نقد و تحلیل مقاله «ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر اساس روش‌های انتقال جرم در ایران و پهنه‌بندی آن با استفاده از GIS» ارائه شده توسط هوشنگ قمرنیا و زهرا نیازی

نوع مقاله : بحث و مناظره

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

2 کارشناس گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری /دانشگاه یزد

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی/ دانشگاه ارومیه

چکیده

این مقاله به نقد و تحلیل مقاله «ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر اساس روش‌های انتقال جرم در ایران و پهنه‌بندی آن با استفاده از GIS» اثر استاد ارجمند دکتر هوشنگ قمرنیا و مهندس زهرا نیازی، که در مجله تحقیقات منابع آب ایران (سال چهاردهم، شماره 3، پاییز 1397، ص 338-318) چاپ گردیده است، می‌پردازد. به این منظور، پس از مقدمه‌ای کوتاه درباره اهمیت موضوع و حساسیت مقاله مزبور، به نقد و بررسی امتیازها و کاستی‌های آن پرداخته شده است.این مقاله به نقد و تحلیل مقاله «ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر اساس روش‌های انتقال جرم در ایران و پهنه‌بندی آن با استفاده از GIS» اثر استاد ارجمند دکتر هوشنگ قمرنیا و مهندس زهرا نیازی، که در مجله تحقیقات منابع آب ایران (سال چهاردهم، شماره 3، پاییز 1397، ص 338-318) چاپ گردیده است، می‌پردازد. به این منظور، پس از مقدمه‌ای کوتاه درباره اهمیت موضوع و حساسیت مقاله مزبور، به نقد و بررسی امتیازها و کاستی‌های آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discussion of “Evaluation and Comparison of Different Methods of Reference Evapotranspiration Based on Mass Transmission Methods in Iran and Its Zoning by Using GIS” by H. Ghamarnia and Z. Niazi

نویسندگان [English]

  • Hedieh Ahmadpari 1
  • Mohsen Eskafi Noghany 2
  • Masoumeh Heidari 3
  • Chnour Bahrami 4
1 M.Sc. Graduate of Irrigation and Drainage, University of Tehran
2 Expert, Department of irrigation and drainage, College of Aburaihan, University of Tehran.
3 M.Sc. Graduate of Watershed Engineering, Faculty of Natural Resources & Desert Studies, University of Yazd
4 M.Sc. Graduate of Irrigation and Drainage, Faculty of Agriculture, University of Urmia
چکیده [English]

این مقاله به نقد و تحلیل مقاله «ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر اساس روش‌های انتقال جرم در ایران و پهنه‌بندی آن با استفاده از GIS» اثر استاد ارجمند دکتر هوشنگ قمرنیا و مهندس زهرا نیازی، که در مجله تحقیقات منابع آب ایران (سال چهاردهم، شماره 3، پاییز 1397، ص 338-318) چاپ گردیده است، می‌پردازد. به این منظور، پس از مقدمه‌ای کوتاه درباره اهمیت موضوع و حساسیت مقاله مزبور، به نقد و بررسی امتیازها و کاستی‌های آن پرداخته شده است.این مقاله به نقد و تحلیل مقاله «ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر اساس روش‌های انتقال جرم در ایران و پهنه‌بندی آن با استفاده از GIS» اثر استاد ارجمند دکتر هوشنگ قمرنیا و مهندس زهرا نیازی، که در مجله تحقیقات منابع آب ایران (سال چهاردهم، شماره 3، پاییز 1397، ص 338-318) چاپ گردیده است، می‌پردازد. به این منظور، پس از مقدمه‌ای کوتاه درباره اهمیت موضوع و حساسیت مقاله مزبور، به نقد و بررسی امتیازها و کاستی‌های آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • نقد و تحلیل
  • روش مبتنی بر انتقال جرم
  • کریجینگ
baladi Y, ezadpanah Z, Golabi M, Albaji M (2017) Evaluation spatial and temporal distribution of maize water requirement using geostatistical methods in Khuzestan Province. Irrigation and Water Engineering 7(4):123-136 (In Persian)
Goovaerts P (1997) Geostatistics for natural resources evaluation. New York: Oxford University Press 18:25-37
Kardavani P, Qalehe M H (2013) Estimating the reference evapotranspiration values by using FAO-56PM in Aydoghmush river basin. Wetland Ecobiology 5(1):15-22 (In Persian)
Lopez-Urrea R, Martín de Santa Olalla F, Fabeiro C, Moratalla A (2006) Testing evapotranspiration equations using lysimeter observations in a semi-arid climate. Agricultural Water Management 85:15-26
Mardikis MG, Kalivas DP, Kollias VJ (2005) Comparison of interpolation methods for the prediction of reference evapotranspiration- An application in Greece. Water Resources Management 19(3):251-278
Nalder IA, Wein RW (1998) Spatial interpolation of climatic Normals test of a new method in the Canadian boreal forest. Agricultural and Forest Meteorology 92:211-225