دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1393 
مدل‌سازی عدم قطعیت آسیب پذیری آبخوان با استفاده از GIS و مجموعه راف

صفحه 26-38

فاطمه زیرک جوانمرد؛ محمد مهدوی؛ محمدرضا ملک؛ میرمسعود خیرخواه زرکش