ارزیابی و واسنجی سه معادله تبخیر تعرق در منطقه ای نیمه خشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی/ دانشگاه آزاد واحد مرودشت

2 استاد / بخش آبیاری دانشگاه شیراز - شیراز

چکیده

در این مقاله سه روش مختلف برای تخمین تبخیر تعرق بالقوه سطوح گیاهی (ET0) در منطقه باجگاه ( استان فارس, ایران) ارزیابی می شود. با استفاده از میانگین داده های هواشناسی در سال‏های 2002- 1986 در (17 سال) , مقادیر ماهانه ET0 با معادله‏های پن من - فائو  , پن من - مانتیث و هارگریوز تخمین زده شد. معادله‏های پن من - مانتیث و هارگریوز بر اساس روش پن‏من- فائو که در مطالعات قبلی مناسب ترین معادله برای تخمین ET0 شناخته شده واسنجی گردید.
بررسی‏ها نشان داد که نتایج معادله های پن من – مانتیث و هارگریوز تا اندازه‏ای به هم شبیه‏اند. ولی میزان ET0 را برای همه سال‏ها کمتر از روش پن من – فائو تخمین می زنند. برای واسنجی معادله‏های پن من – مانتیث و هارگریوز رابطه رگرسیون خطی به کار برده شد. همچنین در واسنجی معادله هارگریوز، تغییرات شیب خط برای مقادیر مختلف ET0 در دو روش محاسبه کویر ضرایب واسنجی شده معادله هارگریوز (CH) برای ماه‏های مختلف بدست آمد. همچنین ET0 سالانه بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Calibration of Three Evapotranspiration Equations in a Semi-Arid Region

نویسندگان [English]

  • H. R Fooladmand 1
  • A. R Sepaskhah 2
1 Marvdasht Islamic Azad University, Marvdasht, Email:hrfoolad@yahoo.com
2 Professor, Department of Irrigation, Shiraz University, Shiraz
چکیده [English]

This paper evaluates three different methods for estimation of reference crop evapotranspiration (ETo) in Bajgah area, Fars province, in Iran. Monthly values of ETo were estimated with Penman-FAO, Penman-Monteith and Hargreaves equations using the mean monthly weather data from 1986-2002 (17 years). The Penman-Monteith and Hargreaves equations were calibrated based on Penman-FAO method which was recognized as the most appropriate equation for ETo estimation, according to the previous studies. This study showed that the results of Penman-Monteith and Hargreaves equations are similar to but somehow they underestimate ETo compared with Penman-FAO method. To calibrate the Penman-Monteith and Hargreaves equations, a linear regression was used. The results of calibration for Penman-Monteith equation showed the variation of the slope of the line and ET0 the calibration coefficient (CH) of the Hargreaves equation for each month. annual ETo estimated. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reference crop
  • Potential Evapotranspiration
  • Penman-FAO
  • Penman-Monteith
  • Hargreaves
Allen, R. G., L. S. Pereira, D. Raes, and M. Smith. (1998), “Crop evapotranspiration”. Irrigation and Drainage Paper No. 56, FAO, United Nations, Rome, Italy. 310p.
Dehghani-Sanij, H., T. Yamamoto, and V. Rasiah. (2004), “Assessment of evapotranspiration estimation models for use in semi-arid environments”. Agric. Water Manage. 64, pp. 91-106.  
Doorenbos, J., and W. O. Pruitt. (1977), “Crop water requirements”. Irrigation and Drainage Paper No. 24, FAO, United Nations, Rome, Italy. 144p.
Fooladmand, H. R., and A. R. Sepaskhah. (2004), “Economic analysis for the production of four grape cultivars using microcatchment water harvesting systems in Iran”. J. Arid Environ. 58, pp. 525-533.
Hanson, B., L. Schwankl, and A. Fulton. (1999), “Scheduling Irrigation: When and How Much Water to Apply”. Department of Land, Air and Water Resources, University of California, Davis. 202p.
Hargreaves, G. L., and Z. A. Samani. (1985), “Reference crop evapotranspiration from temperature”. Appl. Engin. Agric. 1(2), pp. 96-99.
Malek, E. (1979), “Determination of the constants for the global radiation equation at Bajgah, Iran”. Agric. Meteorol. 20, pp. 233-235.
Malek, E. (1982), “Methods of evaluating water balance and determining climatic type: an example for Bajgah”. Iran. J. Agric. Sci. 12, pp. 57-72 (in Farsi).
Malek, E. (1984), “Agroclimatic characteristics of the Bajgah area, Fars Province of Iran”. Iran Agric. Res. 3, pp. 65-74.
Martinez-Cob, A., and M. Tejero-Juste. (2004), “A wind-based qualitative calibration of the Hargreaves ETo estimation equation in semiarid regions”. Agric. Water Manage. 64, pp. 251-264. 
Sadeghi, A. R., A. A. Kamgar-Haghighi, A. R. Sepaskhah, D. Khalili, and Sh. Zand-Parsa. (2002), “Regional classification for dryland agriculture in southern Iran”. J. Arid Environ. 50, pp. 333-341.
Sepaskhah, A. R (1999), “A review on methods for calculating crop evapotranspiration”. Proceeding of the 7th International Seminar on Irrigation and Evaporation Reduction, Shahid Bahonar University, Kerman, I. R. of Iran, pp.1-10 (in Farsi).
Sepaskhah, A. R., and H. R. Fooladmand. (2004), “A computer model for design of microcatchment water harvesting systems for rain-fed vineyard”. Agric. Water Manage. 64, pp. 213-232.
Xu, C. Y., and V. P. Singh. (2002), “Cross comparison of empirical equations for calculating potential evapotranspiration with data from Switzerland”. Water Res. Manage. 16, pp.197-219.
Zand-Parsa, Sh., and A. R. Sepaskhah. (1996), “Introducing a simple methodology for frequency analysis of reference crop potential evapotranspiration in Iran”. Proceeding of the 6th International Seminar on Irrigation and Evaporation Reduction, Shahid Bahonar University, Kerman, I. R. of Iran, pp. 38-55 (in Farsi).
Zand-Parsa, Sh., A. R. Sepaskhah, and T. Honar. (1996), “Selection of the appropriate distribution function for frequency analysis of reference crop potential evapotranspiration in Iran”. Proceeding of the 6th International Seminar on Irrigation and Evaporation Reduction, Shahid Bahonar University, Kerman, I. R. of Iran, pp. 134-139 (in Farsi).