bagheri MH (2016) Setting objectives for the Bakhtegan Lake restoration and estimating of the corresponding environmental water requirement based on a holistic approach. Master Thesis in Water Resources Engineering, Tarbiat Modares University, (In Persian)
Ebrahimi M, Taherianfard M (2010) Are the fish captured from Kor River, Fars (Iran), safe to eat?. Aquatic Ecosystem Health & Management 13(1):94-98
Farsab Sanat Consulting Engineering Company (2016) Updating water balance in Lakes Tashk-Bakhtegan and Maharloo Basin for year 2000-2001. Vol. 4, Water Chemical Quality (In Persian)
Jamab Consulting Engineering Company (2013a) Water master plan of Maharloo, Bakhtegan, Sirjan-Abarghoo, Loot Kavir, Daranjir-Saghand, Hamoon Jazmourian Basin, Package 1: Potentials and the status quo of the water resources in 2006, Vol 9: Agricultural studies, Agricultural water consumption and needs, and water drainage in Maharloo-Bakhtegan Basin (In Persian)
Jamab Consulting Engineering Company (2013b) Water master plan of Maharloo, Bakhtegan, Sirjan-Abarghoo, Loot Kavir, Daranjir-Saghand, Hamoon Jazmourian Basin, Package 1: Potentials and the status quo of the water resources in 2006. Vol 5: Groundwater quality and quantity (In Persian)
Griggs D, Stafford-Smith M, Gaffney O, Rockstrom J, Ohman MC, Shyamsundar P, Noble I (2013) Sustainable development goals for people and planet. Nature 495(7441):305-307 (www.nature.com/nature/journal/v495/n7441/abs/495305a.html#supplementary-information)
Hirji R, Davis R (2009) Environmental flows in water resources policies, plans, and projects. Water Resources, World Bank Publications (doi.org/10.1596/978-0-8213-7940-0)
King JM, Tharme RE (1993) Assessment of the instream flow incremental methodology, and initial development of alternative instream flow methodologies for South Africa. Water Research Commission, Cape Town, South Africa
King JM, Tharme RE (2008) Environmental flow assessments for rivers: manual for the building block methodology. Water Research Commission, Cape Town, South Africa
King JM, Tharme RE, De Villiers MS, Malan CL (2000) Environmental flow assessments for rivers: manual for the building block methodology. Water Research Commission Pretoria, South Africa
Loar JM, Sale MJ, Cada GF (1986) Instream needs to protect fishery resources. Water Forum: World Water Issues in Evolution 2:2098-2105
Millennium Ecosystem Assessment (2005) Ecosystems and human well-being. Vol. 5, Island Press Washington, DC
Overton IC, Smith DM, Dalton J, Barchiesi S, Acreman MC, Stromberg JC, Kirby JM (2014) Implementing environmental flows in integrated water resources management and the ecosystem approach. Hydrological Sciences Journal 59(3-4):860-877
Pazooki J, Masoumian M (2012) Synopsis of the parasites in Iranian freshwater fishes. Iranian Journal of Fisheries Sciences 11(3):570-589
Pazooki J, Masoumian M, Yahyazadeh M, Abbasi J (2010) Metazoan parasites from freshwater fishes of northwest Iran. Journal of Agricultural Science and Technology 9:25-33
Poff NL, Matthews JH (2013) Environmental flows in the Anthropocence: past progress and future prospects. Current Opinion in Environmental Sustainability 5(6):667-675
Richter BD, Baumgartner JV, Powell J, Braunij DP (1996) A method for assessing hydrologic alteration within ecosystems. Conservation Biology 10(4):1163-1174
Stalnaker CB, Arnette JL (Editors) (1976) Methodologies for the determination of stream resource flow requirements: an assessment. U.S. Fish and Wildlife Services, Office of Biological Services Western Water Association. 199 pp.
Taherianfard M, Ebrahimi M, Soodbakhsh S (2008) Bioaccumulation of mercury in fishes of Kor River. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 2(4):904-908
Tharme RE (1996) Review of international methodologies for the quantification of the instream flow requirements of rivers. Water law review final report for policy development, for the Department of Water Affairs and Forestry. Pretoria, SA, 116p
Tharme RE (2003) A global perspective on environmental flow assessment: emerging trends in the development and application of environmental flow methodologies for rivers. River Research and Applications 19(5-6):397-441 (doi.org/10.1002/rra.736)
World Commission on Dams (2000) Dams and development-a new framework for decision-making. The Report of the World Commission on Dams, Earthscan