یادداشت فنی - بررسی تغییرات سطوح شور و زه دار با استفاده از داده‌های آماری و دورسنجی: مطالعه موردی دشت بهشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی/ کارشناس بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران

2 استادیار گروه عمران/ دانشکده فنی دانشگاه شهرکرد

چکیده

برای تصمیم‌گیری به منظور جلوگیری از شورشدن و زه دار شدن تدریجی اراضی، نیاز به شناخت منشاء، حدود و میزان شوری و اطلاعات کمی و بهنگام از منطقه می‌باشد. با استفاده از پردازش و تفسیر تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل‌های منطقه‌ای داده‌های آماری مانند هدایت الکتریکی و تغییرات تراز آبخوان می‌توان به شناسایی مناطق شور و زه‌دار پرداخت. در تحقیق حاضر با تولید نقشه‌های کاربری فعلی و قدیمی اراضی و بررسی کمی پارامترهای نشانگر شوری، علاوه بر نشان دادن کارائی سنجش از دور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست سنجنده‌های  ETM+و TM مربوط به تابستان سال‌های 1371 و 1381، تغییرات کمی سطح اراضی مناطق شور و زهدار دشت بهشهر در دوره آماری سال‌های 81-1365 ارزیابی گردید. نتایج نشان می‌دهد در طی دوره مورد بررسی، سطح اراضی شور و دارای افت تراز آبخوان به مرور زمان افزایش یافته است. آنالیز داده‌های بدست آمده با نتایج حاصل از تفسیر تصاویر ماهواره‌ای نظیر افزایش سطح کلاس کاربری اراضی شور، دیم - شوره زار، کاهش اراضی زراعت آبی و باغات و  افزایش سطوح کشت دیم هماهنگ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Variation of Salty and Swamp Land Area Using Statistical and RS Data

نویسندگان [English]

  • M.H Montazerion 1
  • M Mohammad Rezapour Tabari 2
1 M.Sc of Irrigation & Drainage, Operation Expert of Iran Water Resources Management Corporation
2 Assistant Prof., Dep. of Engineering, Shahrekord University, Shahrekord,
چکیده [English]

The decision to avoid a gradual salinization and swamping requires understanding the origin and the extent of salinity as well as quantity and up-to-date information of the area. Processing and interpretation of imagery satellite and regional analysis of statistical data such as electrical conductivity and groundwater table level variation can be used in recognition the salinity and swamp lands. In this study, with generating the historic and existing land use map and quantitative analysis of salinity index parameters, the effectiveness of the remote sensing using satellite landsat TM and ETM+ sensors from the summer of 1992 and 2002 was illustrated. This research also showed the quantitative variation in salinity and swamp land surface of Behshahr plain in the period of 1986-2002. The result showed an increase in the saline land area and lands with drawdown in the groundwater table level for the expressed period. The results were consistent with the analysis based on the results of the interpretation of satellite images such as increase in classes of salty land use, rainfed–salty land use, decrease in irrigated agricultural and orchards, and increase in the rainfed farming lands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity
  • Swamp
  • Remote Sensing
  • Groundwater Table Level
  • Geographic information systems
ابطحی م (1380) بررسی روند تغییر کاربری اراضی در منطقه کاشان. مجموعه مقالات همایش ژئوماتیک 80، تهران، ایران.
چیت‌ساز و (1380) تهیه نقشه شوری و قلیائیت منطقه شرق اصفهان با استفاده از تصاویر رقومی TM. مجموعه مقالات همایش ژئوماتیک 79، تهران، ایران.
زکی‌زاده، ترابی، منتظریون، ستارزاده و حاج قلیزاده (1382) گزارش مطالعات سیمای حوزه‌های آبخیز، سیمای حوزه آبخیز گرگان‌رود. گروه کاربری اراضی معاونت آبخیزداری سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، 31 ص.
شرکت مهندسی مشاور آب و خاک (1380) گزارش مطالعات طرح شبکه آبیاری و زهکشی گلورد نکا. قسمت اول (10–الف)، پتانسیل‌ها و منابع، تهران.
مخدوم م (1373) برنامه‌ریزی و ارزیابی زیست‌محیطی. انتشارات دانشگاه تهران.
Kalra NK, Joshi DC (1996) Potentiality of landsat, spot and IRS satellite imagery for recognition of salt affected soil in Indian arid zone. International Journal of Remote Sensing 17(15): 3001-3014.
Metternicht GI, Zinck JA (1996) Modeling salinity- alkalinity classes for mapping salt- affected topsoils in the semiarid valleys of cochabama (Bolivia). ITC Journal (2): 125-135.
Mironga JM (2004) GIS and RS in management of shallow tropical lakes. Applied Ecology and Environmental Research 2(1); 83–103.
Prabakaran K, Anbarasu K (2010) Evolution of Vaigai Delta, Tamilnadu, India (East Coast) during quaternary. International Journal of Geomatics and Geosciences 1(2): 211-222.
Qin Z, Xu B, Liu J, Li W, Zhang W, Zhang H (2004) Monitoring land use dynamics for ecological degradation assessment in the rim zone of North China using MODIS and Land TM data. IEEE 2004, International Geosciences and Remote Sensing Symposium, Anchorage, Alaska, US, 4021-4024.