تحلیل مسایل دریاچه زریبار در بستر مدیریت یکپارچه ی منابع آب حوضه ی آبریز آن با استفاده از رویکرد مشارکت گروداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی منابع آب

3 همکار تحقیقاتی انستیتوی نیوکاسل برای پژوهش در زمینه پایداری

چکیده

در چند دهه اخیر بر اثر فعالیت های انسانی، اکوسیستم های آبی تخریب بسیاری را متحمل شده اند. دریاچه ی زریبار در ۳ کیلومتری غرب شهر مریوان - ایران نیز از این موضوع مستثنی نبوده است. در حاشیه ی این قرق محلی، شهرستان مریوان و نه روستا واقع شده اند. طی چند سال اخیر بنا به دلایل مختلفی از جمله رشد شاخص های اقتصادی، جمعیت، ورود رسوبات و ...، دریاچه دچار مشکلات زیست محیطی و اجتماعی شده است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی بعد اجتماعی- اقتصادی- سیاسی حوضه دریاچه زریبار برای مدیریت یکپارچه آن می باشد. در این تحقیق برای رسیدن به این مهم از رویکرد تحلیل گروداران (Stakeholder Analysis) استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان داد تعدد گروداران در مسائل مرتبط با دریاچه و ناهماهنگی های محسوس بین آنها از عوامل مهم در بروز و تشدید مشکلات زیست محیطی آن می باشد. نتایج نشان داد گرودارانی که به طور مستقیم در منطقه فعالیت می کنند، مورد توجه قرار نگرفته اند. لذا پیشنهاد می گردد که بسترهای مبتنی بر مشارکت کلیه گروداران فراهم گردد به طوری که بتواند منافع اجتماعی- اقتصادی- سیاسی جوامع محلی را با سیستم یکپارچه اکوسیستمی حوضه آبریز به تعادل برساند و همچنین به تبیین مشکلات از دیدگاه کلیه ی گروداران و آگاه سازی آنها به نفع پایداری اکوسیستم دریاچه منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the issues of Lake Zrêbar in a context of Integrated Water Resources Management using a stakeholders' participatory approach in a basin scale

نویسندگان [English]

  • M.H. Barari 1
  • A. Bagheri 2
  • S.M. Hashemi 3
1 MSc. Graduate, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Tarbiat Modares University, Department of Water Resources Engineering
3 Associated Researcher, Newcastle Institute for Research on Sustainability (NIReS), Newcastle University, NE1 7RU, UK (Member, IAHS).
چکیده [English]

Over the past few decades, due to human activities, aquatic ecosystems have experienced severe damages; Lake Zrêbar, located at 3 Km West of Marivan in-Iran, is not exempt from this issue. Approximately nine villages as well as the city of Marivan is located in periphery of the lake. The stakeholder analysis methodology was used in this study to assess the socio-economic and political sub-systems of the Lake Zrêbar basin. This analysis showed that over the last few years, for various reasons, including economic growth, demographic dynamics, and sediment inflow, the lake has faced with environmental and social problems. The wide variety of stakeholders in the lake as well as the complexity of issues has made the case of Lake Zrêbar as a complex problem. The results showed that the stakeholders, who are directly active in the region, have been ignored. Therefore, it is suggested that the ground-based participation of all stakeholders to be carried out. It is also important to take care that the economic benefits of the local communities to get balanced with the pressures loaded on the lake ecosystem. The whole stakeholders should be herad to come up with a comprehensive narration of the lake issues. That process is expected to be effective to attract the stakeholders’ support to the process of sustainable restoration of the lake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stakeholders Analysis
  • Lake Zrêbar (Zarivar)
  • Social-economic-political system
  • Soil and water resources
  • Marivan
Asarab Consulting Engineering Company (2007). Environmental, limnological assessment and environmental balancing studies of Lake Zrebar – Marivan. Kurdistan Governorate, Iran (in Persian)
Bowen, RE, Crumbley, C, Ed. By Soden D. L, and Steel BS (1999) Evolving principles in coastal management: from concept to action. Handbook of Global Environmental Policy and Administration, Marcel Dekker, Newyoek. pp: 691–715
Cooper C.L, Argyris C , Channon DF (1998) The concise Blackwell encyclopedia of management: Blackwell Publishing, pp: 720
Freeman RE (1984) Strategic management: A stakeholder approach: Pitman, Boston. pp: 276
Golder B, Gawler M (2005) Cross-cutting tool, stakeholder analysis, 1-6
Hashemi M (2012) Preparing an institutional and structural framework for implementation of intergated water resources management in Iran, Final Report, Water Resources Management Company of Iran (in Persian)
Hupfer M and Hilt S (2008) Ecological engineering | lake restoration methods Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Berlin, Germany Elsevier B.V. All rights reserved. 2080-2093
Ramirez R (1999) Stakeholder analysis and conflict management.International Research Centre, Ottawa, Canada, pp: 285
Sovacool KE (2008) A stakeholder analysis of the creation of high seas marine protected areas within the antarctic treaty system, MSc Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University.
UNEP/GPA - UNESCO-IHE Train-Sea-Coast GPA. (2004) Improving municipal wastewater management in coastal cities, objective oriented planning, 33-45. www.gpa.unep.org/training
Wesselink AJ (2007) Integraal waterbeheer: De verweving van expertise en belangen (integration in water management: the interweaving of expertise and interests). Dissertation, University of Twente