نویسنده = هدایت فهمی
اولویت بندی حوضه های آبریز با استفاده از روش جدید فرآیند تحلیل شبکه ای فازی

دوره 11، شماره 1، تیر 1394، صفحه 61-72

سیده لیلا رضوی طوسی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ هدایت فهمی


تعیین تبخیر ـ تعرق بالقوه با استفاده ازروش رگرسیون فازی

دوره 3، شماره 3، دی 1386، صفحه 9-19

محمد شایان نژاد؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ هدایت فهمی


کاربرد خوشه‌سازی فازی در پهنه‌بندی فرسایشی:مطالعه موردی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 29-35

هدایت فهمی؛ علی دلیر عبدی نیا


شبیه سازی و پیش‌بینی جریان رودخانه‌ها با استفاده از شبکه عصبی و مدل فوریه

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 36-44

ناصر رستم افشار؛ هدایت فهمی؛ علیرضا پیره