بررسی روند تغییرات بارندگی و دبی رودخانه‌های حوضه کارون بزرگ با استفاده از روش TFPW-MK

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه های آبی/ دانشگاه خرم‌آباد، لرستان ، ایران.

2 دانشیار/ گروه آب، دانشگاه خرم‌آباد ، لرستان ، ایران

3 دانشیار/ گروه آب، دانشگاه خرم‌آباد ، لرستان ، ایران.

4 دانشیار/ گروه گروه منابع طبیعی جنگلداری ، دانشگاه خرم‌آباد ، لرستان ، ایران.

چکیده

حوضه کارون از جمله مهمترین حوضه‌های تامین کننده منابع آب کشور می‌باشد با این وجود تاکنون مطالعه جامعی بر روی تغییرات بارش و دبی رودخانه‌های این حوضه انجام نشده است. نظر به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر به بررسی روند تغییرات بارش و دبی رودخانه‌های این حوضه در74 ایستگاه هواشناسی و 46 ایستگاه هیدرومتری، در سه بازه زمانی ماهانه، فصلی و سالانه با استفاده از آزمون ناپارامتریک من – کندال (TFPW-MK) انجام گرفت.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در مقیاس سالانه، 82 درصد ایستگاه‌ها دارای روند کاهشی می‌باشد. در مقیاس ماهانه، پر بارش‌ترین ماه‌های سال (دی، بهمن و اسفند) دارای روند کاهشی هستند بگونه‌ای که در اسفند ماه بیش از 99 درصد ایستگاه‌ها (73 ایستگاه) دارای روند کاهشی بوده و در مقیاس فصلی، 5/50 درصد بارش سالیانه حوضه، در زمستان به وقوع می‌پیوندد در این فصل بیش از 45 درصد ایستگاه‌ها (32 ایستگاه) دارای روند کاهشی معنی‌دار می‌باشد. نظر به روند کاهشی تغییرات بارندگی حوضه آبریز، روند دبی رودخانه‌ها می‌بایست کاهشی باشد که نتایج این تحقیق نیز مؤید این مطلب است و در مقیاس ماهانه، 87 درصد ماه‌های سال، دارای روندی کاهشی بوده و 63 درصد ماه‌ها، دارای روندی کاهشی معنی‌دار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Rainfall and flow river trend in The Great Karun Basin Using the TFPW-MK

نویسندگان [English]

  • SajjaD Shakerian 1
  • Hassan Torabi Podeh 2
  • Babak Shahinejad 3
  • Hamed Naghavi 4
1 PhD student hydraulic structures, Faculty of Agriculture, University of khoramabad, lorestan, Iran.
2 Associated professor of Department of agriculture, University of khoramabad, lorestan, Iran.
3 Associated professor of Department of agriculture, University of khoramabad, lorestan, Iran
4 Associated professor of Department of Forestry, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of khoramabad, lorestan, Iran.
چکیده [English]

The Karun basin is one of the most important water supply sources in the country. However, no comprehensive study has been done on rainfall and river flow in this basin. According to importance of subject, in this study the trend changing of rain and river flow of the Karun basin in 74 meteorological stations and 46 hydrometric stations in three monthly, seasonal and annual periods using non-parametric mann-kendall test. (TFPW-MK).
The results showed that the trend of more than 82 percent of the stations on annual basis are descending and. On monthly scale, the most precipitous months of the year (Day, Bahman and Esfand) have decreasing trend, and the trend of more than 99% of stations in the month of Esfand (73 stations) having a decreasing trend. On seasonal scale, 50.5% of annual rainfall in the basin occurs in the winter. In this season trend of more than 45 percent of the stations (32 stations) in the winter season are descending trend rates in significant. Due to the decreasing trend of rainfall variation in the catchment area, the river flow should be reduced, and the results of this research confirm this point. The results showed that the trend of more than 82 percent of the stations on monthly basis are descending trend and 63 percent of the stations are descending trend rates in significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trend
  • Autocorrelation test
  • Rainfall changes
  • Karun Basin
  • TFPW-MK
Bonaccorso B, Cancellier A, Rossi G (2005) Detecting trends of extreme rainfall series in Sicily. Advanced in Geosciences 2:7-11
Douglas E, Vogel M, Kroll C N (2000) Trends in flood and low flows in the United States: impact of spatial correlation. Journal of Hydrology 240:90-105
Ghasemi A R, Moogooei M (2017) Investigating the river flow changes in Chaharmahal & Bakhtiari Province. Scientific- Research Quarterly of Geographical Data (sepehr) 102 (6) (In Persian)
Hamed K H, Rao A R (1998) A modified Mann-Kendall trend test for autocorrelated data. Journal of Hydrology 204:182-196
Hirsch R M, Slack J M, Smith R A (1982) Techniques of trend analysis for monthly water quality data. Water Resources Research 18(1):107-121
IPCC (2013) Climate change, working group I, the physical science basis. United Nations Environment Program (UNEP) and World Meteorological Organization (WMO)
Kliment Z, Matouskova M (2008) Long term trends of rainfall and runoff regime in upper Ottawa River basin. Soil and Water Resources 3(3):155-167
Kiely K (1999) Climate change in Ireland from precipitation and stream flow observations. Advances in Water Resources 23:141-151
Kulkarni A, Vonstorch H (1995) Monte Carlo experiments on the effect of serial correlation on the Mann-Kendall-test of trends. Meteor 4:82-85
Marofi S, tabari H (2011) Detection of Maroon River flow trends using parametric and non-parametric methods. Jornal of Geographical Research 101(26):125-146 (In Persian)
Mirabbasi N i R, Dinpashoh Y (2010) Trend analysis of streamflow across the north west of Iran in recent three decades. Journal of Water and Soil 24 (4):757-768 (In Persian)
Rahimi B S, Jahanbakhsh S, Sari Sarraf B, Ghafouri R A, Khorshiddoost A (2015) Rainfall and flow trend in Karkheh river basin. Journal of Watershed Engineering and Management 7:184-194 (In Persian)
Torabi P H, Emamgholizadeh S (2015) Investigation of changes in river discharge in Lorestan Province Using TFPW-MK. Scientific Journals Management System 35:73-93 (In Persian)
Xu Z X, Tkeuchi K, Ishidaria H (2003) Monotonic trend and step changes in Japanese precipitation. Journal of Hydrology 279:144-150
Yue S, Pilon P, Cavadias G (2002) Power of the Mann-Kendall and Spearman's rho testes for detecting monotonic trends in hydrological series. Journal of Hydrology 259:254-271
Yue S, Pilon P, Phinney B, Cavadias G (2002) The influence of autocorrelation on the ability to detect trend in hydrological series. Journal of Hydrology Process 16(9):1807-1829
Yue S, Pilon P, Phinney B (2003) Canadian streamflow trend detection: impacts of serial and crosscorrelation. Hydrogical Sciences Journal 48(1):51-64