مطالعات هیدروژئولوژیک و هیدروشیمیایی آبخوان اصفهک طبس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ دانشکده مهندسی معدن، متالورژی ونفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانش آموخته مهندسی اکتشاف معدن/، دانشکده مهندسی معدن، متالورژی ونفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

دشت اصفهک در جنوب شهر طبس و دامنة غربی رشته کوه شتری واقع شده است. مطالعات حاضر در راستای تامین آب مورد نیاز معدن زغال سنگ طبس صورت پذیرفته است. ضخامت رسوبات آبرفتی در این دشت تا حدود 450 متر متغیر است.
در این مقاله با اتکا به اطلاعات حاصل از مشاهدات صحرایی، برداشت‏های ژئوفیزیک و آزمایشها و اندازه‏گیری‏های انجام شده در چاه‌ها و آنالیزهای شیمیایی آب دشت، به شناسائی شکل سنگ کف و رسم نقشه‌های هم‌پتانسیل و هم‌باقی‌مانده خشک آبخوان اصفهک پرداخته شده و وضعیت هیدروژئولوژیک آبخوان تفسیر گردیده است. مطالعات و نقشه‌های به ‌دست آمده نشان می‌دهند که در محل چاه شمارة 38، پدیدة تغذیه از کف صورت می پذیرد، به‌گونه‌ای که آب کربناته با املاح کمتر از 6/0 گرم بر لیتر از سنگ کف به آبرفت دشت تزریق می‌گردد. همچنین ذخایر دینامیک،  استاتیک و اقتصادی آبخوان دشت اصفهک محاسبه گردیده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydrogeologic and Hydrochemical Investigations of Esfahak Aquifer-Tabas

نویسندگان [English]

  • H Katibeh 1
  • M Samaei 2
1 Assistant Prof., Mining, Metallurgy and Petroleum Dept., Amirkabir University of Tech., Tehran, Iran
2 Graduated in Mining Eng., Mining, Metallurgy and Petroleum Dept., Amirkabir University of Tech., Tehran, Iran
چکیده [English]

The Esfahak plain is located in the south of Tabas and the west foot hill of Shotori mountain. The present study is an attempt to provide the necessary water resource for the Tabas coal mine. The thickness of the sediment deposits in this plain is reaching up to 450 m.
In this study, based on the field observations, geophysic, and chemical analysis of water, the shape and placement of the bed rock are determined. The iso-piezometric and iso-salinity maps, have also been prepared and the hydrogeologic studies of the aquifer has been performed. The results show that in the position of bore hole No. 38, water is injected to the aquifer sediments through the bed rock. Moreover, the dynamic, static, and economic resources of the aquifer have been estimated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrochemistry
  • Hydrogeology
  • aquifer
  • Groundwater
کتیبه، همایون (1370). ‌«ارزیابی ذخایر آب زیرزمینی در سازند سخت شتری و آبرفت‌های منطقه طبس و بررسی ضرائب هیدرودینامیکی آنها». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معدن، متالورژی ونفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.